Acts 13

Banabasi Solotame Yesunole Takama

Yamotoa Takoa Moa Wetekanemo

Adioke take losu yapu oboai toa Akolalinele takakoi-kitipa padekame one agale to̱awea akoa padekame onekemo pine to̱a olaukoa taneya. Eya yename nitoa meaneya. Banabasi ni Simione ni Lusiasi ni Maneyene ni Solo. Simione one pade ibini Naisa wa akeneya. Lusiasi onepa Sairini take ago. Maneyene einagopa Erode-pala tau takoa egetane ago. Eni Erodepa tubetoa wetini toa kakome Galili ta yopia kakeneya. Eni yename Akolalinele takoa mekete nee wawa mekoika eya taneya. Epetane Yominiyo kiwi wene takakome okome Banabasi Solotame anu pade pupu takamotoane kayo okouno, anu eni pupu takamotoa einagota moa kakamene wa akeneya. Nitikale eni yename nee wawa kowititikoapa nitato wa yono pia wetekaneya.

Saiperase Take Tanemo

Epetane Yominiyo okana toa tekete wetekakakoli Banabasi Solota Selusia take keti pote pipaneya. Piimoteketepa tube ue dipike peapetekoa mea Saiperase take pote mepaneya. Saiperase ta keneke piko Salamise take pote mekete Yu yenane losu yapu kaka toa Akolalinemo oa mekutu toma pokoli tuali Yone opia pokome auapema pekeneya.

Saiperase ta ludu pima yawa eka matanu lono Pepose take pekete otoi ago pade Ba-Yesu wa ibini akene ago kotuaneya. Einago Yu yatene agomepa Akolaline agale akama yakuna wa oa meake otoi ago mekome ali atoa oa yotokakala taneya. Einagopa Saiperase ta yopia kakago Sesiasi Polasi-pala opia-kama yakene ago. Eni ta yopikago Sesiasi Polasi wene muno meane ago tokome Akolaline agale yakademe okome Banabasi Solota oto nomotoa wa agale oa wetekakale nekeneya. Nitikoli tobou agome kini agale yakoa motokaya tokale Elimasi wa ibini akene agome kita-pala neno oa kakeneya. (Einago Geriki agaleke Elimasi wa ibini ikilepa otoi ago wa ekete iki.) Nitikale Solo one pade ibini Polo wa akene agome eya taneya. Epetane Yomini oneke awia tagatapekale kakome eina otoi ago nepikakome okome 10 nepa nipa Setanuno peku noa tokagono, padele padele ki̱yo akenele-kiti moa agopa takade wili tokoa kawa poanele-kama toa ali atoa oa yotokoa toko. Akolaliyo nimini akene agale pamo tetepo takoa koigaku peke toapa manipete wako patu. 11 Akolaliyo ne kibu moono, nepia. Opii-mene neke leneta liitapeneya yake lou pa̱ka enameneya pa yawa meoo wa Poloyo okale eina eina one lene libu takatapekome yomiyomume agopa takaneya. Nitikale one yono moa aua yawatekago tuku toa kakeneya. 12 Nitikale enekome ta yopikagome okome Ali Muno agonomo i agotame olaukoa kakipa etene nimini akediki wa wene kainya pianeya kakome yakoa motaneya.

Pisidia Ta Keneke Piko Adioke Take Tanemo

13 Nitaneyake Poloyoka one oya-mikitameka Pepose ta tewitikoa ue dipike peapetekoa mea pote Pabilia ta keneke piko Peka take witapeneya. Eidapa Yoneyo o yene tewitikoa Yerusaleme take wa wakapea pekeneya. 14 Nitaneyake o yename Peka ta tewitikoa Pisidia ta keneke piko Adioke take pote mepaneya. Eidapa ko mea pupu toamene-pete losu yapu tuapea pote witipitoa meaneya. 15 Nitoa mekoli Mosesene agale tiginika Akolaline agale papete to̱awea akane ali-kitame akene agale tiginika oi moa peya takakete losu yapu talo tane ali-kitame eya taneya. Agale wetekakete ekete oya-lawe i oboa meki ali atoa auapeatiki agale oa meadete eketepa yakamotono oe wa akeneya. 16 Nitikoli Polo kamokoa kakome yono pitikakome okome

Iserele ali-kitika Akolalike nate wene pia one kowitoai tiki pa yatene ali-kitika kiwi peya-pala i ukuno yakoe.
17 Iserele yenane Akokaliyo tone kaua-mikitipa one wa takoa motaneya. Nitaneyake mone Idipi take pote mea kakoli pewe wia kakale eida pitikali opia tagatapeneya. Wa naniko Akolaliyo padele padele telekole toa eni ta tewitikoa aua pekeneya. 18 Nipa mali padeka noi kakoa (40) ponoka toa-kama tone kaua-mikiti mama moa ali piamene take egetoa aua yakeneya. 19 Nitimotokome Kenane ta ludu pitane yatene tatono kakoa (7) yatene wia atukoa eni yatenane ta tone kaua-mikiti kini wa yametaneya. 20 Nipa mali ege kadukaka pogime kadukoa (450) mali ponoka toa edikoa pewe wia yopia kakeneya.

Nititikaneyake kini tanele takoa enoa akatekoi ali-kiti Akolaliyo moa kakama pome wipitikomepa one agale akane ago Samuele moa kakaneya.
21 Nititikaneyake tone kaua-mikitamepa kini Ali Muno meatekago neme takoa moa kakakamene wa Akolali kowitoai tokoli Bedamine yatene ago Kisene mana Solo takoa moa kakakaneya. Nitaneyake mali padeka noi kakoa (40) ponoka toa Solo einago Ali Muno mekome talo toa kakeneya. 22 Akolaliyo einago Solo katekatekoa one luku Depidi kini Ali Muno moa kakakaneya. Nitoapa Depidi kei pikome okomei agopa Yesine mana Depidi nota odene wene pianeya yakagono, anu wene pikule-kama too wa one kei pianeya. 23 Wa wipitikome toto Yu yatene toa momotoa tikilepa einago Depidike tagakago Yesu moa kakaneya. Nipa kiwi yatene auapekene dikou wa papete oa pikana toa taatekoa taneya. 24 Yesu wete taatekoa noameneyake Yone namolo takoa nokome Iserele yene peya kini namolo poane wene wia wawa tepe kolotini pekoa piatino, ue moamene wa mo wima yakeneya. 25 One eni pupu toa peya takateka tigotokale kakome okome nopa edane ago kakuno wene piki-pe. Papete oa piane toa taatekoa noatekagopa no mena. Nopa einago menake one naniko nomotoane no namolo takoane nuku. Einago nokolopa one auapekilepa toatekuyake pa ago tekene one kawa yeneka oyake kekamele toamoko wa Yoneyo oka.

26 Anu oya-mikiti Eberameke tagene yeneka Akolalike nate wene pia kowitoai tiki mone yeneka Akolaliyo ali atoa toa moateka agale oa wetekakilepa totoke oa wetekaneya. 27 Yesu taatekoa nokale Yerusaleme take pitikoi yenameka kini tobou ali-kitameka einago eni nekedeko wa wene toameneya. One wene toamekete koiso akakoipa nipa oneke papete oa piane toa taatekoa taneya. Einapa kini ko mea pupu toamiki-pete-kama Akolaline bokuke oneke wia mekane agale oi mokala tikiyake taneya. Nipa Akolaline agale papete to̱awea akane ali-kitame oneke papete wia mekapiane agale oi mokala tikiyake nitaneya. 28 Einagopa Pailase mekata aua pekete i ago wia tukakoano ta wa akeneya. Nipa one wia tukatekoi nami kawameadekaleka pa puputua taneya. 29 Nitoapa Akolaline bokuke oneke papete wia mekapianele-kama toa peya takatekoapa one tigini yomo lekaneyake wia dekaneya to̱a moapa tukoi-kiti piadete kokapiane kotake moa pipaneya. 30 Nitaneyake one eni tuaneya pikata Akolaliyo moa kamotokaneya. 31 Nititikaneyake eya yene Galili ta laigoa onepala opia yawa Yerusaleme take pokoina oya-lawe pono yametekala taneya. Nipa ta kainya mati pataka toa tokala taneya. Nitikale enekoiya tekete one eni oya-laweme toto Iserele yatene-pala dika dika wa to̱awea oma yaki. 32 Einapa Yesunomo kini wene epetekateko ko totome eya wa to̱awea oko. Akolaliyo kiwi yatene auapekene dikou wa tone kaua-mikiti-pala papete oa pikana toa taatekoa tokomepa kiwike tagene yene toto kako-pete Yesu tukale moa kamotokaneya. Eni toatekalekepa Akolaline bokuke taku takoa samo lo agale eya wa wia mekaneya piko.

Nepa anu mana. Opi nopa neketai latiane meku wa Akolaliyo mana-pala akene toa wia mekaneya piko.
34 Akolaliyopa one tukale moa kamotokakale tigini wa lomuamatekaleke eya wa akeneya.

Auapekene dikou wane Depidi-pala ki̱yo akenele toatekoumo oane pikouna toane ne auapekene taatekoane tou wa Akolaliyo mana-pala akeneya.
35 Enilekepa panagome Akolaline bokuke eya waka papete wia mekaneya.

Nekele-kama takama pomotoa takoa motokago tukalepa lomumotoa neme wawamoo wa wia mekapianeya.
36 Depidiyo Iserele yene yopia mekome Akokalinele takoa peya takatekoa tua pekeneya. Nitaneyake one kaua-mikiti oloyo toai tanetake one yename oneka oloyo tokolipa one tigini eida lomuaneya. 37 Depidipa nitaneyake Akolaliyo moa kamotokane agopa lomukile toameneya. 38 Nipa anu oya-lawe kiwi eya wane wene takakene uku. Einago Yesuyo tokalekepa Akolaliyo kini poanele toma yakoike po letu mekakana keetapea mitikoo wa totome kipala to̱awea oko. 39 Akolaline leneke poanele toamene yene meadete Mosesene totono litia tootapeato wa kime wili toa kawa teko tokolo tetekoa poanele pa tiki. Nitikiyake Yesuke wene tugoa meki peyapa Akolaliyo poanele toamene yene tetepo takoa wene keaneya meko. Yesu tukaleke ni toko. 40 Akolaline agale papete to̱awea akane ali-kitame pubu akene toa kipala takayano, wedoa meamene. Akolaliyo akene toa eya wa pubu akeneya.

41 Tedu mea ya takoa tiki-kiti kipala eya wane uku. Anume tukule enoa ka̱ oa tuati. Kiwi meki-petepa padameka namolo toamokoinakale toadene tekene ni uku. Enilepa i i wa panagome to̱awea okaleka kime yakoa moamoi wa akeneya wa Poloyo e yene-pala oa kakeneya.
42 Nitaneyake Polo Banabasitame eni losu yapu tewitikoa poadete kakoika e yename ekete ye pupu toamatiki-pete wakapea note enika enimo wa oa menamene wa kowitaneya. 43 Nitoapa kini losule toa peya takatekoa padeka-kiti Yu ali-kitameka Yu yene-pala lipuane pa yatene ali-kitameka Polo Banabasita litia pekeneya. Litia nokoli e yene-pala ko oma pekete ekete Akolaliyo kiwi pewe wima pomotono, onekele wedoa takamoa pamene wa oma pekeneya.

Polo Banabasitame Yesunomo

Pa Yatene Ali Atoa-pala Oa Metanemo

44 Wa ye ko mea pupu toamatekoi-petepa eni take pitane ali atoa pa natetekoa kamotoa ete peyame Ali Munagonomo yakadete koukoa nekeneya. 45 Koukoa note kakoli enekete Yu yene wene mati poologaneya kakete Polo-pala neno oa tea agale oa taneya. 46 Nitikolika Polo Banabasitame piti moameneya kakete ekete Akolalinemo oa metekilepa Yu yene kipala namolo takoa ato wa totome oa metekoyake kote tokolo waki. Nipa kipa Akolaline take mea kamele toamene tetepo takakete ikili tokome kiwi tewitikoa wawa mone pa yeneke poo. 47 Tone Ali Muno agome tamene wa oka toa toadete toko. Eya wa oka.

E ku mone pa yatene-kiti pa̱ takalogamene wane kiwi moane kakapikouna. Nipa e ku yatene ta piko peya pitiki toa pekete kiwi toane motukumo oa pupitikakamotoane tekene tokouna wa Ali Muno agome oka wa Poloyo akeneya.
48 Nimo okale yatekete e pa yatene ali atoame ke wa Ali Munono agale kei pia kakeneya. Nitaneyake Akolaliyo mea kama pomotoa takoa moopiane ali atoa peyame Yesunomo yakoa motaneya.

49 Ali Munono agale eni ta piko peyake oa pupitikatapeneya. 50 Nitaneyake Yu yenamepa Polo Banabasitane agale yakamatoe wa Akolalinele takama yakene ibini akene atoa-kitika eni take tobou meane ali-kitika oa kamotokama yakeneya. Nitoapa einagota tete meetekoa kini ta tewitikoa poe wa tikatapeneya. 51 Nitikoli einagotame kiwika tewitikoa wako wa kini kawake kakene kege tadamotekete Aikoniame take pote mepaneya. 52 Nitaneyake Yesunomo yakoa motane yename ke wa wedia meaneya. Nipa Epetane Yomini kiwike awia tagatapeneya kolotine meaneya.

Copyright information for `WIU