Acts 14

Aikoniame Take Tanemo

Adioke take tokoinakale Aikoniame takeka wa einakale taneya. Polo Banabasita Yu yenane losu yapu pote kakete Akolaline agale wedoa oa metekoli yatekete Yu yeneka mone pa yeneka peya matiyame e̱e, nimini iki wa Yesuke wene tuganeya. Nitaneyake kini agale yakamadete wakoi Yu yenamepa i agotame ikimo yakamatoe wa mone pa yene oa kamotokakoli mone yenameka einagota-pala kotimi yoa meaneya. Nitikolika eida mea kakete Ali Munagonomo oa metekilepa piti moameneya taneya. Nipa Ali Munoyo ali atoa pewe wia talo tokome tokomo eni oa mekala tanepa ina okoinapa nimini akediki wa e yename wene tomotoa tokome Ali Munoyo einagota tele lukakale padele padele telekole toma yakeneya. Nitaneyake eni take pitane yene padekamepa Yu yenane totono litia tato wa oa wa padekamepa i Aposelo agotane agale yakoa litiato wa puutakutukoa meaneya. Nitaneyake Yu yenameka mone pa yenameka kini tobou ali-kiti-pala koukoa mekete einagota tete mea kueme ka̱ua tukatekoi oi pedoa pianeya. Eina koina tanemo kugu yateketepa einagota wete kamokoa Aikoniame ta tewitikoa eya ta ludu to̱a yakeneya. Likionia ta keneke piko Lisira Debi tatake ni eni tata liti kebono piko ta-kitikeka to̱a yakeneya. Nitoa to̱a yawa Yesunomo-pala oa aua yakeneya.

Lisira Debi Tatake Tanemo

Lisira takepa niname kawata lepo taneya opiane ago pade kawa kautoa pikileka toamene ago eida meaneya. Einagomepa Poloyo agale okale yakakoa meaneya. Nitikale Poloyo one nepikoa pikale Akolaliyo one epetekamele toko wa einagome wene piadekale enekome telo okome okome 10 neke kawata ki̱yotokoa kamokoa ka wa akeneya. Nitoa okaka tigatapekome yawa kakeneya. 11 Poloyo enile tokale enekete e yename kini Likionia take akene agaleke ekete pule alita tone yagono ali latitapea toto pakeke i note kaki wa ka̱ oa kakeneya. 12 Nitiketepa Banabasi tobou pule ali Siasi wa ibini oa wa Polo Emesi wa ibini oa taneya. Polo mo wia kakago tokale Emesi wa ibini akeneya. 13 Pule ali Siasike lodo yoai tane yapupa Lisira ta eko keneya wikakaneya kakeneya. Eni yapu talo tokagomeka ete yenameka i agotake lodo yatoe wa akeneya. Nitoapa talo agome yomo tidiyo pilia moa poke apetoa pitimekawe kai-meneka moa ta keteponoke aua pekeneya.

14 Kitake lodo yoadete tokoimo yatekete Polo Banabasita wene poaneya kakete kini kakene mamina iyatapeneya. Nitoapa eida oboa kakene yene pakeke teyapea kayo oawineya pekete ekete 15 ame-lawe dekolo tiki-pe. Totapa kini yagono alita, pule alita menano, lodo yoa enile paya nou toa mekete tikile tewitikoa wawa Akolalike tepe kolotini pekoa piati wa kipala oko-ye. Einago Akolali pa mea kama nokagome tibu itonota tube ue toa latia eniya-meneke yakoiya-kitika latia taneyano, oneke wene tugamene. 16 Einago Akolaliyopa namolo papete ta piko peya pitane yatename kinikile etepea toma yamotoa yopia kakeneya. 17 Kinikile toma yakolika wawamokome eya toa pewe wima nekeneya. Kini pagu ama aua eya mekateka ta nomotoa toa ni nee noatekoi kotuke mea kolotini kakoa taneya. Ipa Akolaliyo tokome toko wa wene tomotoa ni taneyano, oneke odene wene tugoa meamene wa Aposelo agotame akeneya. 18 Nimo okolika e yename kitake lodo yoo-li wa neno oa kakoli poti oa kawikoa motokoli wakeneya.

19 Wa naniko Yu yene Adioke Aikoniame tata kawa nekete i agota wia tukatono toe wa Lisira take ali atoa awitikatapea Polo dekoa moa kueme ka̱ua tukaneya. Nitoapa tukome tukono wene pia tayo lono lia aua pote pipaneya. 20 Nitaneyake one oya-lawe one pikata unukapia kakoli kamokamotokome Lisira take wakapea pekeneya. Podolikama Solo Banabasitame Lisira ta tewitikoa Debi take pote mepaneya.

Solo Banabasita Siria Ta Keneke Piko

Adioke Take Wakapea Pekenemo

21 Debi take Yesunomo eni epetane ko einagotame oa kakoli ali atoa peya matiyame yakoa motaneyake kini nokoina toa wakapeata pote Lisira Aikoniame tata pima pote Pisidia ta keneke piko Adioke take tugapaneya. 22 Nitoa pimata pekete kini agale yakoa motokoina yene mama motekete ekete Akolalinele wedoa takamoa yamene. Ni tone Akolaliyo talo toko take poadetepa ke enekakale-kama mea poo wa omata pekeneya. 23 Kini losu yapu kaka peyakeka kiwi talo toatekoi ali-kiti takoa moa kakakala taneya. Nitoa nee wawa mea Ali Muno kowitikakete ekete i yene neeke wene tugoa mekino, talo toa kamene wa kini kowitikakala taneya.

24 Nitoapa Pisidia ta ludu pimata pote tewitikoa Pabilia take pote mepaneya. 25 Pabilia ta keneke piko Peka take Ali Munagonomo oa meemotekete Atalia take keti pote mepaneya. 26 Eni ta tewitikoa ue dipike peapetekoa mea pote Adioke take wakapea nekeneya. Nipa i agotame nekele takama poadete tikino, neme talo toa pewe wima pamene wa kowitikakoina take kini eina pupu toa peya takamotekete wakapea nekeneya.

27 Note meketepa Yesuke wene tugoa meane yene peya moa obokaketepa Akolali patu kautakoata kama pekete tokoinakamo i i wa to̱awea akeneya. Ni e ku mone yatename Yesunole takamotoa Akolaliyo ka patekoa yametanemoka to̱awea akeneya. 28 Nititikoapa Yesuke wene tugoa meane yene-pala eida mea kakeneya.

Copyright information for `WIU