Acts 16

Polo Sailasita-pala Timosi Opia Pekenemo

Poloyo nitima yakome Debi take pome mepaneya. Wa naniko eni ta tewitikoa Lisira take pome mepaneya. Eidapa Yesunomo yakoa motane ago pade one ibini Timosi meaneya. One ninepa Yu atoa Yesuke wene tugoa meaneyake one etenepa Geriki yatene ago. Lisira Aikoniame tatake mekete Yesunomo yakoa motane ali-kitame einago Timosi kei piai taneya. Poloyo one pukuka Timosi-pala auane pouno wene pikome tokome Timosine kepene teigamotaneya. Nipa eni take pitikoi Yu yene peyame Timosine etenepa mone Geriki ago wa wene tekete Timosi aue pa̱ia titi tokaya tokale nitaneya. Nitimotokome eni ta ludu ali atoa pitikoika Timosi-pala pima yakome eya taneya. Yerusaleme take Aposelo ali-kitameka Yesuno ali atoa yopiane ali-kitameka pa yatene-kitame Yesunole takama pekete toatekoi oi pedoa pikoina totono dika dika wa oa mema yakeneya. Nitikolipa Yesuke wene tugoa meane yename Yesunole wedoa takamoa pokoli ete ali atoa kainya mati Yesuno ali atoa-pala lipuai lipuai taneya.

Polo Teroase Take Mekome Pulete Enanemo

Poloyo one oya-lawemeka eni ta tewitikoa Esia ta ludu agale oma poadete tokoli Epetane Yominiyo mena wa ka ketekakale Perisia Galesia tata ludu pima yakeneya. Nitoa pima yawa Misia ta kebonoke tugoa Bisinia ta ludu kutu poadete tokoli Yesuno Yominiyo mena wa okale Misia ta patukatapea pote Teroase take keti witoa pekeneya. Eida ta likale Polo pule pitikome enekale Masedonia take ago pade kakome kowitikome okome Masedonia take toto auapenamene wa kowitikale yakoa enaneya. 10 Nitoa Polo pia kamokakome pule kekale totome yatekete ekete einapa eni take pitiki yene-palaka totome Yesunomo onomotoa tokome Akolaliyo kayo oa akedekono, patoe wa Masedonia take poatekole nodokoa kakoo.

Pilipai Take Eya Atoa Lidia

Yesuke Tepe Kolotini Pekoa Pianemo

11 Nitoapa ue dipike peapetekoa pote mea Teroase ta tewitikoa Samoterese take pote witakoo. Piimotekete podolikama Niapolise take pote mepokoo. 12 Eni ta tewitikoa ka ludu pote Pilipai take mepokoo. Pilipai taapa Masedonia ta pikoka Lomane yatene awia note latiane ta. Eni ibini akene takepa ta pataka pade-mene toto mea kakoo. 13 Eida meketepa ko mea pupu toamatekoo-pete eni ta kago ketepono patukoa eka yotane ue matanuke pokoo. Nipa ali atoame eida kowitoai tekete tiki wa tuku toma pokoo. Nitoa enamutukete witipitoa mekete eida oboa kakoi atoa-kiti-pala ko oa mekoo. 14 Tone ko okoomo yakakoa kaka atoa pade one ibini Lidia. Einatoapa Taiataira take kudulu ue paigene mamina latia taneya. Onepa pa yatene atoameke Akolali kowitoai taneya. Nitane atoa Ali Munagome wene takakale mekome Poloyo okamo yakoa motoka. 15 Yakoa mootokoapa one yapu pitikoi yene peya-pala ue motaneya. Nitikome okome kime no i atoapa Ali Munagoke wene tugoa meko wa wene piketepa nipa anu yapu meatono noe wa toto kowitikale nipa pato wa one yapu pote mepokoo.

Polo Sailasita Po Yapu Pitanemo

16 Wa padepete eina kowitoai taneta poadete pokolopa kueme topo toa moa egetane atoa padame toto kotuka. Einatoa ipono awitaneya mekomepa naniko witatekole papete to̱awea oa pikala taneya. Nipa e ku ali atoa-pala toatekale to̱awea oa pikome kinike kue moapa one egetane ali-kiti kamo takaneya. 17 Einatoamepa Polo-loe toto pokooka litia kayo oma nokome okome ako odene meko Ali Muno Akolaline pupu takama yaki ali-kiti i pinikino, enoe. Akolaliyo toto toa motokome toko agale oa mema pinikino, yakoe wa kayo oma noka. 18 Ta pataka pade-mene enile toma nokale Poloyo yakama pome teko tokale ete peketapekome ipono-pala okome Yesu patu kautakoane kakene ukuno, einatoa takoa pa wa okaka eina eina takoa poka. 19 Nitikale one egetane ali-kitame ekete ae i atoame naniko toatekomo opi amele toamokono, tone kamo edoa toko patu wa wene poaneya kakete Polo Sailasita dekoa motaneya. Dekoa moa makesike liimoa aua pote Kanosolo yenane lene yoto kakapokoi. 20 Nitoa koiso yatekakoi-kiti mekoita aua pote kakakete ekete i agotapa Yu agotano, tone i take pitiki yene eya toa kamotokaki. 21 Toto i take pitiko yenepa Lomane yateneke i agotame kini totono pianele olaukoa tikino, tone kekanele tomotoa tekete ni tiki wa akoa okoi. 22 Nitikolipa eida oboa kakoi-kitame eni yene-pala kibutua kakete winagota wiatoe wa kayo oa kakoli koiso yakakakoi yename Polo Sailasita poyo ali-kitike metekete ekete i agotane mamina kotokoa pia layome wiamene wa moa metekoi. 23 Nitikoli moa wiai toa kawa po yapu pitikapekete po yapu yopikago-pala ekete winagota wedoa nepikoa kamene wa pekeneya. 24 Nitaneyake po yapu yopiane agome einagota moa ekolo yapu keneke pome pitikapokome kini kawata tau toologoa pekeneya.

25 Nititikaneyake tube likonu Polo Sailasitame Akolali kowitoa lo oa mekoli ete po yapu pitane-kitame yakakoa mekoika 26 momani toka matiyame eni po yapu lokokoa aua yakome kago-kiti peya odepeta wia peetapekala taneya. Po yapu pitane-kiti kini yono kawatake kakane kapa po-pala kotokoa pitaneya. 27 Nitaneyake po yapu yopiane ago pia kamokoa pokome enekale po yapu kago peya peetapeneya pikale enekome okome ekee po yapu pitane-kiti wete pitoa pootapekete tiki wa one kepete tue witimoa pinali one wa wia tukademe kakeneya. 28 Nitikale enekome Poloyo kayo telo okome okome toto peya i kakono, pinali neke wa wia tukamea wa kayo akeneya.

29 Nitikale yopiane agomepa tole udukoa aua noo-ye wa kayo oa moomotokome po yapu keneke teyapea pokome Polo Sailasitane kawane aua pitaneya. 30 Kolu kolu nokale aua pitoa mea kamokakome einagota akolono moa aua pokome okome kamo koniyalita Akolaliyo no toa momotoanepa edele tou-pe-kale ekete 31 Ali Munago Yesuke wene tugamene. Nitikalepa Akolaliyo neeka neke yapu pitiki peyaka toa moo wa ootokoapa 32 po yapu yopikago one yapu pitikoi peya Ali Munagonomo oa metaneya. 33 Oa peya tokale tube likonu po yapu yopikagome einagota moa kiwi layome witaneta kamate ko̱a togotokaneya. Nitoa eina eina einagomeka one mati atoa peyameka ue motaneya. 34 Ue mootokoapa yopikagome Polo Sailasita one yapu aua pokome kini nee takoa lawetaneya. Nitaneyake einagoka one mati atoaka Akolalike wene tugakete tekete ke wa wedia meaneya.

35 Podolikama likonu witia koiso Kanosolo ali-kitame kini poyo ago-mene moa po yapu yopiane ago mekata wetekakete ekete winagota poe wa wetekamene wa akapoe wa wetekaneya. 36 Nitikoli pote akapokoli po yapu yopikagome Polo opokome okome koiso Kanosolo ali-kitamepa Sailasi kita wetekakamene wa oa wetekadikino, tepe kolotini kilikoa pimotono pamene-kale okome 37 abelapa Sailasi totame tokoomo pitia yakamekete ali atoane lene yoto pa puputua layome wikala tokoi. Totapa Lomane yatenagotake tokoi. Nititikoa po yapu pitikakoina. Opa tota paigakoapa edoa pomotoa iki-pe. Paigakoa poamoo-li. Eina ali-kiti oto nekete Sailasi tota ka ludu wetekamotoane uku wa Poloyo akeneya. 38 Nitikale poyo ago-mene koiso Kanosolo ali-kiti mekoita wakapea pekete Poloyo okanakamo to̱awea opokoli ekete ekee einagotapa Lomane yatene agotake witikete tadeko wa piti moa kakeneya. 39 Nitoa po yapu pekete einagota-pala ekete poanele tekete tadekono, ela toko wa akolono wetekapaneya. Nitikete ekete tone i ta tewitikoa pamene wa kowitikoli 40 po yapu tewitikoa pote einakatoa Lidiane yapu pekeneya. Nitoapa kini oya-mikiti eida enekete piti moatoane toamuku wa kini wene epetekoa mea pekeneya.

Copyright information for `WIU