2 Corinthians 3

Weneya Totonoke Akenemo

Nimo wane ukupa nipa pinali anu wa kei pikene uku wa kime wene piki-pe. Ni no nekene okoumo yakoa moamene wa pade take meki-kitame pipia pade kiwike wini wia wetekamotoa iki-pe. Kimeka pade take meki-kitame no makutukoa momotoa tekete pipia pade eni yeneke wia wetekadete iki-pe. Ete tikisa ali-kitame dikane pipia moa aua yawa yameamele tokoyake no pade nitamele toamoko. Ete ali atoame no makutukoa momotoa wia mekane pipiapa anu oya-lawe kiwi. Keraisuyo no moa wetekakale onekemo olaukanokolu kime yakoa mootokoa mekete tokoinakamoke uku. Einakamopa ete ali atoa peyame ya̱wa oi momotoa anu tepene wia lukane tetepo taneya yaku. Nitaneya yakulu enekete einakamopa Keraisuyo wia lukaneya tadeko wa nimini pipia moa oi mou toa oi mootokoa no makutukoa mokala tiki. Mosesene totonopa padeya pa takoa poatekayame kue peteneke wia mekaneya. Nitaneyake Yesunomo kipala olaukakolu yakoa motokoinakamopa mea kama poko Akolaline Epetane Yominiyo tone tepene wia lukako.

Kipala eni ukupa Akolalinele takakilepa Keraisu patu kautakoane kakene tuku wane Akolaline leneke atiki toane kakene amele tokolo tekene uku. Akolalinele edikoane takama yakenepa padeleka anu weneme tukuya mena. Akolaliyo one peku lawetekolo nootokoane tuku. Nipa Akolaliyo one ali atoa i weneya yameteku totono olaukoa ta wa eni toatekou peku no laweteka. Weneya totono wane ukupa bokuke wia mekanemoke wamuku. Epetane Yominiyo wene takakomoke uku. Eina namolo totonopa kueke wia mekanepa padameka litia tootapeamele toamokale tokome ali atoa peya tua atuamediki wa wia mekaneya. Nitaneyake Epetane Yominiyo weneya totono wene takakilepa mea kama pomotoa tokome toko.

Eina namolo totonopa Akolaliyo kue peteneke wia mekoa Mosese yametekale one pa̱ Moseseke weamutukaneya. Ali atoame tetekakete tua atuatekoi totono yametaneyake taneya. Eni pa̱pa takoa poatekake o Iserele yename Mosesene lene timini nepikoa piamene piti motaneya kakeneya. Opi Epetane Yominiyo toto mea kawateko totono i i wa wene takakilepa Moseseyo eina pa̱ tootapeneya kakome tanele natele tetepo takakome padele akole eni toko. Eina namolo totonopa ali atoame lituku pekete toa tua poatekoike Akolaliyo papete yametekilepa one tibuke pa̱ teleta tootapeneya mekome tanele nami yametaneya. Wa wipitikome ali atoame poanele toamene tetepo takoane wene keaneya meou wa mea kawatiki totono yametekomepa one telekole keleyo yameteko. 10 Nipa eina namolo totono pa̱ tootapeneya kakome yametanelepa natele tane tetepo takakome padele akole eni toko. 11 Eina namolo totono pa tekei piatekake yametekilepa pa̱ tootapeneya kakome taneya. Wa wipitikome pa pia kawateko totono yametekilepa ali atoa totome kei pia kawatekole akole eni toko.

12 I weneya totonopa pa pia kawatekoya tokolo Yesunomo atiki toane oane auane yaku. 13 Moseseyo eina namolo totono Iserele yene yametekilepa one lene timini mamina waname kauaneya kakome taneya. Nipa Iserele yename one lene timini pa̱ takaneya takoa pokale enekaya tokale nitaneya. Totome pade nitameamedeko. 14 Moseseyo eina totono edikoa yametekale Iserele yene kolotini lupi taneya mekete wedoa yakoa moameneya. Opika kiwike tama nekene Yu yename eina totono oi moteketepa kini wenepa mamina waname kauaneya meou toa wene toameneya mea oi mokala tiki. Keraisu-palado lipuaneya meketepa eina mamina wane takoa wakene tetepo takoa mea eina totono pine piko toa wene tootapeoi. 15 Nitamekete opika Mosesene totono oi motekete-kama kini wenepa mamina waname kauaneya meou toa wene toameneya mea oi mokala tiki. 16 Nitima yakiyake Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya pikono yakamene. Kini tepe kolotini Ali Munoke pekoa pikolipa kini wene moa kauane mamina wane takoa poo. 17 Ali Muno wane ukupa Epetane Yominike uku. Eni Yomini ali atoa totoke awinome mekolopa nipa eina namolo totono eyame toto moa labakanele tewitikoa atiki toa yamele toko. 18 Totopa tone lene timini moa kauane mamina wane takoa wakeneya meko. Nitaneya meko-kitikepa yomini pokoke pinaline yomini pome meou toa one Epetane Yomini awinoko. Awinome mekome pa̱ teleta tootapeneya meateko peku lawetekilepa Keraisu meko kotuke-kama meemoa pomotoa lawete lawete toko.

Copyright information for `WIU