1 Corinthians 15

Yesu Tuaneyake Akolaliyo Kamotokanemo

Anu oya-lawe Yesunomo papete olaukakounakamo opa wene takadene uku. Onekemo i i wane oane metekolu kime yakoa motokoina. Opa einagale patu poapeneya kautakoa kakete tiki. Yesunomo i i wane olaukakounakamo wedoa pikoa kakilipa einagaleme kiwi toa motoko. Paya nou toa yakadekolipa kiwi toa motokoya mena.

Noanu yakoane motokou toane tobou kakoane kipala eya wane olaukakouna. Akolaline bokuke papete wia mekapiane toa taatekoa Yesu nome tukilepa tone tokoo poaneleke ni taneya. One tigini moa aua pipaneyake ta tebolo takoa pataka-pete Akolaliyo moa kamotokaneya. Nipa one bokuke papete wia mekapiane toa taatekoa taneya. Nitikale kamoa pokome one lene timini eya yene yamepokala taneya. Namolo takoa Pita yamea wa naniko one Aposelo ali-kiti koukoa mekoita pome pono yamea taneya. Nititikaneyake one oyali atoa ege kadukaka pogi kakoapeta kadukoa (500) koukoa mekoita pome pono yamepaneya. Einapete pono yametane ali atoapa natetekoa tukoiyake ete peya mati pa meki. Wa naniko one wamene ago Yame mekata pome pono yametekoa one Aposelo ali peya koukoa mekoita wa pome lene timini yamea taneya. Nititikaneyake wipitikome no-kitika one Aposelo ago latikome no pono yamenoka. Nopa atoame mati koula lakapea opiane tetepo tane agoke toka.

Papete Akolaline ali atoa tete meemoane pokounake Yesuyo nopa paya ago keku Aposelo ago tetepo takoa wakinakeya tokake toameadeko. 10 Nopa dikakou agoke Akolaliyo pewe witikome one Aposelo ago takoa moa kakakilepa pata pale toameadeko. Papete poane agomeke naniko Akolalinele wedoane takama pekene ete Aposelo ali peya moane patukatapekou. Nipa anu weneme tokouya mena. Akolaliyo pewe-kama wia yopia kakale tekene tokou. 11 Ni pade Yesunomopa noanumeka oane meane ete Aposelo ali-kitameka oa mea tekete odenemo-kama oa mekala toko. Kime yakoa motokoinakamoke uku.

Akolaliyo Tuane Ali Atoa Kamotokatekamo

12 Toto Aposelo ali-kitame eya wa olaukakoona. Akolaliyopa Keraisu tuaneya pikata moa kamotokaneya. Nimo wa olaukakoonake kiwi padeka-kitamepa Akolaliyo tuane ali atoa moa kamotokamoo wa akedikili yateku. Edekolo enimo wa iki-pe. 13 Kini eni akedikimodo nimini akedekalepa nipa Akolaliyo mana Keraisuka moa kamotokameneya. 14 Ni mana Keraisudo moa kamotokameadekalepa onekemo kipala oa metekoonakamo pata pamo okoo. Ni Keraisudo kamoa poameadekalepa oneke wene tugoa mekilepa pata pale tekete tiki. 15 Ni pade Akolaliyopa Keraisu moa kamotokameneyake moa kamotokaneya wa totomedo eketepa onekemo uku pekete toa kapene agaleka oko. Ni tuane ali atoado moa kamotokamoo tadekalepa mana Keraisuka moa kamotokameneya. 16 Akolaliyo tuane ali atoado moa kamotokameadekalepa mana Keraisuka moa kamotokameneya. 17 Ni mana Keraisudo moa kamotokameadekalepa kini Keraisuke wene tugoa mekilepa pata pale tekete tiki. Kini tokoi poaneleka kogameneya pa mekete tiki. 18 Nika Akolaliyo Keraisudo moa kamotokameadekalepa Yesuke wene tugoa mea tuane ali atoa etepea tua atua pekeneya. 19 Papete itonoke mekete Yesuke wene tugoa meatekole pikoyake wa wipitiketedo etepea tua poo tadekalepa kini Yesuke wene tugakilepa pata pale tadiki wa eko yene peyame toto ela moa kawei. Nipa ete yene ela motiki toa moa patukoa toto ela mati mokoa kawei.

Adam Keraisutame Tokala Tanemo

20 Mana Keraisu tuaneya pikale Akolaliyo moa kamotokaneya-li. Pegetoa mana moa kamotokakilepa toto tua pokolo moa kamotokateka adeka eni piipikome taneya. 21 Namolo ago Adameyo poanele taneleke oneke tagene ali atoa peya tuma-kala nekeneya. Wa padenakago Keraisu tuake wa kamoa pekeneya tokome toto tuake wa kamoa poo. 22 Toto peyapa Adam einagono peku noai tekete etepea tuma-kala poko. Nitoake padenakago Keraisuno peku noai teketepa tuake wa kamoa poo. 23 Kamoa pikilepa pato takoa toameneya Akolaliyo wene piko toa too. Pegetoapa mana Keraisu tuake kamoa pekeneya. One wakapea noka-pete oneke lokoapa toto Keraisuke wene tugoa mekoo-kiti kamoa poo. 24 Nititikaneyake Keraisu einagome e ku tobou mekoi yene ta piko peya yopia mekoi toa moa agopa takatapeoo. Nitoa mea wipitia ta patakakome ika iya nekeno, yopia kamene wa etene Akolali yameoo. 25 Nitatekoyake papete one-pala poi te̱ia mekoi peya one kawane moa lukademe tokome eya kuya peya yopia kawoo. 26 Nitoa mea wipitikome ali atoa tumotoa tokoya moa agopa takatapeoo. 27 Akolaliyo padeya padeya peya manake-kama lukoa memotoo wa panagome wia mekapianeya tokome nitoo. Nipa eya wa wia mekakome okome akeneya mena. Padeya padeya peya manake lukoa memotoa toko ago Akolali oneka Keraisuke lukoa meoo wa okome akeneya mena. 28 Padeya padeya peya Keraisuke lukoa mekolipa nipa Keraisuka Akolalike lukoa meoo. Nipa eteya peya oneke lukoa memotoa toko ago Akolalike lukoa meoo. Akolali odene ako ago memotoa tokome nitoo.

29 Akolaliyo tuane ali atoado moa kamotokameadekalepa pade-kitame tuane ali atoa luku ue motikilepa edadete tiki-pe. Nipa ue moameneya mea tuane ali atoa luku ue motikilepa edeya weike tiki-pe. 30 Tuane ali atoa kamoa poamoi tadekalepa nipa Keraisunomo one moa kamotokanemo ete pia oto pia tete-pala moane oma yakilepa edeya weike tuku patu. 31 Ta pataka abuna ete-kitame no wia tukamele tokokaka pima yaku. Nitoanepa tone Ali Muno Yesu Keraisu patu kautakoane kakene tokounakaleke pinali anu wa kei pikilepa eya wane uku. Onekemo oane metekolu kime wedoa yakoa motokoinano, wini Korine take Keraisunole takama yakilepa pata pale toameadeku. 32 Epesase take ali wia nomotoa moa egetane laione kai-kiti-pala poi tou toane dika dika toamene tete moma yaku. Tuane ali atoado kamoa poamoi tadekalepa Keraisunole tete-pala moane takama yakilepa edeya weike tuku patuno, pa itonole tekene tadekuno, tokamota wane ou. Nipa podoliyopa tuatekoyano, opa paya nou toa mekete nee ue eya nokoa kato wane ou. 33 Poanele tiki yene-pala opia yakilipa kini tiki poaneleme kini wene moa koigako wa kime ikina. Tuane ali atoa kamoa poamoi wa iki yene titi takoa wamene. 34 Kini namolo epetane wene pianeya mea tokoina toa wa toomoa pamene. Ele kule poanele toma pikile tewitikoa wamene. Kiwi ya takadene eya wane uku. Kiwi padeka-kitame Akolali wene toamekete tiki.

Padele Tane Tigini Kakeneya

Kamoa Poatekomo

35 Panagome-kiti eya wa oko patu. Akolaliyo tuane ali atoa moa kamotokakilepa edoa too-pe. Edane tigini kakeneya kamoa poi wa okale ekene 36 beita, leau akene agome keneya wini oko. Witi ku̱ eya itono kenekedo lomuameneya pikomepa nipa kadene oyake tumiamoo. 37 Nika itono ludu witi ku̱ eya matakilepa pa ku̱ deya-kama mataki. Pine pudunukau tigini pade matakiya mena. 38 Eya kuya nee lene witakomepa Akolaliyo witateka wene kibututukoa latia piane toa-kama eya kuya tigini kakeneya witakala toko.

39 Ni Akolaliyo eya kuya latikomepa odenele tane tigini-kama kakoa latianeya mena. Ali latikome ni ali tigini kakoa ni kai ini mou eya latikome eya kuya tigini tutu tutu wa kakoa latikala taneya. 40 A tibuke kakoya-kiti latia kakoa ni itono patu eya kuya pia kawa tokoya latia kakoa tikilepa enika eni koniyoya odenele tane tigini-kama kakoa latianeya mena. 41 Lou tokene tagoi eni koniyoya odenele tane pa̱ toa kakoya mena. Tagoi-kitipa padekapa kikateka pukateka toa kawa wa padekapa nile toameneya pa̱ tokoa kawa toko.

42 Edikoapa tuane ali atoa kamoa poi. Nipa lomuatekoi tigini kakeneya mea tuutukaneyake Akolaliyo tuamatekoi tigini-kama kakoa kamotokakala too. 43 Nipa oloyo keneke paya wane-kiti pianeyake Akolaliyo koniyoya-kiti latia kamotokoo. Ni popeyo noamatekoi tigini oloyo keneke pianeyake Akolaliyo tele takatapea kamotokoo. 44 Pa itonole toatekoi tigini kakeneya mea tuaneyake moa kamotokakilepa Akolali-pala opia mea kawatekoi tigini kakeneya moa kamotokoo.

Itonoke meketepa pa itonole toateko tigini kakeneya mekono, a tibuke meketepa Akolali-pala opia meateko tigini kakeneya mea kawoo.
45 Enilekepa Akolaline bokuke papete eya wa wia mekaneya piko. Adam namolo ago latikilepa poome mekoa wene takoa taneyake padenakago wipitikome nekene Adam einago ali atoa a tibuke meemoa pomotateka ago latianeya. 46 Akolaliyo tone a tibuke meemoa poateko tiginipa namolo takoa latianeya mena. Itono patu mea toateko tiginipa namolo takoa latianeya. Wa naniko a tibuke meemoa poateko tigini latia kakoo. 47 Namolo ago latikilepa itono kugu moa latianeya. Padenakago nikilepa a tibu kawa nekeneya. 48 Itono kugu moa latiane agome itonole toma yakene toa one yagono-mikitame itonole toma yaki. Wa padenakago a tibu mea nekene ago one yagono-mikitame one peku noa one tanele tiki. 49 Papete totopa namolo agono yagono-mikiti mekoyake naniko padena ago a tibu mea nekene agono yagono-mikiti mea kawoo.

50 Anu oya-lawe kipala eya wane ekene uku. Itonole toateko tigini kakeneya meapa Akolaliyo pawe toa talo toko take oyake pamele toamoko. Lomuateko tigini kakeneya meapa meemoa poateko take oyake pote mepamele toamoko. 51 Akolaliyo papete wene kibutukapia kaukoa meanemo to̱aweane uku. Toto padeka-kiti wete tuameneyake eya too. One wipitikome toateka oi ponokale eina eina toto peya moa weneya tigini latia kakakala too. 52 Nipa beta ka̱ okaka katiapale toko toa too. Beta witika-petepa tuane ali atoa tuamatekoi tigini kakeneya moa kamotokoo. Nititikoa totoka moa weneya tigini latia kakakala too. 53 Nipa namolo mamina wawa weneya moa kawou toa tone lomuateko tigini kotokoa eni luku tuamateko tigini kawoo. Nipa papete itono patu pa tekei meateko tigini takoa wawapa mea kama poo. 54 Nipete Akolaliyo tuatekoi ali atoa meemoa pamene wa weneya tigini latia kakakalepa wa tukile toamoi. Enipa Akolaline bokuke papete eya wa wia mekapiane toa taatekoa too.

Ali atoa tumotoa tokoya-pala Akolaliyo poi toa moa patukatapekoyano,
55 ali atoa tumotoa tokoyame toto edoa moa atukamotoa-pe. Edoa tete memotoa-pe wa wia mekaneya piko.
56 Ka̱lame ali tania tukou toa tone tokoo poaneleme toto wia tukako. Tone toko poaneleme toto eni moa kautakilepa Akolaline totono litia tootapeamele toamokolo tokome ni toko. 57 Nitikoyake Akolali-pala ke wa atoane uku-ye. Tone Ali Muno Yesu Keraisu patu kautakoa kaketepa toto tumotoa tokoya moa kawikamele tokolo tekene ni uku.

58 Nitamele tokono, anu kolotini yene kipala i ukumo yakoa moa poapeneya kamene. Nipa Ali Munagonole wedoa takama pato wa one patu kautakoa kakete tamene. Nitiketepa onekele takakilepa pata pale tekene tadeku wa oatiki toa mena. Enipa kini wene tikimo ukuno, nitamene.

Copyright information for `WIU