1 John 2

Toto Auapeko Ago Keraisuke Akenemo

Anu mati deya-kiti i agale wiane wini wetekakilepa kime padele poanele takaya tokolo ni tuku. Panagome-kiti poanele tokolopa toto kei piko ago Yesu Keraisu ki̱yo akenele-kama toko agome tone kowitikako. Nipa toneketai Akolaliyo yakakoa kowitikako.

Keraisu einagome Akolaline wene kekakademepa tone toko poaneleke tuaneya. Nipa one tigini Akolalike mea lodo you toa tuaneya. Nitoa tone toko poaneleke odene tuaneya mena. Ta piko peya pitikoi-kitame tokoi poaneleke tuaneya. Akolaliyo tamene wa akene toa totome litia toma peketepa nipa e̱e nimini Akolali wene taneya meku wa amele toko. Panagome-kiti Akolali wene taneya meku wa oake oneme tamene wa akene toa tetekoa litia toamokopa nipa kapene ago eni. Akolaline peku noamokoya tokome ni toko. Panagome-kiti Akolaliyo tamene wa akene toa litia toma pokomepa Akolalike wene mekoa togateko kotu kakoa eni toko. One agale-kama yakoa teketepa nipa e̱e nimini Akolali patu kautakoane kama puku wa totome wene toko. Panagome-kiti Akolali patu kautakoane kama puku wa okomepa nipa Yesu Keraisu itonoke mekana toa oneka meamedeko.

Yoneyo Weneya Totono Yametanemo

Anu kolotini yene kini toatikimo kiwike wini wiane wetekakupa weneya totono titiane yameamuku. Kini Yesunole titia takakete yatekoina totono i lokoane uku-ye. Eina namolo totonopa kime namolo takoa yatekoinakamo uku. Enipa namolo yatekoina totono wane ukuyake weneya totono keneya yameteku. Yesu itonoke nome mekome titia toka toa kiwika pa dikoa toomoa pekete tikimoke uku. Nipa yomiyomupa ete toa toma pokome kamotoa eni nimini pa̱ wete toa kakolo ni uku.

Panagome-kiti eni pa̱ke weneya totono litiane tuku wa oake one oya ago-pala kotimi yoa mekomepa opika yomiyomu keneke pa yawa meko. 10 Panago-kiti one oya agoke wene mekoa mekomepa pa̱ke eni yawa meko. Dikako ago one tepene poane wene piameneya tokome ogo witikolo ka̱iapitakaya wa piti moamoko. 11 One oya agopa-pala kotimi yoa meko agopa yomiyomu keneke yawa meko. Nitoa pameneka agopa tootokaneya yakilepa eni yomiyomume leneta likatapeneya tokome one poatekoka tatanu po yatekakolo yawa meko.

12 Anu de mati-kiti i agale tigini kiwike wini wiane wetekakilepa Akolaliyo kini tokoi poanele oi moa po letu mekakana keetapea wakilepa Keraisuno ibinike tokolo ni wiane wetekaku. 13 Etene-mikiti kimepa itono tibuta wete latia piameneyake pa mea kama nekene ago wene taneya mekili tekene i agale ni oane wetekaku. Tuali-kiti kime poane peku pine ago wete moa kawikaneya tokolo i agale oane wetekaku. Mati yatene i agale kiwike wini wiane wetekakilepa Atai Akolali wete wene taneya mekili ni tuku.

14 Etene-mikiti kiwike i agale wini oane wetekakilepa padeya padeya wete latiameneyake pa meemoa nekene agopa kime wene taneya mekili ni tuku. Tuali-kiti kiwike i agale wini oane wetekakilepa kini eya tikileke ni tuku. Kiwi tele tootapeneya mea ni Akolaline peku noa toa ni poane ago Setanu moa kawikaneya mea tikili ni tuku.

15 Itonokeka ni itono patu pia kawa tokaya-kitikeka wene piitikaneya meameamene. Enika eniyakedo wene piitikaneya meketepa nipa Akolali wene toamiki. 16 Poane yename ele kule poanele toadiya wa wene pia mea ni leneme eya kuya moadiya wa tepi moa ni eya kuya kamoya i motuku toa kimeka moati wa mate agale oa ni ele kule itonole toa tikilepa Atai Akolaline peku noameneya itono peku-kama nakete ni tiki. 17 Itonopa takoa poatekoyake tiki. Nika ali atoa itonoke mekete eya kuya moadiya wa wene pia motikiya-kitika takoa pootapeoo. Nitatekoyake Akolaline wene pikole litia toko agopa pa mea kama poademe toko.

Keraisu-pala Pine Wia Poi Teigo Ago

18 Anu mati-kiti wipitia ta patateko tigotoma noko. Keraisu-pala poi te̱ia meko ago noademe toko wa oa pianemo kime yatekoina. Eina oa piane toa Keraisu-pala poi teigi yene kainya mati wete taatekoa nokala taneya. Nitaneyano, wipitia ta patateko tigotoma nekedeko wa totome wene toko. 19 Eni yene toto pakeke meake tewitikoa wakilepa toto yatene toameneya tokome ni tokoi. Nitane yenepa toto yatene too tokapa nipa toto-pala odeneya pa mea kawei tokake e yenepa toto yatene toameadeko wa wene tomotoa tekete ni wawa pokoi.

20 Anu oya-lawe kime pade edikoa meamiki. Epetane Yomini kiwike awia tagatapemotoa wetekaneya tokome kiwi peyame Akolaline nimini peku wene toa naki. 21 I agale wiane wetekakilepa kime one nimini peku wene toameneya meki wane wetekakuya mena. Kime wene taneya mekino, i agale oyake yakoa moi wane wene tekene wetekaku. Kapene agalepa nimini pekuke titia noamoko waka wene taneya meki.

22 Kapene wakako ago te-pe. Yesu onepa Akolaliyo kakapiane ago Keraisu mena wa oko agopa kapene ago eni. Dikane agopa Keraisu-pala poi te̱ia meko ago. Atai Akolali-pala mana Keraisuta einagome wakome wako. 23 Mana Keraisu wako agomepa etene Akolali-pala dekoa wakome wako. Keraisu onepa Akolaline mana wa oko agopa Atai Akolaline yatene ago eni.

24 Yesunole titia takama pekete yatekoina agalepa kini tepene pa luaneya meamene. Nitiketepa mana Keraisu Atai Akolalita-pala lipua mekete toi. 25 Keraisuyo kiwi auapekene dikou wa oa pikilepa toto mea kama poatekomo eni oa pika.

26 Kipala i agale ikilepa kiwi oa yotokoa enoai tiki yeneke uku. 27 Keraisuyo Epetane Yomini kiwike awia tagamotoa moa wetekaneya. Opika kiwike pa awia mekolokakono, padameka ipa poanele ipa epetanele wa kiwi wene takatiki toa mena. One Epetane Yominiyo-kama pademo pademo wene taka taka tokolo ni uku. Wene taka taka tikilepa niminimo-kama wene takakoya. Kapene agaleka wene takamoko. Keraisu-pala pa lipua meato wa one eni wene takaka toa litia toma pamene.

28 Opi anu mati deya-kiti kipala eya waneka ukuno, yakamene. One-pala lipua-kala meamene-ye. Nitoa meketepa one wakapea noka-pete one kakaya liti pamene ya toameneya atiki toa meoi. 29 Akolali onepa ki̱yo akenele-kama toko ago wa wene teketepa nipa ki̱yo akenele toma yaki peyapa one mana kono-mikiti waka wene toi.

Copyright information for `WIU