2 Corinthians 6

Akolalinele takakilepa one-pala odeneka tekete toko. Nitikete tekete kipala eya wa kowitoa oko-ye. Akolaliyo kiwi pewe witikome toa motikilepa pata pale takayano, one eni tanemo wedoa yakoa moamene-ye. Akolaliyo one eni toatekamo papete oa piane toane ukuno yakamene.

Kiwi pewe wiatekou-petepa kini kowitikoimo yakoane tou. Kiwi toane moatekou-petepa auapeane tou wa Akolaliyo akeneya.
Eina oa piane toa taatekoa toateko-petepa opino nepio wane uku-ye.

Poloyo Tete Mokala Tanemo

Padele poanele tokouke-kiti ete-kitame Keraisunomo yakoa moamokaya tokale Akolalinele wedoane takama yaku. Nipa no i agopa Akolalinele takama yaku ago tadeko wa ete-kitame wene tomotoane tekene eya toma yaku. Ke enekakolo mekeneka tete mokoane kakeneka wene keda taneya mekeneka onekele ele kule poti takoane togakala tuku. Padepete-kiti pade-kitame no layo toua wia ni po yapuka moa pitikoa ni no i ago wiato wa ali atoa oa kamotokoa enika enile tokala tiki. Nitikala tomotoaneke onekele pa takama yakene padepete-kiti ko meamoane ni atu piamele toameneya meane ni noateku nee toamokolo pa pima yaku. Nitima yakeneka poane wene piamoane ni Keraisunomo wene tootapeane ni utanele-kama toane ni epene wene-kama piane tuku. Ni Epetane Yomini nome awinaneya meane ni ali atoake wene mekoane tagatapeane tuku. Nitoanepa niminimo-kama to̱aweane oane Akolaline tele patu kautakoane kawane tuku. Ni Akolaliyo no poanele toamene ago tetepo takakome olaukanele eni tikilepa nimini yoname lama pikoane kawane ewa yoname kotokoto pikoane kawane tou toane tuku. Nitoane kaku agopa pade-kitame no kei pia wa pade-kitame no paya tetepo takoa wakala tiki. Ni padeka-kitame no i agopa poanele toko ago wa akoa agale oa wa pade-kitame no i agopa epetane ago wa oa tiki. Nopa niminimo-kama oane auane yaku agoke pade-kitame no kapene ago tetepo takoa wakala tiki. Nopa ibini akene ago menake anu toma yakumo ta piko peyake oa pupitikaneya. Pade-kitame no i agopa tuateku ago tadeko wa wakiyake no tuameneya mekene uku. Ni pade-kitame no i ago wiato wa layo toua witikiyake oyake wia tukamele toamokolo wakala tiki. 10 Wene keda taneya mekeneke wedianeya-kama meku. Nipa ponopene ago mekeneke ali atoa peya mati kamo takou toanepa Akolaline peku naku toa kiwika noatino toe wane lawetekala tuku. No padeya deyaka toamokolo mekeneke Akolalineya-kama moateku ago i mekene uku-ye.

11 Ae, wini Korine take meki-kiti kipala ina ukupa anu tepene meaneya-kama eni ya̱wane ootapeku. Kiwike wene mekoane mekene ni uku. 12 Noanu kiwike wene mekoane memotoake anu oya-lawe kiwi pade nooke wene mekoa meamekete tiki. 13 Kipala eya wane ikilepa anu mati-kiti tetepo takakene ni uku. Noanu kiwike wene mekoane meku toa topo takoa nooke wedoa wene mekoa meamene.

Poloyo Pubu Akenemo

14 Akolalinemo yakoa moameneya meki-kiti-pala lipua meameamene. Wene ki̱yo akeneya meki-kiti poanele-kama tiki-kiti-pala edoa lipua memotoa-pe. Pa̱-pala yomiyomuta edoa odeneka matutukamotoa-pe. 15 Keraisu-pala Setanuta edoa odene wene pianeya memotoa-pe. Yesunomo yakoa motane ago-pala onekemo yakoa moamademe wakene agota edoa odene wene pianeya memotoa-pe. 16 Akolaline wikakane yapu kenekepa iponole edoa tomotoa-pe. Enipa totopa mea kama poko ago Akolaline wikakane yapuno, iponole edoa tato-pe. Nikepa Akolaliyo eya wa akeneyano, yakamene.

Anu wane takoane motokouna yatenepa anu yapu tetepo takoane kiwi pakeke none menou. Nika noanupa kini Akolali wane oane kipa anu yatene wane oane tou wa Akolaliyo akeneya.
17 Nitaneyake Ali Muno Akolaliyo eya waka akeneya.

Ete-kitame poanele-kama toma yakile tewitikoa wamene. Dikane ali atoame poanele tikina toa toameamene. Eya kuya poaneya peya titi toa wamene. Nitikolipa kiwi makutukoane mou.
18 Nipa noanupa kiniketai wane oane kipa anu mana kono-mikiti wane oane tou wa ali atoa peya telekole-kama toa talo toko ago Ali Munoyo akeneya.
Copyright information for `WIU