Acts 20

Polo Masedonia Geriki Tata Ludu Yakenemo

Eni yename agale oa kawitikaneyake Poloyo Yesuno agale litia tane yene moa obokakome kini weneke tele lukoa mea opi pukuno poti meamene wa Masedonia take poka. Masedonia ta ludu pima yakome ali atoane wene epetekoa pademo pademo oma-kala pome Geriki take tugapoka. Geriki take tugapokome tokene teboloke eida mea kaka. Nitoapa Siria take ue dipike mea poademe tokaka Yu yename one wia tukatekoi oi pedoa piadekoimo yakatekoapa Masedonia ta ludu eka patukoane pou wa poka. Pokale eya ali-mene one-pala opia pokoi. Beria take opiane ago Pirasine mana Sopata ni Tesalonaika take opiane agota Arisakasi Sekadasita ni Debi take meane ago Gayasi ni Timosi ni Esia take opiane agota Tikikasi Teropimasita eina ali-kiti Polo-pala opia pokoi. Nipa toto naniko nomotoapa einali-kiti Polo-pala ka ludu opia pote Teroase take tugoa nepia meaneya. Nitikakoa totome eya tokoo. Pilipai takepa yisi kugu pitikamene palawe wa ibini akene toge kiatekoi oi nokale eni toge nee noomotekete ue dipike peapetekoa pote mea Pilipai ta tewitikoo. Nitoapa ta ko kakoa (5) pataka-pete Teroase take e ali-kiti wete pote mepokoita witoa nekete ta tatono (7) kakoa-peta patamotoa eida mea kakoo.

Polo Teroase Take Pome Mepokome Tanemo

Toto Teroase take eida meapa ta pataka egeme palawe wane popimoa noadete oboa mekoo. Poloyo podolikama poademe tokome agale oa-kama kawa tube likonu teigakaka. Toto eida oboa mekoota ako yapukepa labo peya mati udukaloganeya noa kaka. Tuali pade one ibini Yutikasi eida widoa waneke yakakoa meka. Poloyo agale oa-kama kakakoa einago atu togoikoa mea widoa waneke pitiku pokome toa togoikamotokome itono keita pitaka. Nipa eni yapu kibutate toa walai tebolo tatima pekeneyake ako yapuke pia togoikamotokome pitaka. Nitikale o yename keti toa pekete ekete ae tuadeko wa kamotokoa motokoi. 10 Poloka keti toa pokome einago patu aua pitakome tebea motokome okome i agopa tuameadekono, mama moameamene wa oomotokome 11 ate wa ako yapu pome mekome palawe wane popimoa nootokoa e yene-pala agale wa topo toa-kala kawa ta patakakoa poka. 12 Nitaneyake eina tuali tuake wa latoa kakalepa pade-kitame one yapu koua pokoi. Nitoapa peyame ke wa wene weye akeneya meaneya.

Poloyo Teroase Ta Tewitikoa

Mailitase Take Pome Mekome Tanemo

13 Nitaneyake Poloyo one naniko Asose take ka ludu nouno, kiwi namolo takoa mepoatino poe wa toto-pala okale nipa Asose take kotua ue dipike ne enemonoo wa ue dipike peapetekoa pote mea Asose take witapokoo. 14 Asose take pote mekooka Polo ka ludu pima nome toto kotukale ue dipike moa aua pote Mitiline take witapokoo. 15 Podolikama pupulegeme popokoa aua pokale ue dipike mea pote Kiose ta eka pimotoa oka patukoa pokoo. Nitoa pote podolikama Samose take witapokoo. Eida piimotekete podolikama ue dipike mea pote Mailitase take witapokoo. 16 Mailitase take witapikilepa Esia ta keneke piko Epesase ta aka pimotoa keika lono kokotoa pote witapokoo. Nipa Pedikose wa ibini akene ta patakilepa wete toameneyake Poloyo Yerusaleme take wete pone mepouno, Esia take oyake pone meamele toamoko wa wene pianeya tokome Mailitase take pitimoa pokoo.

Poloyo One Epesase Oya-mikiti Kiwi

Wa Enamou Wa Lionate Oomotokome Pekenemo

17 Polo Mailitase take pome mekomepa eya ali-kiti Epesase take Yesuke wene tugoa meane yene yopiane ali-kiti noe wa agale oa wetekakale 18 note mekoli Poloyo eya wa oka. Kini Esia take kiwi pakeke namolo laigoane toma-kama nokouna pupupa kime wene tiki. 19 Yu yename no wiatekoi oi pedoa pikala tokoli ke enekakaleka Ali Munagoke nate wene pianeya meane komo oane meane tekene onekele takama yawane togakouna. 20 Nipa kiwi epetekoa mekete toatekoimopa natemoka kipala kauane wamokouna. Enimopa ali atoane lene yoto kakene oane kini yapu ludu pone kakene oane tokouna. 21 Nipa Yu yeneka mone pa yateneka kiwi peyame padele padele poanele tewitikoa wawa Akolalike tepe kolotini pekoa pia tone Ali Munago Yesuke wene tugoa meamene wane oma yakouna. 22 Opi Epetane Yominiyo pa wa wetekakolo tekene Yerusaleme take poadene tuku. Nipa eni take meki yename nopala toatikile agopa tokolo mekeneke poadene tuku. 23 Eni wenepa toamukuyake ali atoa tube take pitikika yaku toa Epetane Yominiyo eya wa wene takakala toko. Pade-kitame no nepa dekoa moa po yapu pitikoa ke enekoi wa no wene takakala toko. 24 Nitoi tokoloka anu kepene mama moamukuno, tuadekolupa tuou. Ali Munago Yesuyo ta wa no ooyametekale-kama peya takadene uku. Nipa Akolaliyo ali atoa pewe wima pokome tokomo Yesunomo to̱aweane akama pone togadene uku. 25 Kiwi pakeke Akolaliyo ali atoa talo tokome tokomo i i wane mo wima yakounano, anu lene timini kime wa pade enamoi. 26 Kiwi panagomedo poanele toa etepea tua atupekedekalepa padame no i ago neme eni yene edekale pubu wamokato-pe wa amele toamoo. Ni edoa-mo. 27 Akolaliyo wene piko toane-kama wina peetapeane okouna. 28 Akolaliyo manane kamateme topo toa motane yenepa eni ali atoa sipi sipi kai tetepo takoa yopia kamene wa Epetane Yominiyo kiwi takoa moa kakakanano, talo toa yopikakete paya nou toameamene. Kiwika etepea poinalino, wedoa yamene. 29 Kiwi tewitikoane pootokaneyake poane ali-kiti kiwi pakeke note menoi. Nipa lene pianeya yo tane tueme-kiti sipi sipi kai mama moameneya tania wia tadekou toa kiwi toa potokoino wene tekene uku. 30 Anu oya-lawe kiwi padeka-kitameka poanele tagoa Akolalinemo moa koigoa uku pekete toi. Ali atoame kiwi litimotoa tekete toi. 31 Nitikaya tokale tekene mali tebolo ponoka toane-kama kiwi peya pubu okala tokouna. Nipa ete pia oto pia ta pataka abuna komo okoane kakene pubu okounano, lene kilikoa piameneya wedoa meamene.

32 Opa Akolaliyo yapu wiou toa kiwi pewe witikome peku lewetemotoane uku. One peku noa toma pote wipitiketepa a tibuke Akolaliyo one wa takoa moma poko ali atoane pikoa katekakoya pine enoa moi. 33 Kiwi pakeke yawane mekenepa panagono kue mamina eya eniya moadiya wane tepi moameneya yakouna. 34 Nopala opia yakoina oya-lawe tone noateko neeka tone kawateko maminaka enika eniyapa anu yoname pupu toane kue mootokoane topo toane mokala tokouna. Enipa kime wene tiki. 35 Padele padele toma yakilepa dikoa pupu wedoa toa ponopeneya-kiti mama moa auapeatoane uku wane oyamema yakouna. Nitikouna toa litia teketepa nipa Ali Munago Yesuyo akene toa wene taneya mea tamene. Eya wa akeneya. Panagome panagonoke padeya moa pikoa mekomepa wedia meko. Wa einagome onekeya pade nami kakameneya eko ago pa metekome metekomepa etene wedoa kolotine meko wa Yesuyo akeneya wa Poloyo oka.

36 Poloyo enimo ootokoapa eni yene peya-pala neuwe tukupia mekome Akolali kowitoa meka. 37 Nitikale peyame komo okoa kakete Polo tebea moa nunu oa kakoi. 38 Nipa one lene timini kime wa enamoi wa eina okanakamoke e yene elame tuaneya kakete tokoi. Nititikoapa one mea poateka ue dipi pikata wetekapokoi.

Copyright information for `WIU