1 John 3

Akolaline Mana Kono-mikiti

Atai Akolaliyo totopa one peku mati-kiti wa moa latikakano, totoke etene wedoa wene mekoa mea tadeko-loo. E̱e nimini, totopa one mana kono-mikiti. Itonole toma yaki-kitame totopa dikane ali atoa tadeko wa agopa tokolo pa meki. Nipa Akolali wene toamekete tekete toto-kitika wene toamiki. Anu kolotini yene totopa Akolaline peku mati-kiti wa wene tokoyake naniko mekete toatekole i wa agopa tokolo meko. Eni agopa tokoloka one wakapea nokalepa one keneya latitapeneya meoo wa totome wene toko. Tone lene pogakoa enekete tekete nitaneya meoo. Keraisu nokale edikaneya meouno, ke wa nepia meki peya poane wene takoa koikatapeneya meada wa Keraisu meko toa wene ki̱yo akeneya meki.

Poanele toko agomepa nipa Akolaline totono tetekoa toamoko. Padele padele tokoi poanele peyapa Akolaline totono tetekanele. Keraisu taatekoa nikilepa tone tokoo poanele kogatapeademe ni nekeneya. Nitane agome poanele padeleka toameneya wa kime wene tiki. One patu kautakoa meki-kitame poanele tekete-kala meamikiya. Poanele pa tou wa wene pia toma yako agomepa nipa Keraisu enamoa onepa Akolaline mana wa wene toamoa toko.

Anu mati deya-kiti pade-kitame kiwi oa yotokakayano, eya wa wene taneya meamene. Ki̱yo akenele toma poko agopa wene ki̱yo akene ago eni. Keraisuyo ki̱yo akenele toma poko toa onemeka toko. Poanele pa toma yako agopa Setanuno yatene ago eni. Setanu einagome namolo namolo titimoa poanele-kama toma nekeneya. Akolaline mana taatekoa nikilepa nipa Setanuyo poanele-kala tanele wia agopa takatapeademe ni nekeneya.

Akolaline mati-kitame poanele pa toma yawamikiya. Akolaline peku nakeneya tokome poane totono litia tamele toamoko. Akolaline peku mati-kiti tokome poanele toma yamele toamoko. 10 Akolaline peku mati i, Setanuno peku mati i wa totome takoa enekilepa eya wa wene taneya mekete toko. Ki̱yo akenele toma yawamoa one oya-laweke wene mekamoa toko agopa Akolaline peku mati mena.

Ete Oto Wa Wene Mekanali Yoma Pamene

11 Tone tone wene mekanali yoma poatekomopa i i wa Yesunomo tititikakete olaukane toa kime yatekoinano, nitatoane uku. 12 Eya ago Adamene mana Keineyo tane toa toamato. Keine einago poane agono peku nakene ago tokome wamene ago Ebele wia tukaneya. Dekale wia tukaneya-pe. Poanele toma yakome tokome epetanele toma yakene ago wamene ago Ebele-pala wene poaneya mekome ni taneya.

13 Nitane toa itonole toma yaki-kitame kipala kotimi yoa mekolipa wene kainya piameamene. 14 Totopa tuatekoo peku lawetekagoke lukoa mekoota tewitikoapa meemoa poateko peku lawetekagoke lukoa menadeko wa totome wene toko. Tone oya-laweke wene mekoa mekete tamele toko wa wene toko. One oya-laweke wene mekamoko agopa one tuateko peku lawetekagoke pa lukoa meko. 15 One oya ago-pala kotimi wene luko agopa ali wia tukaka ago tetepo taneya meko. Ali wia tukakagomepa meemoa poateko peku noamoko.

16 Yesu Keraisu totoke tuaneya. Nipa ete ali atoake wene mekakete toateko adeka pia tuaneyano, tone oya ali atoa wateaneya kamotoa totoka edikoa tuamedeko. 17 Kamo agome-kiti one oya ago ponopene ago padeya-kiti toamokolo enekomeke ela moamoa padeyaka meamokomepa nipa Akolalike wene mekoane meateku peku naku wa edoa omotoa-pe. 18 Anu kolotini mati-kiti pa kabunume i ago i atoa neeke wene mekoane meku wa wamato. Neeke wene mekoane meku wa yete pade ali atoa mama moa auapeato.

Akolaline Leneke Atiki Toa Meatekomo

19 Edikama yaketepa nipa nimini peku laweteko agono mati mekene ni tuku wa totome amele toko. Nika Akolaline leneke tepe kolotini kilikoa pimotoa meamele toko. 20 Nipa tone tepeme toto kikoa akakoloka Akolaline leneke atiki toa meamele toko. Tone tepeme tone tokole ki̱yoke-kama takoa enoa akakile toamokoyake Akolaliyo ki̱yoke-kama takoa enekala toko. Padele padele peyapa oneme wene tootapekome tokome toto pa puputua akamoo. 21 Anu kolotini yene tone tepeme toto kikoa akamokolopa Akolaline leneke atiki toa meamele toko. 22 Nitoa mea i i wa one kowitikolo oneme yakoa tootapekala toko. Oneme tamene wa oko toa litia toa ni one wedikatekole toa tokolo tokome tone kowitikole yakoa toko. 23 Eya tamene wa oneme oko. Mana Yesu Keraisuno ibini wedekoa oneke wene tugoa mea ni Keraisuyo oka toa ete oto wa wene mekanali yoma pamene wa oko. 24 Akolaliyo tamene wa oko toa litia toko agopa Akolali-pala lipua meko. Akolalika einago-pala lipua meko. Akolali toto-pala lipua meko wa totome wene tokopa one Epetane Yomini wetekakale awinome mekome wene taka taka tokolo ni wene toko.

Copyright information for `WIU