2 Timothy 3

Wipitia Ta Pene Patameneyake

Tepe Witanele-kama Witatekamo

Eya waka wene taneya meamene. Wipitia ta patateka tigotoka-peteke tepe witanele-kala too. Nipetepa ali atoame eya toma yawei. Eya kuya oboane moadiya wa kinikiya kamu toa mea ni ete yene paya tetepo takoa mate agale-kala oa ni tea agale oa ni kini etene ninetame okoi agale tagoa toamoa ni panagonoke padeya motikilepa ke wa wameneya moa ni Akolalinele takamoa toi. Ni ete ali atoake wene mekamoa ela moamoa ni akoa agale oa ni uutukoa poti yawamoa ni lene pianele toa ni ele kule epetanele kote tokale wawa ni pade-kiti-pala poanele toadeteke lede oya patu pia ni kabe teleme wia pia tuku pekete toa ni ako ago meku wa ete yene paya tetepo takoa ni ko̱la utukole-kama tato wa Akolalike wene piitikameneya mea toi. Nitima yaki-kitame Akolalinele takama yakene tetepo takoake one tele patu kautamadete wawa pa lede takoa mekino, dikane yene titi toma yamene. Dikane ali padeka-kiti eko ali-kitane yapu pote mekete kini iki agaleme paya wene pianeya meki atoapa moa labakakala tiki. Dikane atoa kini poaneleme kini wene moa kautakolo mekete kini wene witako toa litiku pekete toa poanele etepea toma yaki. Nitoapa pademo pademo yakadiya wa yatekala teketeke Akolaline niminimo pine piko toa wene toamiki. Eya agotame Yanisi Yabisitame papete Mosesene agale kote moa one-pala neno oa tane toapa dikane atoa moa labakaki ali-kitame Akolaline nimini agale kote tokale tagoa toamiki. Nitoapa wene moa koiganeya mea Yesunole kapene wakoa takakili tokome Akolaliyo kote moa wako. Eni yename nitima yaketeke edikoa toa togamele toamoko. Ni edoa-mo. Naniko kini tokoile keleyo witakale enekete peyame e̱e inapa Yanisi Yabisitame papete tane toa pale tekete tadiki wa kini okoimo yakamoi.

Poloyo Timosi Wipitikome Mane Mane Akenemo

10 No Poloyo edikoane meamokou. Anu toma yakounakale ne wene taneya meko. Nipa pademo pademo olaukoane ni padele padele toatekou wene toopikouna toane taatekoane toane ni Keraisuke wene tugoane meane ni poti ko akene wene pianeya meane ni ali atoake wene mekoane meane ni ke enekaka-peteka Keraisunole pa takoane togoane 11 ni ete-kitame nopala poi teigoli meane ni tete moane meane tokouna ne wene taneya meko. Eya ta-mene Adioke Aikoniameta Lisera toa eni ta ludu yawane pitikene tete motokouna mati ne wene toko. Nitiku pekene tokouka Ali Muno agome no toa mokala toka. 12 Keraisu Yesu-pala lipua meketepa Akolalinele takama pou wa wene pia tiki peyame eni tete-kala moma yawei. 13 Ni poanele toa kapene wakoa olaukaki-kitame poanele tubele ate toma yawei. Nitoa mea eko ali atoa oa yotokakoli Setanuyo kiwika oa yotokoo.

14 Totome olaukakoona einapa nimini akediki wa neme wedoa litia teke toko. Ne olaukakoona ali atoa toto i i wa neme wene tokono, einaka einamo neme yakoa motokana pa litia toomoa pamene. 15 Ne dee mati deyake laigoa Akolaline bokuke ki̱yo akene agale yakoa moma noka. One eni agaleme neka ete ali atoaka wene muno mekamele toko. Nipa Keraisu Yesuke wene tugakilipa Akolaliyo kiwi toa moateko ka i wa wene takamele toko. 16 Akolaline bokuke wia mekane agalepa Akolaliyo-kama wene takane toa wia mekane agaleno, toto auapeatekomo eni. One agaleme toto eni auapekilepa pademo wene toamokokolopa i i wa wene takoa ni padele poanele tokolopa mena mena wa mane oa moa ni wene ki̱yo akeneya mekete toatekole i i wa yamea toko. 17 Nipa Akolalike lukoa mekete onekele takateko toa ele kule epetanele-kama wene toa tomotoa tokome ni toko.

Copyright information for `WIU