Acts 12

Pita Po Yapu Pitaneya Toa Motanemo

Eina-pete laigoa tobou ago Erodeyo Yesuke wene tugoa mekoi yene padeka-kiti tete motokakala taneya. Nitikomepa one poyo ali-kitame Yonene wamene ago Yame kabe teigamotoa taneya. Nitikale tokome Yesuke wene tugamene Yu yene wedia mekoli enekome ena toane Pitaka mou wa one poyo ali-kitame dekoa motokamotoa moa wetekaneya. Enilepa Yu yename mono mono akamene palawe yoa nakene wa ibini akene toge kia mekoi-pete taneya. Nitikale Pita dekoa moa aua note po yapu pitikakoli one poyo ali-kiti tuyono tuyono wa yopikakala tomotaneya. Nipa Yu yename eni toge kia nootokoa mekoika Pita moane eni Yu yenane lene yoto kakoane pitiane yakou wa Erodeyo wene pikome taneya. Nitikale Pita po yapu eida pia mekalepa Yesuke wene tugoa mekoi-kitame Pitane kowitikoai taneya.

Erodeyo podolikama Pita moane pitiane yakou wa wene pia pitikakoa Pita po yapu pitikome atu pitikata poyo ago takuta one kouna takoa dekamoa pitaneya. Nipa kapa pota takuta kakoa kebetoa pitikaneya. Akolono kago keteponokeka poyo ali pade-kiti eida kakete yopikoa kakeneya. Nitikakoa Ali Muno agono edelo ago Pita pitikata kotikatapea nome kakale one po yapu pitikata pa̱ toa kakeneya. Nitaneyake edelo agome Pitane podene wia kamotokakome okome wete kamokoa kamene wa okaka one yonoke kakane kapa pota kotokoa pitaneya. Nitikale edelo agome okome neke matiu moa kawa neke kawa yeneka moa mekoa ta wa okale nitaneya. Nitikale okome neke tokoo mamina peteneka lobutukoano, no pukuka namene wa oa pekeneya. Nitikale Pitayo litima pokomeke edelo agome tokalepa niminile toko wa wene toameneya. Nipa ipa pulete tukutu patu wa wene pia pekeneya. 10 Nitoa edelo ago Pitata poyo ali tuyonome yopia kakoi kago patukoa penaneya. Wa eina toa poyo ali tuyonomeka pade kago yopia kakoita patukoa ponetekoa kapame latiane kago keteponoke tugoa kapaneya. Nitikoli ena kago one weneme pekale akolono witoata pekeneya. Nitoa batete ludu pote ka katepake edelo agome Pita tewitikoa pekeneya.

11 Pokalepa Pita one-pala tokale niminile tadeko wa wene tokome okome Erodeyoka Yesuke wene tugamene Yu yenameka no i ago tete meou wa wene pokoinake Akolaliyopa one edelo ago moa wetekakale toa motokome tadeko wa akeneya.

12 Nitoa eni wene kibututukoapa Yone one pade ibini Make einagono nine Mariane yapu pekeneya. Eni yapu keneke ali atoa peya mati oboa mekete Pitane kowitikoa meaneya. 13 Pita eni yapu kagoke pome kakome wi wi tokale yatekome yapu pupu atoa pade Rodayo kago pekademe nome yatekale 14 Pitayo okomokale yatekome wedikome tokome kago pekameneya yapu kouna lono teyapea pokome okome Pita kago kene akolono ku nome kakome toko-kale ekete 15 leau eke oko-koli okome e̱'e mena. Pita kagoke ku kakome toko wa okala tokale ekete ni tadekopa Pita one edelo ago latia nome kakome toko wa wene toamekete akeneya. 16 Nitikakoa Pitayo akolono kago wi wi toa kakale note kago peetapekete enekete ekete ekee inapa Pita tadeko wa ka̱ oa kakeneya. 17 Nitikoli Pita yoname kawikatekoa kakomepa Ali Munoyo edelo ago moa wetekakale po yapu nome akolono aua pokanakamo i i wa to̱awea akeneya. Nimo ootokoa kakome okome kipala i ukumo Yameka anu ete oya-mikitika mekoika to̱awea akapoe wa oomotokome padeya pekeneya.

18 Podolikama pene ta patakaka poyo yename ekete ekee inakago Pita manika pokome pokato patu wa poome kau kau yakeneya. 19 Erodeyopa einago wete tuku topoe wa okale tuku tokoa kawa teko tokale wakoli eya taneya. Ete piapa Pita yopia kakoina poyo ali-kiti pitia yakatekoapa einago yopia potokadeki wa ootokoa kakome i poyo ali-kiti wia tukoe wa ete poyo ali-kiti moa metaneya. Nitimotokome Erode Yudea ta tewitikoa Sisaria take keti pome mepaneya.

Erode Tukome Tuanemo

20 Erodeyopa Taia Saidone tatake pitikoi yene-pala kotimi yoa meaneya. Nitikalepa eni yene koukoa nekete one pitika yapu luku talo tokago Bilasasiyo kiwi auapemotoa oya kakatekoa Erode mekata nekete ekete tone noateko neepa neke take-kama topo toa monokala tokono, odene wene piato wa kowitaneya. 21 Nitaneyake ipete wa namene wa oi metekana-pete eni yene wa nokoli Erodeyo tobou ago kawateka mamina-mene moa kawa tobou ago meateka walaike pome mekome eni yene-pala agale oa metaneya. 22 Nitikale yatekete kayo ekete ekete inapa alime oko toa mena. Akolaliyo oko toa eni okono, yakatoe wa kayo oa kakoli 23 eina eina Akolaline edelo ago padame one winaneya. Erodeyopa ipa Akolaliyo wene takako toane uku wa Akolali kei piamokale tokome taneya. Nitikalepa pukiname tepe noa te̱ianeyake tukome tuaneya. 24 Nitaneyake Akolaline agale ta piko peyake oa pupitikama pekeneya tokome ali atoame yakoa moma-kala pekeneya.

25 Banabasi Solotame Yerusaleme pekete tatikoa metekatekoiya-kiti tatikoa meemotekete Adioke take wakapea pekeneya. Nipa Yone one pade ibini Make einago-pala aua pekeneya.

Copyright information for `WIU