1 Corinthians 14

Epetane Yominiyo Peku Lawetekomo

Eko ali atoake wene mekoane meateku peku noane tagadiya wa wene pianeya meamene. Nike lokoa etele toatikileke wene piitikaneya meapa Akolaline agale to̱aweane akou wa eni toatiki peku tobou kakoa toa enamene. Agopa tane agaleke oko agome eko ali atoa-pala okoya mena. Akolali-palapa oko. Nipa papete kaukoa meanemo yominime wene takako toa oko. Nitikoyake Akolaline agale to̱awea akakagome eya toko. Akolaline yapu wikakou toa onekemo i i wa eko ali atoa olaukoa ni ile tamene ile tamene wa mane mane oa toko. Ni ke enekakolo meki-kitane wene epetekakala toko. Agopa tane agaleke oko agopa pinali one wa auapeko. Akolaline agale to̱awea akako agomepa yapu wikou toa Yesuno ali atoa mape moa auapeko. Kiwi peyame agopa tane agaleke omotoane ukuyake Akolaline agale to̱aweane akou wa tobou kakoa omotoane uku. Ni edoa-mo. Panagome-kiti Akolaline agale to̱awea akakomepa nipa padele akole tokome agopa tane agaleke oko ago moa patukako. Wa panagome-kiti agopa tane agaleke pademo kaukoa ootokoa kakome pine ina wado to̱awea akakomepa ete ali atoa auapeko.

Nipa wida none mekenepa Akolaliyo wene takanemo to̱aweane wamoane onekemo pade pine ina wane wene takamoane one agale to̱aweane akamoane pademo olaukamoane tekene agopa tane agale-kamado ekenepa kiwi edoane auapemotoa-pe. Panagome-kiti mo̱io wiane tulutu oane tuku wa oake oa potokakolopa ete-kitame iya lo oa tadeko wa edoa wene tomotoa-pe. Wa panagome-kiti poyo ali-kiti poike kamotokademe beta wiake wa wia potokakolopa nipa poike kamoa pomotoa tokome beta wia tadeko wa teyo poike poademe nodokamotoa-pe. Enakale toa Akolalinemopa yakatiki toa oa meamekete agopa tane agalekedo pademo oa meteketepa nipa pupulege popokakome okomo atuponoko toa pata pamo ekete tiki. Nitikilipa ete-kitame onekemo edoa yakoa momotoa-pe. 10 Ali atoa kini kini take mea kini yakoa iki agale okala tiki. Nipa kini oya-mikitame yakatiki toa-kama okala tiki. 11 Panagome-kiti nopala pademo ikilepa tokoyake one yatename yakoa iki agaledo yakamukulupa einago totapa monekagota tetepo takatakutukoa meko. 12 Kime nitikaya tokolo eya wane uku. Akolaline peku noane tou wa kime wene pia mekino, one yapu wikakou toa Yesuno ali atoa wedoa mape wiatiki peku noai tamene.

13 Kipala ina ukulekepa eya waneka uku. Agopa tane agaleke okagomepa einagale pine to̱aweane oateku peku lawetamene wa Akolali kowitimotoane uku. 14 Noanume-kiti agopa tane agalekedo oane kowitikenepa nipa anu yominime wene takaka toane kowitikene tou. Nipa anu kowitikene okoumo agopa tokale kowitikene tou. 15 Nipa edeku patu. Eya tou. Anu yominime wene takakalepa agopa tane agaleke kowitikala tou. Wa padepete-kiti noanu yakoane uku agaleke kowitikala tou. Nika anu yominime wene takakalepa agopa tane agaleke lo okala tou. Wa padepete-kiti noanu yakoane uku agaleke lo okala tou. 16 Anu oya-lawe neke yominime wene takako toapa agopa tane agaleke Akolali-pala ke wa oa one kei pia kowitoa kakoka neke okagale yakamoko agodo nome yatekomepa edemo oko patu. Nipa neke kowitike okomo yakamokome tokome winimopa nimini oko wa einagome amele toamoko. 17 Nipa agopa tane agaleke ke wa kowitike okomo epetekoa ekeka einago auapeamoko.

18 Noanumepa agopa tane agaleke kowitikilepa kiwi moane patukoane lugutukoane tukuno, Akolali-pala ke wane uku. 19 Nitikuyake eya waneka uku. Yesuno ali atoa koukoa mekika agopa tane agaleke agale ludukiyado okoane kakenepa ali atoa wedoane auapeamuku. Nitameneya kini yakatiki toane agale tiginido ekenepa wedoane auapeku. Nipa Yesuno ali atoa koukoa mekika kini yakatiki toane amedeku wane wene pikene uku.

20 Anu oya-lawe kini toatikile wene kibutua mekilepa papete mati mekete tokoina toa toameamene. Nitameketeka de matiyame-kiti poanele tamene agopa tokolo meko toa meamene. Ni pade Akolalinele takatikile wene kibutua meketepa wetini yename tiki toa tamene. 21 Kini litia toatekoi totono i i wa wia mekane bokuke eya wa wia mekaneya piko.

I yatene ali atoa-palapa mone pa yename kini yakoa okoi agaleke pademo pademo oa metekapomotoane wetekakoluka yakamadete wakala toi wa Ali Munagome oko wa papete wia mekaneya.
22 Nitaneyano, panagome-kiti agopa tane agaleke ikilepa nipa ipa Akolaline agale patu kautakoa kakome akedeko wa Yesunomo yakamene yename wene tomotoa eni oko. Nipa Yesunomo yakane ali atoa-palapa okoya mena. Panagome-kiti Akolaline agale to̱awea akakilepa nipa Yesunomo yakoa motane yename yakatiki toa eni oko. Nipa Yesunomo yakoa moamene yene-palapa okoya mena. 23 Nipa ali atoa koukoa mekete agopa tane agale-kitike Akolali odene-pete kowitikete kowitikolido kini agale yakamene yeneka Yesunomo yakamene yeneka note yateketepa ipa leau ekete iki wa oi. 24 Wa peyame Akolaline agale keleyo to̱awea akoa kakoika pa agoka Yesunomo yakamene agoka nome yatekome eya wa oa too. Ae, nimini iki. I agaleme anu tepene piku wene keleyo witakakono, no poane ago tadeko wa one namolo wene wia wakome one kakata aua pitakome Akolali kei pia kowitoo. Nitikome okome kiwi pakeke Akolali nimini nome kakedeko wa to̱awea oo.

Losuke Akolalinele Wedetekoa Takatikimo

26 Anu oya-lawe inapa eya wane ekene uku. Kiwi koukoa mekete-kama eya tokala tamene. Kini papete wene kibutupikoina teketepa panagome lo agale oa ni panagome mane mane oa ni panagome Akolaline agale to̱awea akoa ni panagome agopa tane agaleke pademo oa ni panagome agopa tane agaleke akene toa pine to̱a oa tamene. Nipa padele padele tikilepa Akolaline yapu wikakou toa one ali atoa auapekala tamene. 27 Agopa tane agaleke oatikimo pikolopa takuta tebolomeka odene odene wa okala tamene. Nitikilipa agale pine to̱awea akakagome i i wa ete yename yakamotoa to̱awea akakala tamene. 28 Pine to̱awea akateko ago kawamokolopa nipa Akolaliyo odene yakamotono, kini eni oatikimopa to̱awea wameneya kini tepene lukoa meamene. 29 Wa Akolaline agale to̱awea akatikimo pikolopa ali takuta tebolomeka i i wa okala tamene. Nitikili yatekete ete-kitame ipa Epetane Yominiyo wene takakomo iki patu wa takoa enekala tamene. 30 Namolo agome Akolaline agale to̱awea akoa kakoka Akolaliyo imo akamene wa one mekoya liti meka ago pade wene takakolopa nipa namolo agale akakanakagome agale teigoa witipitoa memotoane uku. 31 Nipa Akolaline agale to̱awea akakilepa kiwi peya wene weye akoa olaukoa toatiki toa odene odene wa tokala tamene. 32 Akolaline agale to̱awea akako agopa pinali one wa yopia kakome uutukoa poti to̱awea akakala toko. 33 Akolaliyopa kime one agale to̱awea akakilepa togo togo wametekoa uutukoa poti akamotoa okono, odene odene wa to̱awea akakala tamene.

Yesuno ali atoa ta piko peya koukoa mekete-kama
34 atoa yatename agale wametekoa poti memotoane uku. Nipa agale wameneya pa yakakoa memotoane uku. Kini totono piko toa ali yateneke lukoa mekiya tokome nitimotoane uku. 35 Pademo pitia yakatikimo pikolopa nipa kini kini yapu yapu wakapea pote meketepa kinikane pitia yakakala tamene. Ni edoa-mo. Atoa yatene losu yapu mekete agale ikilepa ya tanele eni tekete tiki.

36 Beita, Akolaline agale kime wida titia akakoo wa anu agale yakamekete iki patu. One agalepa ete ta-kitike oa tugameneya kiwi mekita wida odene oa tuganeya waka iki patu. 37 Kiwi panagome-kiti Akolaline agale to̱aweane akaku ago one meku wa wene pia ni Epetane Yomini oneke awitaneya meku wa wene pia tokopa nipa i pipia oi motokomepa eya wa oa tomotoane uku. No Polo einagome kiwike i wia wetekadekomopa Ali Muno agome akamene wa akene toa akeneya tadeko wa yakoa momotoane uku. 38 Anu i ukumo yakoa moamokome pamo tetepo takoa wakalepa one okamoka yakoa moameamene wane uku.

39 Kipala ina ukulekepa Akolaline agale to̱aweane akadiya wa wene pianeya meamene. Pade-kitame agopa tane agale oa kakilipa edikoa wameo wa wameamene. 40 Padele padele koukoa mekete toatikilepa wedetekoa poti tokala tamene.

Copyright information for `WIU