2 Corinthians 8

Kinikiya Moke Tamene Wa Poloyo

Korine Ali Atoa Mane Mane Oa Olaukanemo

Anu oya-lawe, Akolaliyo one yene Masedonia take meki-kiti pewe-kala witikome tokomo ukuno yakamene. Eni yene ele kule ke enekakale meketeka wedoa wedikete eya tokoi. Etene ponopene ali atoameke kinikiya moke toa meato wa ete yene tatia metekilepa keda takoa mekala tokoi. Nipa kini pikoya-kiti dedeya pimotoa ako-kama metekilepa kini weneme tokoi. Nitikete Akolaline yene Yudea take meki-kitipa kime auapeoono ta wa no wedoa yakoa kowitoai tokoi. Eni yename kuedo meoo wa ekete okoino wene pikouyake eya toatekoilekeka akedekoi. Kue eyaka meadeteke namolo takoa Akolali nekele takoo wa pinali-kiti kiwika kini Akolalike metekete metekoi. Nititikoapa Akolaline wene motekete no Polo neka auapeoo wa oa tokoi. Nitikolipa eya tokou. Taitasi einagome papete ponopene Yu yene auapeademe anu Korine yene kinike kue eya wida koukoa moa togameneyake pake teigoa poka. Opa kime titikete epetekoa metekoinakale wipitimotoane tekene Taitasi nepa Korine take papete titipikanakale peya takatapeano pa wane kowitikou. Kime ele kule tikilepa wedoa-kama tekete tiki. Nipa Keraisuke wene tugoa mea one agale muno pewe kakoa oa onekemo yakoa moa onekele takoa nooke wene mekoa mea enika enile wedoa-kama tekete tiki. Nitima pikina toapa ponopene Yu ali atoa mama motekete meatikiya keda takoa memotoane uku-ye.

Ina ukulepa kime toe wane tika tika toamuku. Masedonia yename kinikiya moke toa epetekoa metekimo kipala oane metekenepa eni yename tikina toapa Korine yene kini weneme toamiki patu, kini weneme tiki patu wane wene piane mekene ni uku. Tone Ali Muno Yesu Keraisuyo ali atoa pewe witikome tanemo ukuno, yakamene. One uu kamo agomeke kiwi auapeademe ponopene ago latia nekeneya. Ponopene ago latia nome mekome kiwika kamo takou toa etenane peku lawetaneya. Enipa kini wene tikimo uku.

10 Yena malike ponopene Yu yene auapeato wa kime titikete tadekoinakaleke eya wane ukuno, yakamene. Yu yene auapekilepa ete yename naniko auapemotoa Korine yene kime namolo takoa auapeato wa wene pia titia tadekoinano, 11 opi toa pegetetapeamene. Papete eni toatekoileke wene piitikaneya meadekoinano, opi eina papete wene piadekoina toa wedoa toa pegetetapeamene. Kini kue eya meatiki kotuke kakoa keda takoa meamene-ye. 12 Panagome-kiti onekeya-kiti pade moke toane meou wa wedia mekome one meatekoya pa dedeya pikale tokome tubeya meamokalepa Akolaliyopa einagoneya tubeya toamoko wa wene tokome wene keaneya meoo.

13 Kiwika ponopeneya meatino, kinikiya ete yene meetapeamene wane wamuku. Kiwika ete yeneka odene kotu kakoa meati wane ekene uku. 14 Opipa Yu yene pa mekili tekete kinikiya moke toa meamele toko. Wa nanikopa kiwi padeya-kiti toameneya wida pa mekolipa nipa eni Yu yenamepa kinikiya oyake pikale tekete ete wa meamele too. 15 Edikanelekepa Akolaline bokuke agale dikoa pianeyano, yakamene.

One noateka nee tubeya motoka agomepa one eni motokapa pupitini kawameneya meka. Wa panagome-kiti pa dedeya motoka agopa kobu toamokale meka wa panagome wia mekaneya.

Taitasi One Oyagotame Tanemo

16 Kiwi mama motekene auapeou wane wene piane-kama meku. Akolaliyopa Taitasi no-pala wene odene kotu kakamotoa tokolo onemeka kiwi auapeada wa wene pia mekono, Akolali-pala ke wane uku. 17 Kiwi wida mekita Taitasi ne poo-pe wane yatekolu nitouno ta wa oka. Nipa kiwi enadiya wa wene tokoa kakeneya tokome one weneme wida noo. 18 Taitasi wida moane wetekakilepa tone oyago pade one-pala opia nomotoane moane wetekaku. Einagome Keraisuno ali atoa koukoai tikika onekemo oa aua yakome tokoleke peyame one kei piai tiki. 19 Nika einagopa Keraisuno eni ali atoame moa kakakete ekete no Poloyo ponopene Yu yene kue tatia meademe Yerusaleme take aua potokakale i agoka pomotono tatoe wa einago nooke oto wetekakoi. Eni kue totome moa aua potokakilepa nipa ponopeneya meki-kiti mama motekete ni aua potokaki wa peyame Ali Muno kei pimotoa tekete ni toko.

20 Keraisuno ali atoame keda takoa metekoiyapa kime tatia potokakoi wa pade-kitame toto akoa agale akaya tokale egele moke toameneya tatikatapeoo. 21 Nipa Akolaliyo enekono, ki̱yoke-kama tato wa ali atoane lene yoto kakete too.

22 Taitasi-pala tone oyagota Korine take wida moane wetekakenepa panagoka kita-pala opia pomotoane moane wetekaku. Einagome Akolalinele ele kule takakilepa wedoa-kama tadeko. Ni ago kiwike wene mataneya mekome tokome oneka wida nou wa wedia meko. 23 Taitasi einagopa no-pala oya patu pikagome kiwi pakeke Akolalinele takoa mekanakagoke uku. One-pala wida opia niki alitapa Keraisuno ali atoa kini koukoai tikika mekete takoa moa kakane alita. Einagotame tikilekepa ete-kitame Keraisu kei pikala tiki. 24 Einago-mene wida nokoli wedoa makutukoa moamene. Nipa kimeneke wene mekoa mekete ni tadiki wa einago-mename wene tomotono nitamene. Nitikolipa Keraisuno ali atoame e ku take mekete yatekete ekete e̱e nimini Korine yene ete yeneke etene wene mekoa meadiki wa oa ni Korine yene kiwi kei pikoumopa nimini akedeko wa oa toi.

Copyright information for `WIU