2 Peter 3

Ali Muno Ago Wakapeane Nou Wa Oa Pianemo

Anu kolitini yene i pipia kiwike wini wiane wetekakilepa taku takoane wiane wetekaku-ye. Nipa odene wene pianeya memotoane tekene kini yakoa motokoinakamo wa wene takoane uku. Nipa papete Akolaliyo one wa takoa motane ali-kitame one agale to̱awea akanemo ni toto toa motoko ago tone Ali Muno agome tamene wa okana toa kini Aposelo ali-kitame i i wa oa metekoinakamoka wene takakene uku-ye.

Titikenepa eya wene taneya meamene wane uku. Wipitia ta patateka tigotokale pade ali-kitame kini weneke e ku poanele witaka toa litia tokala toi. Nitoapa kiwi mekika wida nekete eya wa tegene matoa oi. Einagopa wakapeane nou wa oa pikana toa taatekoa noko patu. E̱'e, noamoo. One nomotoa toneketai-laweme nepia mea wete tukala taneya. Ni itono patu pia kawa toko peyapa Akolaliyo tititikakome latia pia kakoa tane toa eko adini moameneya pa pia kawa tokono, weneya latiademe Keraisu edoa nomotoa-pe wa pade-kitame oi. Dikane yename nimo ikilepa Akolaliyo eya tanele wene teketeke toamene tetepo takoa oi. Namolo namolo Akolali one oka agaleme a tibu latia pianeya. Ni itono latikilepa ue moa latia pianeya. Nitoa ue meeloganeta ate witakoa muke koukoa pianeya. Wa naniko eya ago Noa meane-pete eina uemepa itono kautawia atukatapeneya. Opi tibu itonota-pala padele toameneya pa pimotoa one eina agaleme pa yopia mekilepa eya toateko wene toopikome toko. Wipitia ta patakale ali atoa takoa eneka-pete onekele takamene yene wawane atukoanepa tibu itonota toeme napetapemotou wa wene toopia yopia meko. Nitikono, Akolaliyo one oka toa-kama taatekoa toamoko wa pade-kitame ikilepa kapene agale eni iki.

Anu kolitini yene kime eya wa agopa moameneya meamene. Ali Muno agome ta pataka odenepa ege wakala kadukoa penane (1,000) mali tetepo takoa ni ege wakala kadukoa penane (1,000) malipa ta pataka odene tetepo takoa meko. Nitikoyake pade-kitame eni wene toamekete eya wa iki. Ali Muno agome tou wa papete oa pikana toa wete taatekoa tokoya mena wa iki. Etene taatekoa toatekoyake kiwi odene agoka tua atukaya tokolo ali atoa peya kini poane wene wia wamotoa nepia mekilepa tigotokoa layo wete pitikamokome poti nepia-kala meko.

10 Ali Muno agopa nitane agono, wakapea noo-li. Kode ago likonu yomiyomu keneke kotikatapea noko toa noo. Nitika-pete a tibu bu wa kiliwia takoa poo. Ni tibu ludu pia kawa toko peyapa toeme noa kakale takoa pootapeoo. Itono ni itono patu pia kawa toko peya-pala toeme napetapeoo. 11 Enika eniya peyapa toeme napetapekale takoa poono, Akolalinele-kama takama pato wa ki̱yo akenele toma pamene. 12 One noateko ta wete pata pata wa edikoa nepia-kala meamene. One eni noka-pete a tibu toeme nootapeoo. Ni tibu ludu pia kawa toko peya ue latia takoa pootapeoo. 13 Nitatekoyake Akolaliyo tou wa oa pikana toa taatekoa tokale weneya tibu itonota witoo. Nitoono, eidapa ki̱yo akenele toatekoi peku-kama nakoi yene mea kaweino, ke wa totome nepia-kala meko.

14 Anu kolotini yene kimepa enile tokale nepia mekete tikino, Akolaline leneke kakete kini wene moa koiganele toamoa ni ete yename padeya namike akoa agale oatikile toamoa tato wa one-pala odene wene piitikoa meamene. 15 Ali Muno agome tigotokoa layo pitikamokomepa nipa kini poane wene wia wakoli toane mou wa wene pikome ni toko wa wene taneya meamene wane uku. Tone oyago Polo einagomepa Akolaliyo wene takane toa kiwike odenemo wini wia wetekanemo uku. 16 Polo einagome pipia wia mekakome-kama enika enimo oa mekala toko. Enika enimo oa metekilepa keleyo pitiganeya piamokomoka oa meteko. Poloyo eni keleyo pitiganeya piamokomo oa metanemopa wene toamene yene ni wene takuta pia tiki-kitame moa koigoa olaukaki. Nipa Akolaline agale padekapa moa koigoa olaukaku pekete tiki toa Poloyo oa metanemoka moa koigoa olaukaki. Nitoa mea tua atuadete tiki.

17 Ae, anu kolotini yene kipala i ukumopa kime wete yatekoinano, kiwi poapeneya kakita Akolaline totono tetekoa poanele tiki-kitame kapene agale oa kiwi etepea lia aua pokayano, wedoa meamene-ye. 18 Nitoapa tone Ali Muno Yesu Keraisu toto toa motoko agome pewe witikome peku laweteko toa noa toma pamene. Opika naniko nanikoka one kei pia-kala katoane uku-ye. E̱e nimini.

Opa anu agale eni.

Copyright information for `WIU