1 John 5

Yesuke Wene Tugoa Meketepa Itono Peku

Naki-kiti Moa Kautamele Tokomo

Yesu onepa eina Keraisu wa papete ibini oa piane ago tadeko wa wene tiki yenepa Akolaline mana kono-mikiti eni. Nika eteneke wene mekoa meki yenepa one manakeka wene mekoa meki. Akolalike wene mekoa mea ni oneme tamene wa oka toa litia teketepa nipa Akolaline mati-kitikeka wene mekoa meadeko wa totome wene toko. Akolaliyo tamene wa oka toa litia tikilepa nipa oneke wene mekoa mekete tekete ni toko. Oneme tamene wa okalemepa tone wene moa keda takamoko. Ni edoa-mo. Itonoke ele kuleme ali atoa likoa enekakole-kiti Akolaline mana kono-mikiti peyame ete pedekamele toko. Nipa tone Akolalike wene tugoa mekete tekete nitamele toko. Itonoke ele kuleme ali atoa likoa enekakole-kiti teyo ete pedekamele toko. Yesu einagopa Akolaline mana wa wene toko agome odene ete pedekamele toko.

Yesu Keraisu itonoke nome mekomepa ue moa ni kamate pomotoa tuka. Einagome ue odene motoka mena. Ue moa ni yomo lekaneyake wia dekakoli kamate ponomotoa tuka. Enile tokagopa Akolaline mana wa Epetane Yominiyo toto wene takako. Epetane Yominiyo niminimo-kama oko ago tokome ni toko. Yesu onepa Keraisu wa papete ibini oa piane ago tadeko wa totome wene tomotoapa eya tebolome tiki. One Epetane Yomini one motoka ueta one penane kamate toa eniya-mename odenele tane tetepo tokolo onepa Akolaline mana wa toto wene takakala tiki. Ete yename-kiti kini leneme enekoimo i i wa to̱awea ikimopa totome yakoa motoko. Nitikono, Akolaliyo akenemopa totome etene tobou kakoa yakoa moamedeko. Einago Akolaliyo Yesu einagopa one mana wa akeneya. 10 Akolaline manake wene tugoa meko agomepa Akolaliyo mana Yesuke akenemo nimini akedeko wa onekemo pikoa kako. Akolaline agale yakoa moamoko agomepa Akolali kapene wakako ago tetepo takoa meko. Akolaliyo manake akenemo yakoa moamokome tokome ni toko. 11 Akolaliyo toto-pala mana ko ikilepa kiwi mea kama pomotoane tuku wa okome taneya. Eni akene toa mana Yesu patu kautakoa kaketepa mea kama poko. 12 Mana Yesu makutukoa motokagopa mea kama poko. Mana makutukoa moamokagopa mea kama pikilepa toamoko.

Toto Mea Kama Poatekomo

13 Kipala i i wane wiane wetekakilepa mana Yesuno ibini wedekoa oneke wene tugoa meki yene kipa etene mea kama poko wa wene tomotoane tekene ni tuku. 14 Akolali kakakoa kowitikilepa atiki toa mekete kowitiko. Nipa one wene pikole litia kowitikolopa tone kowitikole-kama yakoa too wa atiki toa mekete kowitiko. 15 Tone kowitikoya-kama Akolaliyo yakoa too wa totome wene teketepa nipa eni kowitikoyapa Akolaliyo papete wete yakoa toopianeya waka wene toko. 16 Kini oyagome-kiti padele poanele one yomini moa atukamatekole tokolo eneketepa einagono kowitikamene. One mea kama pomotono, nitamene. Pinali one yomini moa atukamateko poanele toko agoke uku. Wa padele poanele tokoleme pinali one yomini moa atukatekoyano, eni poanele toko agono kowitikamene wane wamuku. 17 Ali atoame ele kule poanele tikilepa Akolaline totono-kama tetekakete tikili uku. Nimo ukuyake ali atoame tiki poanele-kiti padekame kini yomini moa atukamokoya.

18 Akolaline mana kono-mikitame poanele toma yawamiki wa totome wene toko. Akolaline mana Yesuyo eni yene pawe toa talo toko. Nitikono, poane peku laweteko ago Setanuyo Akolaline eni yene mitikoa ete moamele toamoko.

19 Toto peyapa Akolaline mana kono-mikiti wa totome wene tokoyake eya waka wene toko. Ete yene ta piko peyake poane ago Setanuke-kama lukoa meki.

20 Totome eya waka wene toko. Akolaline mana taatekoa nome mekome pademo pademo i i wa toto wene taka taka tikilepa nimini Gode Akolali wene tomotoa toka. Totopa nimini Gode Akolali-pala lipua mekilepa mana Yesu Keraisu-pala lipua mekete tekete ni toko. Yesu einagopa oneka nimini Akolali. One patu kautakoa kakete mea kama poko.

21 Anu mati-kiti kapene gode-kiti titi toma yamene-ye.

Opa anu agale eni.

Copyright information for `WIU