2 Corinthians 5

Tone A Tibuke Meateko Yapu

Kipala ina ukupa eyake uku-ye. Opi-mene pa mamina yapu keneke meou toane itonoke pa tekei meku. Eni yapu ke̱aweane mitikou toane tuane pokolupa nipa Akolaliyo a tibuke latikane yapu anu meane kawateku yapu ipa nekeno, noo wa yameoo. Nipa ae, a tibuke meane kawateku yapu opi pone mepadiya wane kenemade oane meku. A tibukepa tigini kawameneya pa yomini meamou. Akolaliyo latikane yapu lobutou toane weneya tigini kakeneya meane kawou. Anu i mamina yapu keneke opi-mene wene kedame tuaneya mekene kenemade oane meku. Enipa wete tukene tuada wane ekene ukuya mena. Anu i takoane wawateku tigini luku a tibuke pa meane kawateku tigini moane kawadiya wane ekene ukuna. Namolo tigini takoane wawane wa weneya tigini kakeneya meane kamotoa toko agopa Akolali one. Nitiko agome enile toateka adeka piipikome papete one Yomini totoke awinome memotoa moa wetekaneya.

Nitaneyake eya wane atiki toane yaku. Akolaliyo nitatekoyake papete anu i tigini kakeneya pima yakene Ali Muno mekota wete pone mepamele toamokolo paka lono pa meku. Nitikenepa Akolaliyo wipitikome toatekole anu leneme enamekeneka oneme tou wa okana toa nimini tatekoa too wane oneke pa wene tugoane meku. Nipa anu tigini takoane wawane Ali Muno-pala opiane mepadiya wane atiki toane meku. Nitoanepa itonoke pa mekeneka one mekota pone mekeneka one wene epetekamedeku wane onekele-kama takama yaku. 10 Wipitia ta pataka-pete toto peya Keraisuyo koiso yopia mekota pote kapamedekolo tekene ni uku. Enipetepa tone tigini kakeneya mekete tokole peya epetekoa tokooleka toa potokakooleka oneme nami wia topo takakala too.

Keraisuyo Ali Atoa One Etene-pala

Oya Patu Kakakome Tanemo

11 Ali Munoyo tone toma-kala pokooke nami wia topo takoo wane piti tokolo mekene tekene ali atoame onekemo yakoa momotoane wili toane kaku. Nopa edikakene odene wene piane tuku wa Akolaliyo wene toko. Anu oya-lawe kimeka Polo nopa dikane ago wa wene tomotoane uku. 12 Enipa pinali anu wa kei pikene ukuna mena. Pade ali-kitame no akoa agale okoli yatekete kime i i wa no kei pimotoane tekene ni uku. E yename kini wa kei pia mate agale ikilepa kini tepene poane wene pimotoake kepeneme epeteku wa agale epeneya-kiti witoa oa kaki. 13 Padeka-kitame no Polo leau akeneya yakene ni uku wa ikipa nipa ele kule tukulepa Akolalinele takaku wane topo takoane uku. Wa padeka-kitame no Poloyo utanele-kama tuku wa ikipa nipa enilepa ali atoa kiwike tuku wane topo takoane uku. 14 Edikakilepa Keraisu totoke wedoa wene mekoa mekome tanele wene tekene ni tuku. Keraisu odene ago toto peya luku tuaneyano, Akolaliyo toto peya tuane yene tetepo takoa meko. 15 Ali atoa peya luku eni tukilepa nipa itonoke mekete kinikile-kama toamekete one wene moa onekeleka takamotoa tokome taneya. Kiwi luku tukale moa kamotokane ago Keraisuke uku.

16 Onepa nitane agono, opi titimoapa itono peku noai tiki-kitame tikina toa tatoane wamuku. Nipa panagono tepene meaneya tetoa enameketeke pa tokoo leneme enetekoapa i agopa dikane ago tadeko wa takoa enoa akatoane wamuku. Noanumeka papete edikakenepa Keraisu einagopa pa agono wene pikou. Nitikouyake opi eni wene wiane wakene eya wane uku. 17 Panago Keraisu-pala lipuaneya mekopa nipa one namolo wene wia wawa weneya ago latitapeko. Nipa one namolole tewitikoa wawa wenele toma yako. 18 Ali atoa toto weneya yene latikilepa Akolali oneme-kama tokoya. Papete toto peyame one-pala poi te̱ia mekoloka poi wiane pitikouno, e yeneke tuano pa wa Keraisu moa wetekaneya. Nitaneyake ete ali atoaka one-pala wene odene pia lipunomotoa tokome tone eni takakanakamo kime oa aua pupitikakapoati wa toto moa kakaka. 19 Einakamopa Keraisu nome tuaneleke Akolaliyo ali atoa ta piko peyake one-pala wene odene pia lipunomotoa tokome kini poanele toma pokoike po letu mekakana kea wakenemo kekutu. Nipa einakamo oa aua pupitikakapoatino poe wa toto takoa moa kakaka.

20 Nitikano, tone Keraisuno agale patu kautakoa kama yako. Nitima yaketepa Akolaliyo kiwi kowitou toa kowitikete one-pala poi teigoa watoe-ye wa kiwi kowitiko. Enipa Keraisunole takakete ni oko-ye. 21 Keraisu einagopa poanele padeleka toamene agoke Akolaliyo tone toko poanele kabe koukoa moa oneke awitikaneya. Nipa toto luku poanele tane ago tetepo takaneya. Akolaliyo edikakomepa kipa one yagono yene latitapeneya memotoane tukuno, Keraisu-pala lipua meamene wa totopa poanele toamene yene tetepo takaneya.

Copyright information for `WIU