Acts 2

Epetane Yomini Ali Atoake Awinameno

Pedikose wa ibini akene ta patakalepa Yesuno oya-mikiti peya odeneka oboa meaneya. Nitikoika a tibuke pupulege mati u̱u oa kawa nekene tetepo tootapekome eni yene odeneya koukoa mekoi yapu lobutua tagatapeneya. Nitikale eni yene ete oto enete tokoli toe itipono keneya kini kini tobouke tete tete toa pitakolokakale enaneya. Epetane Yomini kiwike awia tagatapekome wene taka taka tokale ta padeka padeka yakoa akene agale-kitike pademo pademo oa kakala taneya.

Einata einapete ta piko peyake mea Akolalinele wedoa takama yakene Yu yene Yerusaleme take toge kikoa mekoika note oboa meaneya. Eni u̱u okamo yatekete eni Yu yene eida eni u̱u okata obomoa pote kapaneya. Pote kakete yatekoli Yesuno oya-mikitame e yene kini kini take mekete yakoa akene agale-kitike Akolalinemo oa kakoli yatekete wene kainya pianeya kakeneya. Nitoa ka̱ oa kakete ekete i yene peyapa pa Galili yenameke ikino, tone tone ta-kitike mekete yakoa oko agale-kitikepa okala tikili totome yateko. Edoa wene toa iki patu. Totopa eya ta-kitike kawa nokoya wa kini kini ta ibini takoa okala taneya. Pasia ni Midia ni Ilame ni Mesopotemia ni Yudea ni Kapadosia ni Podase ni Esia 10 ni Perisia ni Pabilia ni Idipi ni Sairini ta liti piko Libia ni Lome enika eni ta kawa nokoo. Toto padeka-kiti etene Yu yene mea ni padeka-kiti namolo pa yateneke Yu yene-pala lipua mea tokoo. Ni toto padeka-kiti Keriti Arebia tata kawa noko. Totopa ta piko peyake tutu tutu wa kawa noko. Opi tone yakoa oko agale-kitike i yename Akolaliyo tubele toma pokomo i i wa mo wia kakili totome yateko. 12 Nitoa wene kainya pianeya kakete kini kini yakaate tekete ekete opi-la, edele toatekolo iki-pe wa ka̱ oa kakeneya. 13 Nitikolipa padeka-kitame tea agale kikoa ekete beita ipa gerepi po ku̱ ue noa pia tekete leau oa kakete iki wa akeneya.

Pitayo Mo Wia Kakome Akenemo

14 E yename enimo okoli Pita one tuku melepu kakoa (11) oya-mikiti-pala kamokoa kakome telo okome okome no yatene Yu ali-kiti ni i Yerusaleme take pitiki peya kime yatekimopa pine to̱aweane ukuno, wedoa yakoe. 15 Totome gerepi po ku̱ ue nokoa pia tekete leau oa kaki wa kime ikino, opi lou pini 9 kilokokepa totome gerepi po ku̱ ue sisoake edoa moa nokoa pimotoa-pe. 16 Totome pade nitamokoo. Ipa eya ago Yoeleyo papete oa piane toa taatekoa toko. Eya wa oa pianeya.

17 No Akolaliyopa wipitia ta patateka tigotokale toatekoumo ukuno yakoe. Ali atoa peyake anu Epetane Yomini moane wetekakolu kini tepene lobutua tagatapeoo. Nitikalepa kini mana kono-mikitamepa anu agale to̱awea akoi. Kini tuali-kitamepa pulete keneya padele padele yametekoule enoi. Kini ada yatename pule pitikoita pule enekala toi. 18 Enipete-menepa anu Epetane Yomini anu pupu yeneke moane wetekakolu ali-kitikeka atoa-kitikeka awia tagatapekale anu agale oa pupitikakama poi. 19 A tibukepa ele kule tubele witakoane itonokepa padele padele telekole witakoane tekene anu tele pine yametekala tou. Nitikolupa kamate yokoa kawa toe nokoa kawa lodome eya kuya peya agopa takoa too. 20 Ni lou moa yomiyomu takatapeoo. Tokeneka kamate pagene tetepo taneya kawoo. Nipa Ali Muno pa̱ teleta tootapeneya noateka tigotokale enika enile too. 21 Nitikalepa Ali Muno wa-ye wa kowitikoi peya Akolaliyo toa moo wa Yoeleyo wia mekaneya.
22 Pitayo nimo ootokoa okome Iserele yene kipala i ukumo yakoe. Kiwi pakeke ele kule telekole toma yakanakago Nasarese Yesuke uku. Einagome Akolaline peku noa tadeko wa kime wene tomotoa tokome Akolali patu kautakoa kakome enika enile toma yakana. 23 Akolaliyo papete wene toopiane toa taatekoa tekete Iserele yene kime one-pala eya tokoina. Poane peku nakene yename yomo lekaneyake wia dekakamotoa moa metekoina. 24 Nitikoinake Akolaliyo moa kamotokaka. Nipa wakome labakaneya kawou toa Yesu tuane ali atoa tete mokoa kaki take pome mepaneyake Akolaliyo toa motoka. Eida labaneya kamele toamokale tokome toka. 25 Enilekepa Depidiyo Akolaline bokuke papete eya wa wia mekapianeya.

Ali Muno Akolalipa anu lene timini takakoane pikou lono-kama kakale enekou. Anu nimini yono lono kakome no yopikolo tokome padelemeka no toa potokamele toamoko.
26 Nitikono, kolotini nakolo wediane meane ke wane uku. Nipa tukile toatekuyake Akolaliyo toatekole nepiane meane wediane mekene uku. 27 Tuane ali atoa pote meki take anu yomini mea kamotoa neme wawamoo tokolo tekene ni uku. Nipa nekele-kama takamotoa takoa motokago noanu tigini lomumotoa wawamoo. 28 Pa meane kama poateku kaapa i wa neme no wete yamepikana. Nopala odenekata opia yakilepa nipa wediane meane tagamotoa teke too wa Depidiyo papete wia mekapianeya.
29 Pitayo nimo ootokoa okome anukameyo tone kaua Depidi-loeke eya wane ukuno, yakoe. Einago tua pokale oloyo taneya. One oloyo tane lukupa tone take pa pia kakeneya. 30 Einagomepa Akolaliyo toatekamo papete to̱awea wia mekapikala taneya. Nitane ago-pala Akolaliyo eya wa akeneya. Neeke ta̱wateka ago pade ne luku ako odene mekome ali atoa pawe toa talo toa kawoo wa oa togotaneya. Akolaliyo nitoo wa Depidiyo wene tokome eya taneya. 31 Akolaliyo toatekale papete enepikomepa Keraisu moa kamotokatekamoke eya wa wia mekapianeya.Einagopa tua pekene ali atoa pitikoika mea kamotoa Akolaliyo wawamoka. One tigini lomumotoa wawamokome moa kamotokaka wa Depidiyo wia mekapianeya. Nipa enile wete tane tetepo takoa wia mekapianeya. 32 Eni wia mekapiane toa Akolaliyo taatekakomepa ina Yesu wete moa kamotokaka. Enipa toto peyame leneme enekoomo uku. 33 Einagopa Akolaline nimini yono lono ate moa kakaneya kakome opi eya toka. Oneketaiyo one Epetane Yomini ne meou wa papete oa togotopikana toa taatekoa metekale moapa one Epetane Yomini toto mea tagatapeka. Nitikale tone tepene lobutua tagatapekolo tokome totome imo oa ika ile tokolo kime yakoa enoa tiki. 34 Depidi-loe a tibuke wete poameneyake eya wa akeneya.

Ali Muno Akolaliyo anu Ali Muno-pala eya wa oka. Nepala poi te̱ia meki yenepa moane kawikoane neke kawane komo pikouno, anu nimini yono lono nooke menamene wa oka wa Depidiyo wia mekapianeya.
36 Iserele yene kiwi peya-pala eya wane ukuno, yakoa moe wane uku. Ina Yesu kime lekane yomoke wia dekakoinapa Akolaliyo moa Ali Muno wa oa Keraisu wa oa kakaka wa Pitayo akeneya.

37 Pitayo nimo okale yatekete e Yu yene tepe tebemo tebemo toa kakeneya. Nitoapa Pita-pala ete Aposelo ali-kiti-palaka ekete ame-loe poanele eni tekete tadeko. Tone toatekole agopa tokono, edele tomotoa iki-pe wa okoli okome 38 kini poanele toma yakoinake Akolaliyo po letu mekakanapa keetapea poanele wia mitikakamotono, kini poanele tewitikoa Yesu Keraisu patu kautakoa kakete ue moamene. Nitikolipa Akolaliyo one Epetane Yomini metekale kiwike awinoo. 39 Akolaliyo one Epetane Yomini meou wa papete oa togotokomepa kiwika kini mana kono-mikitika ta tetemada pitikoi yeneka metekene meou wa oa pianeya. Nipa tone Ali Muno Akolaliyo one takoa moa kayo oateko yene peya one Epetane Yomini meademe oko wa Pitayo e Yu yene-pala akeneya. 40 Nitoapa e yene mama motokome pademo pademo okome okome i take poane peku lawetane yenepa kini poanele toma yakoike Akolaliyo kibu moono, eni poanele tokoi yene-pala odeneka dekoa kibu motokaya tokolo pilia wawati wa Pitayo pubu oa kakeneya. 41 Enika enimo oa kakale ali atoa kainya matiyame yakoa moa ue motaneya. Nipa eina ta pataka-pete ege egeta kadukoa (3,000) ali atoa tadiya Yesuno yatene-pala lipuaneya.

Yesuno Peku Nakene-kiti Mekete Tanemo

42 Eni yenamepa Aposelo ali-kitame olaukane toa litima pekete odene wene piitikoa koukoa mekala taneya. Nitoapa palawe wane popimoa moke toa noa Akolali kowitoa tokala taneya. 43 Aposelo ali-kitame telekole toma yakoile enekete peyame ka̱ oa kakete ekete Yesuno tele patu kautakoa kakete tadiki wa okala taneya. 44 Yesunomo yakoa motokoi peyapa odeneya koukoa mea kinikiya ete oto wa tatikamu taneya. 45 Nipa kini oya-lawe padeya toamokale enekete kini itono eya topo toa kue moa moke toa mekala taneya. 46 Nitima pekete ta pataka abuna tobou losu yapuke obopokala taneya. Nitimotekete kini yapu-kiti obopekete palawe wane popimoa moke toa nokala taneya. Nipa kolotini nakale odene wene-kama pianeya mekete taneya. 47 Nitoa mea Akolali kei pia kakoli enekete ete peyame ke ke wa kiwi pewe wiai taneya. Nitikakoa Ali Munoyo ta pataka abuna ali atoa toa moma pokomepa one yatene-pala moa lipukoai taneya.

Copyright information for `WIU