Acts 21

Polo Yerusaleme Take Pekenemo

Totome eni yene poti kamene wa lionate ootokoa ue dipike peapetekoa pote mea Kose take pitimoa pote witapokoo. Eida piimotekete podolikama Lodese take pote witapokoo. Lodese take piimotekete Patara take pote witapokoo. Eida ue dipi nome piai tokata peketepa Pinisia take poateka ue dipi pade enamutukete peapetekoa pote mea pokoo. Nitoa Saiperase ta eka pikale nami enemotekete eni taapa ewa yono lono eka pimotoa pote Siria ta keneke piko Taia take witapokoo. Nitoa witapekete ete katepitoa pokoo. Nipa eina ue dipike moa pikoina kopapu pupu ali-kitame ya̱wa moa piatekoi ta eni witapeketepa katepitoa pokoo. Eida Yesuno agale litia tane yene tuku toa enamutuketepa ta pataka tatono (7) kakoake eni yene-pala mea kakoo. Nitikolopa Epetane Yominiyo wene takakale tokome eni yename Polo nepa Yerusaleme poamea wa pubu okoi. Nitikoiyake tone poatekoo oi nokalepa eni ta tewitikoa pokolo e yename wetekapekete kini mati atoa-pala ta kago ketepono patukoa kusa ue matanuke tugapokoi. Nitikete toto peya neuwe tukua pia Akolali kowitikoo. Nititikoapa tebetagutukoa kawa ue dipike lewia pote kakete wete kamene-ye wa ootokoa pogatapea mekolo kini kini yapu yapu wakapea pokoi.

Nitikolipa Taia ta tewitikoa pote Tolemesi take witakete ete katepitoa potepa Yesunomo yakoa motane yene kotukete ke wa tebetekoo. Nitoapa ta pataka odeneke eni yene-pala eida mekoo. Wa podolikama eni ta tewitikoa ka ludu pote Sisaria take pote mepokoo. Nipa Yesunomo oa aua yakene ago Pilipi one yapu pote mepokoo. Namolopa ponopene ali atoa auapea yopikamotoa tatono (7) kakoa ali-kiti takoa motikilepa einago takoa motaneya. Einagono kono tuyonopa alike wete poamene atoa one-pala eida mea Akolaline agale to̱awea akakala taneya. 10 Kini etenane yapu ta pataka pade-mene toto pa eida mekooka Akolaline agale to̱awea akane ago pade Yudea ta kawa noka. Einago one ibinipa Agabasi. 11 Einago nome kakome Polono matiu kotokoa moa pinali one kawa yonota matiume tau toologaka. Nitikome okome Epetane Yominiyo okana toanepa Yerusaleme Yu yename i matiu pinago poome lutua pa yatenane yonoke moa piatiki adeka pikene tuku-kale 12 yatekete eida pitikoi yene toto peyame Polo kowitikete ekete Yerusaleme poamea wa kowitikolo okome 13 edekolo komo oa anu wene keda mati takoa iki-pe. Yerusaleme yename no poome lutukolika oyake lutumotou. Tuadekolupa Ali Muno Yesuke oyake tuou wa okale 14 totome poamea wa kowitikoa kawa teko tokale ekete nipa Ali Munagono wene pikole taatekakoano pa wa okoo.

15 Wa naniko tonekeya-kiti moa nodokatekoa Yerusaleme take poo wa poadete tokolopa 16 eina Sisaria yene padeka-kitame pekete pato wa eya agono yapu Yesunole koto kakome takama yakene ago Nesone one yapu toto wetekapokoi. Nipa einago Saiperase take opiane ago-pala toto meatekooya tokale ni one yapu wetekapokoi.

Polo Yame Mekata Ugu Pekenemo

17 Yerusaleme take witakolopa tone oya-mikitame ke ke wa toto makutukoa motokoi. 18 Wa podolikama Yame enepato wa Poloyo toto-pala koua pome enekale Yesuno ali atoa yopia meane ali peya one mekata eida oboa meadekoi. 19 Kini oboa mekoita eida pome kakome Poloyo e yene yono mootokoapa i i wa e ku pa yatene mekoika Akolali patu kautakoa kakome toma yakanakamo to̱awea oka. 20 Nitikale yatekete e yename Akolali kei pia kakoi. Nitoapa Polo-pala ekete ame i take toto Yu yatene ali atoa ege egeta wakala kadukoa Yesuke wene tugoa meketepa Mosesene totono wedoa litia tiki. 21 Ete Yu ali-kitame eni yene-pala eya wa akeneya. Ne einago Poloyo e ku pa yatenane take to̱a pote meki Yu yene eya tamene wa olaukama yakome toko. Mosesene totono tewitikoa wawa kini ali matiyane kepene teigamoa kini kaua-mikitame tanele litia toamoa tamene wa olaukama yakome toko wa ne akoa iki. 22 Opi ne noke mekomo yakoino, edato-pe. 23 Ne einagome Mosesene totono litia tadeko wa eni Yu yene wene keaneya memotoa teke eya tamene. Tone oya ali-kiti tuyonome ile too wa Akolali-pala oa togotokoina toa tekete padeya-kiti kekoa wawa noamoa tobou pine pituameneya meki. 24 Einali-mene-pala kibutua kake Akolaline leneke poanele takoa koikatapeneya meadete toatikile tamene. Nitoa oneke padeya lodo yoatikiya motokoa meamene. Nitikalepa einali-mename Akolali-pala ile too wa papete oa togotokoina toa toa peya takaketepa kini tobou pine pitutapeamele too. Neme eni yene auapea enile tokale enekete peyame eya wa oi. Ne i agome Mosesene totono litia tokono, ete yename ne akoa okoinapa kapene wakoa akediki wa oi. 25 Yesuke wene tugoa meki pa yatene ali atoame edikoa toatiki toa mena. Nipa eya-mene odene kekoa wawa noameamene wa totome oi pedoa pikoona toa pipia wia wetekakoo. Iponole toa toge kiane neeka kamateka noamoa ni kamate kakeneya kabe dekoa tukane kai tawe eya kia noameamene. Ni pamoko toameamene wa e ku pa yatene-kitike pipia wia wetekakoo wa Yesuno ali atoa yopiane ali-kitame Polo-pala okoi.

26 Nitaneyake podolikama Poloyo einali-mene moa aua poka. Nitoapa Akolaline leneke poanele takoa koikatapeneya meadete toatekoile einali-mene-pala odeneka toomotokome tobou losu yapu poka. Nitikome okome Akolaline leneke poanele takoa koikatapeneya meadete toatekole ipete toa peya takadete toko. Ipete kime lodo yotokate tomotoa tone tone sipi sipi kai eya aua note menoo wa Akolalike lodo yotokoai tane ali-kiti-pala eina oi mepaneya.

Polo Tobou Losu Yapuke Dekoa Motanemo

27 Ta tatono (7) kakoa patakale enile toa pea takatekoi tigotokale Polo tobou losu yapu pome kaka. Nitikale enekete Esia ta kawa nekene Yu yename eida kakoi peya oa kamotokoa Polo dekoa motokoi. 28 Nitoa kayo ekete ekete Iserele yene tone ame-lawe toto wete auapenoe. I agomepa ta piko peyake ali atoa olaukama yakome toto Yu yene akoa agale oa tone totonoke poanemo oa tone i tobou losu yapuka paya tetepo takoa olaukama yako. Opi i tobou losu yapu keneke pa yatene ali-mene moa aua nikilepa tone kekanele eni toko wa kayo oa kakoi. 29 (Kime eni tokoipa Epesase take opiane ago Teropimasi Yerusaleme ta ludu Polo-pala opia yakale enekoiya tekete Poloyo eni pa yatene ago kini tobou losu yapu aua nokome toko wa wene pikete ni tokoi.)

30 Nitikolipa Yerusaleme take mekoi peya timini nakale padeka padeka kawa teyapea nekete Polo tobou losu yapu kakata note one dekoa motokoi. Dekoa moa akolono lia pitikakoli eina eina yopikoi-kitame kago-kiti ketekala tokoi. 31 Nitaneyake one wia tukadete wili toa kakolipa ako tobou meane poyo agomepa Yerusaleme take meki-kiti kotimi yoa kamokolokaki wa okoimo yatekome 32 eina eina oneke lokoa poyo ali-kiti yopiane ago-meneka pa poyo ali-kitika moa kepoke ketipea teyapea kikilikoa aua eni Yu yene oboa kakoita pekeneya. Nitikale enekete e yename Polo ikimu wia wakoli 33 tobou ago pinele pome Polo dekoa motokome okome i agopa kapa po takuta kakoa kebetamene wa ootokoa kakome okome i agopa mani ago-pe. Edele tokale tokoiya-pe wa yateka. 34 Nitikale eida oboa kakoi-kiti padame pade oa padame pade oa ate keti toa kakoli tokome pine pitia yakamele toamokale kakome okome i ago ate poyo yene tone pawe kago ka̱wa motane yapu aua patepoe wa poka. 35 Nitikale Polo a yapu ate poademe tili waneke keku keneya kakale e Yu yename apua takoa kobeyo pote edelogakoli tokome poyo ali-kitame kini yoname leyo toa Polo yonoto yonoto toa aua pokoi. 36 Nitoa aua pokoika eni yename litima note kayo ekete ekete winago wia tukakoe wa awitikama nokoi.

Polo Pinali One Wa Kei Pikome Akenemo

37 Nitaneyake poyo ali-kitame Polo a yapu tuapea aua poadete tokoika Poloyo ako tobou poyo ago yatekome okome nepala agale pade ukuno, ne oyake yateko pe-kale okome ekee Geriki agale wene toa oko. 38 Nipa nepa eya ago toameadeko. Ali atoa wia tukakala tane ali ege egeta kadukoa (4,000) poi kamotokoa moa ali piamene take aua pekene Idipi ago ne toameadeko wa okale 39 Poloyo okome nopa Yu yatene ago Silisia ta keneke piko Tasase take opiane ago. Nopa eni ibini akene take agono, e Yu yene-pala agale pade ouno, oyake-pe-kale okome 40 e̱eno, amene wa okale Polo tili waneke kakome yoname e yene kawikoa kakale agale kawilogakoli Iberu agaleke eya wa oka.

Copyright information for `WIU