1 Corinthians 3

Akolalinele Takakete Toatekomo

Anu oya-lawe kiwi mekoika none agale oane metekilepa kipa Epetane Yomini awitaneya meane yene tetepo takoane amele toamokale tekene itono peku nakene yene tetepo takoane okouna. Keraisuno nana mati tetepo takoane okouna. Nipa wetini ali atoame nakiya nee namele toameneya meane nana mati tetepo takoane adu-kama lawetou toane okouna. Opika eniya nee namele toameneya pa nana mati keneya mekete tikili uku. Itono peku noai tekete tikili ni uku. Anu oya-lawe kiwi ete oto wa wene poaneya mea pilitakutukoa mekete tiki. Widikoapa pa itonole toma yakete tiki. Enipa nimini ukutu-pe. Nipa panagome no Poloke lukoane meku wa oa wa panagome Apolosike lukoane meku wa ikilepa pa itono peku noai tiki-kitame tiki toa ekete tiki.

Apolosi totapa edane agota-pe. Totapa Akolaline pupu takakagota pa agota. Akolaliyo one pupu tutu tutu wa tatikamu tokome Apolosi tota meteka toa takaketepa Keraisunomo wina oa metekolo tone oya-lawe kime yakoa motokoina. Noanumepa nee lene matakakouna. Wa naniko Apolosi nome ue nomoa pekoai toa itono ko akakakana. Totame nitipia pokolo ipe kakoya atepea witakakilepa Akolaliyo-kama toko. No nee lene matakakou ago-pala ue nomoa pekoai toa itono ko akakaka agota tota kei edekale piei-pe. Tota kei piameneya ipe kakoya witakako ago Akolali odene kei piamene. Akolaliyopa nee lene matakakoule-pala e agome itono ko akakaleta odeneleta tane tetepo takoa meko. Nipa onekele tutu tutu wa takakoo kotu kakoa pupu poi mokala toademe toko. Apolosi totame one eni pupu takakilepa Akolali-pala kibutua toko. Anu oya-lawe kipa Akolaliyo one ipe wa tetepo takoa one yapu waka tetepo takoa toko. 10 Akolaliyo no pewe witikome peku laweteka toane noane tikilepa kodou ago tekene ete yename yapu wiatekoi adeka piane kue petene wina moane tatikalogakouna. Nitikalogakounata panagome eni kue petene patu kelekoa yapu ate toa wima poko. Eni yapu wikilepa wedetekoa tamene wane kiwi peya-pala uku. 11 Kue petene wina moane tatikalogakouna wane ukupa Keraisu Yesu adeka piane uku. Yapu wiketepa eni kue wawa pade kue moa tatikamele tokoya mena. 12 Eni patu kelekoa yapu ate toa wikilepa pade-kitame yapuya epetaneya golo silepa enika eni kamo kue takoa moa tiki. Nitikiyake pade-kitame kini yapuyapa paya yomoka peti youka tua dekoa kakene kala youka takoa moa wiki. 13 Wipitia ta pataka-petepa toe nokoa kawateka ta patoa pitoo. Nitikalepa kini wikoina yapu toeme nakome tokale peya kakete enoi. 14 Nitikolipa epetekoa wikoina yapu peya toeme noamokale enekome Akolaliyo pine yene kei pia pewe wikala too. 15 Wia potokakoina yapu toeme napetapekale pine yene kini enekete anu pupupa igi wiane yotekene tadeku wa kini yapu nomotoa katepitoa poi. Nipa toe itipono okata mea katepitoa pou toa poi.

16 Kipa Akolaline yapu tokome one Yomini wini kiwike nome mekono, enipa wene toamiki-pe. 17 Panagome-kiti Akolaline wikakane yapu ke̱awea tadekakalepa Akolaliyo oneka wia atukoo. Eni yapupa one wikakane yapu tokome nitoo. One yapu wane ukupa anu oya-lawe kiwike uku.

18 Kini wa oa yotokakaya tokolo eya wane uku. Kiwi panagomedo one kauane peku nootapekouya tekene wene muno meane ago i meku wa wene pikolopa nipa einago-pala eya wane uku. Leau akene ago tetepo takoa meamene. Nipa wene muno meane ago meadepa nitamene wane uku. 19 Akolaliyo kini kaua-mikitane pekupa paya tetepo takakolo tekene ni uku. Enilekepa one bokuke eya wa wia mekaneya piko.Akolaliyopa wene muno meane ali-kiti kini yukakoina wakoke kini wa labamotoa toko. 20 Eya waka wia mekaneya piko.Wene muno meane yene kini wene pikilepa pata pale toatiki wene piki wa Ali Munoyo wene taneya meko. 21 Nitikono, i agoke lukoane meku wa one taneleke mate agale edoa oadete-pe. Eya kuya peyapa Akolaliyo kini wa yametaneyano, mate agale wameamene. 22 Apolosi Pita toto-menepa Akolaliyo moa kakakilepa kiwi peyane takoa taneya. Itonoka kini wa latia pikaneya. Nitane agome padele padele witakakilepa kinikile-kama takoa toko. Nipa kipa pa memotou wa oa tumotou wa oa tikilepa kiwi auapeou wa wene pia toko. Opika nanikoka ele kule witakakilepa kiwi auapeademe toko. 23 Ni kipa Keraisuke-kama lukoa meki. Keraisu onepa Akolalike-kama lukoa meko.

Copyright information for `WIU