1 Corinthians 4

Keraisuno Aposelo Ali-kitike Akenemo

Totopa Keraisuno pupu takama yako ali-mene. Akolaliyo one papete kaukoa meanemo kime to̱awea akamene wa toto moa kakaka. Totopa dikane ali-kiti wa wene taneya meamene. Tobou agono pupu yopia meko agomepa tobou agonole wedoa takamedeko. Anu oya-lawe kimeka koiso yatekaki-kitameka anu tobou agonole takakene tukule takoa enoa akamene piti moamekene atiki toane meku. Anu tokounakalepa pinali anu wa takoane enoane ipa epetanele ipa poanele tadeku wane amele toamoko. Anu tepeme ne poane ago tadeko wado no kikoa akamokolopa poanele padeleka toamokou wane amele toamoko. Anu toma yakule takoa enoa akakilepa Ali Munago oneme odene tamele toko. Nipa papetepa ipa poanele tadeko ipa epetanele tadeko wa takoa enoa akameamene. Ali Muno wakapea nokome okale yakato wa nepia meamene. One wakapea nokomepa yomiyomu keneke taneleka ali atoane tepene piane weneka keleyo witakakala too. Nipetepa ali atoa peya kini epetanele tokoike Akolaliyo odene odene wa kei pikala too.

Anu oya-lawe kipala i ukupa kiwi auapeou wane Apolosi tota-pala tanele adeka piane uku. Nipa kini totono wia mekane toa litia tamene wa ikina toane pine to̱weane eya wane uku. Tikisa ali pade kei pia wa pade tikisa ali kei piameneya paya tetepo takoa teketepa poanele tekete tikino, toameamene. Kiwi tobou ali-kiti latikete tiki-pe. Kinikiya peyapa Akolaliyo-kama takoa metaneya. Nitaneya-kiti kini teleme motane tetepo takoapa edeyake mate agale oadete-pe.

(Anu oya-lawe kipala i ukumomepa kiwi ya takadene wamuku. Anu mati-kiti latikoane mama motekene mane oane moadene uku.)

Eya kuya moada wa wene pikoina toa kime wete mootapekoinano, kipa kamo yene mekete tiki. Apolosi tota pa kamotoa kiwi ta talo tiki ali-kiti latia ete yene yopia meki patu. Ae, kime ali atoa yopia memotoane uku. Nipa toto Aposelo ali-kiti kipala kibutua ali atoa yopiato wane wene pikounake ali atoa edelo ali-kitika kakakoa Akolaliyo toto Aposelo ali-kiti-pala eya toko. Tobou agome-kiti one-pala poi te̱iane yene one take wiane tukapou wa po kakoa ketea kakoa lia aua pou toa Akolaliyo toto Aposelo ali peya paya tetepo takoa meko. 10 Toto Aposelo ali-kitame Keraisunole takakilepa leau akene tetepo taneya mea tokoyake anu oya-lawe kime Keraisunole takakilepa wene muno meaneya mea tekete tiki. Totopa taba taneya mekoyake kimepa telekole toma yakete tiki. Ete-kitamepa kiwi kei pikiyake toto paya tetepo takoa waki. 11 Opika tone nee ue wananeya mea tone epetaneya kawateko mamina toameneya pa meko. Ete-kitame toto layo toua wikala tiki. Tone piateko yapuka toameneya pa pima yako. 12 Tone nee eya moadetepa tone yoname pupu tokoa kako. Panagome-kiti toto-pala poanemo okolopa agale epetaneya topo toa oko. Pade ali-kitame tete metekili agale wametekoa poti meko. 13 Panagome-kiti toto pa puputua akakolopa oya kakoa enekala toko. Opika ete ali atoame toto Aposelo ali-kiti pa kege nee yabunu eya tetepo takoa wakala tiki.

14 Anu oya-lawe ina ukumomepa kiwi ya takadene wamuku. Anu kolotini mati-kiti tetepo takoane mane oane motekene uku. 15 Nipa Keraisu Yesunomo olaukakene anu mati-kiti latikakouna tekene uku. Kini Keraisunole takama yamotoa yopikoi ali-kitido ege egeta wa-kala kadukoa (10,000) meadekolika kiniketaipa no odene i mekene uku. 16 Nitikuno, noanume toma yaku toa kime toma yamene wane kiwi wedoane kowitoane uku-ye. 17 Kime nitimotoane tekene Timosi wini moane wetekaku. Einagopa Ali Muno agonole wedoa takama yako ago anu mana latikoane wene mekoane meku. Einago Timosi wini nokomepa Keraisu Yesu patu kautakoane kakene tukumo kiwi wene takakome oo. Nipa losu yapu kako peyake olaukakule litiane tukumo wene takakome oo.

18 Anu oya-lawe kiwi padeka-kitame no wete noamou wa paya nou toa mekete ikipa enipa kime ali-kiti latikete iki-pe. 19 Ali Munagome ka yametekalepa wini wete nouno, nepio. Nekenepa eni yene kini iki agalepa pa agaleme iki patu. Akolaline tele patu kawa kelekoa mekete iki patu wane enenou. 20 Akolaliyo talo toa mekilepa pa agaleme tokoya mena. Telekole-pala toa toko. 21 Kiwi meki take nekenepa layo tigini taatekaneya nomotoa iki patu. Kiwike wene mekoane meane poitali nomotoa iki patu.

Copyright information for `WIU