1 Timothy 5

Yesuno Ali Atoa Yopikete Toatekomo

Ada agome-kiti poanele tokalepa kikoa akameamene. Nekatai tetepo takoa poti mane oa moamene. Tualika epene alika neke wamene-mikiti tetepo takoa yopiamene. Atue deyaka epene atoaka neke nine tetepo takoa yopia ni tuatoa yatene neke laine-mikiti tetepo takoa mea leneme kode noamoa poane wene takoa koikatapeneya mea yopiamene.

Yawale yapu nepo atoa-kiti paya tetepo takamoa wedoa mama moa yopiamene. Nepo meko atoa-kiti one mana kono-mikitika one kaua-mikitika meadekolipa one eni kako yename Akolalinele takakete toatiki toa eya tomotamene. Kini etene ninetame opia egetekoinake nami wia kini nepo atoa mama moa egetemotamene. Akolaline wene epetekatikile enino, nitimotamene. Pade kawameneya yawale yapu egetiniya meko nepo atoapa kidene mekome tokome Akolalike wene mataneya mea ta ete likoa oto likoa one auapeano ta wa kowitikala toko. Nepo atoa padame nitameneya one ko̱la utukole-kama tou wa etepea toma pokolopa Akolaliyo einatoapa tuane atoa tetepo takoa wako. Nepala i ukumopa nepo atoa-kitame yakamotono, i i wa mane oa moamene. Ete-kitame kiwi kikoa akatikile toamomotono, nitamene.

One kako ali atoaka one etene nineta one mati atoaka mama moamoko agopa Yesunole takoake wakene ago eni. Yesunomo yakamadete waki-kitame ele kule poanele tiki toa einagome moa patukoa poanele tubele eni toko.

Yopiki ali-kitame losu bokuke ibini wia mekoa egetatiki nepo atoa-kitipa dikoa epetanele tiki atoa-kiti. Ana tuutukaneyake pade alike poamoa ni ege odepeta kadukoa wa tuku melepu kakoa (60) penane mali moa patukoa mea 10 ni ete-kitame kei piatikile toa ni kini mati-kiti wedoa talo toa tubetekoa ni eko ali atoa kini yapu noe wa makutukoa moa nee takoa lawetoa ni Yesuno ali atoa kini yapu nomotoa kawake kakene kege ueme kogoa ni ke enekakolo meki-kiti mama moa auapea ni ele kule epetanele toa tiki. Dikoa meki nepo atoa-kiti takoa moa egetamene.

11 Nepo atoa padekapa tuatoaka epene atoaka takoa wawa kini ibini bokuke wia mekoa egetameamene. Dikane nepo atoa-kitame Keraisunole-kama takou wa oa togotoake ali padeke wene kakoa etepea piki. Dikou wa ikile tagoa toamekete pade alike pikilipa ete-kitame akoa agale amele toko. 13 Dikane nepo atoa-kiti loyo mea yapu yapu yaki. Nitoa eni poanele moa patukoapa agale ete kotuka oto kotuka toa ni ete yename namene wameneyake kini okoimo yakadete pokala toa ni pademo pademo wamatikimo oa enika enile tokala tiki. 14 Enilepa Yesuno yatene atoa-kitameke tiki wa toto-pala poi te̱ia meki-kitame poanemo akaya tokolo tuatoaka epene atoaka ana tukolopa eya tomotoane uku. Ali padeke pome mea mati opikoa ana matita mama moa pupu wedoa tomotoane uku. 15 Nepo atoa padeka-kitame Yesunole takoake wawa Setanunole takama yakili tekene ni uku. 16 Nepo atoa-kitane oboa pikane kue adamokolo edoane egeteku patu wa yopiki ali-kiti wene keda taneya mekayano eya tamene. Yesuno agale yakoa motane atoame-kiti one-pala po piane nepo atoa moa egetemotamene. Nitikolopa yopiki ali-kitame pade kawameneya yawale yapu egetiniya meki nepo atoa-kiti takoa kue eya adekoa tatia meetapeamele toko.

17 Yesuno ali atoa yopia epetekaki ali-kiti-pala ke wa oa kinikiya tatia keda takoa meamene. Nitoa metekilepa Keraisunomo mane mane oa olaukoa tiki ali-kiti takoa kinikiya etene wedoa keda takoa mekala tamene. 18 Enilekepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko.Witi ku̱ tatianeya pikoka yaku takoa pootapemotoa pitimekawe kai kawame kauta kauta toa pokome witi ku̱-pala noma yamotono, timini po toameamene. Ni panagome-kiti neke pupu takakolopa one eni pupuke kue meateko kotu kakoa meamene wa padame wia mekaneya. 19 I yopiko agome padele poanele tokale enekou wa odene agome-kiti akanokalepa one eni okamo yakameamene. Ali tebolo takutame akanokolipa nipa yakamene. 20 Yopiko ali-kitame padele poanele tadekolipa nipa ali atoane lene yoto moa kakoa kikoa akamene. Ete-kitame poanele tamene piti motaneya memotono, nitamene.

21 Akolali Keraisu Yesutaka Akolaline takoa motane edelo ali-kitika kakakoane nepala ina oane metekule-kiti yakoa tamene wane uku. Nipa ali atoa peya edikoa talo tikilepa kamo yene ponopene yene takoa enamoa ki̱yoke-kama tamene. 22 Yesuno ali atoa yopiateko ago takoa moa kakakilepa mekamoteke pitake toameamene. Einagome padele poanele tadekalepa one toka poanele neeke weamutukayano, nitameamene. Ele kule poanele titi takoa toameamene. 23 Timosi nepa yene mokoa kake tokono, neke eni yeneka neke tepene witakala toko yeneka teigadepa weneya ue-kama noameamene. Gerepi po ku̱ ue deya-pala nokala tamene.

24 Pade-kitame kini poanelepa keleyo-kama tiki. Kini koiso wete akameneyake kini poanele tikimo ta peyake oa pupitikamotoa tiki. Pade-kitame nitamekete kini poanelepa naniko keleyo witamotoa kaukoa tokala tiki. 25 Eina toa panagome-kiti ele kule epetanele tokolopa peyame keleyo enamele toko. One epetanelepa kaukoa tokoloka kauaneya pia kawamademe toko.

Copyright information for `WIU