Acts 27

Polo Lome Take Ue Dipike Mea Pekenemo

I yene totopa ue dipike Itali take ipete mekoa wetekato wa oi pedoa piane ta patakale Poloka ete po yapu pitane yene padeka-kitika tobou poyo ago Duliasine yonoke moa pianeya. Duliasi einagopa ako odene meane tobou ago Sisane poyo yatene ago. Nitaneyake Esia ta matanu ludu ue dipi noai tane ta-kitike kutu pima poademe Aderamitiame ta pia nekene ue dipike toto peapetekoa mea pokoo. Eya ago Masedonia keneke piane Tesalonaika take opiane ago Arisakasi toto-pala opia mea poka. Nitoa ue dipike mea pote podolikama Saidone take witakoo. Eidapa Duliasiyo Polo mama motokome okome neke oya-lawe mekita eta kokoa mepoano pa. Neke noateko nee eya metekete toino, pa wa okale katepitoa pome mepoka. Wa naniko eni ta tewitikoa pokolo pupulegeme oto-kama popokakoa kaka. Nitaneyake Saiperase tame pupulege pedekale popokamoka lono ete keneya pimotoa kokotoa ponokoo. Kokotoma ponetepa Silisia Pabilia tata matanu ete pimotoa kusa ue muke penekete Lisia keneke piane Maira take witaponokoo. Eni takepa tobou poyo agome toto mea poateko ue dipi pade tuku toa kakeneya. Nitoapa Itali take kutu poademe Alesaderia pia nekene ue dipi enetekoapa pato wa toto moa mekaka. Nitikale mea pokolo ta pataka pade-mene pupulegeme oto-kama popokakoa kaka. Nitikale Naidasi ta patukoa kutu poadete wili tokoa kawa teko tokale paka lono Keriti take pokoo. Nitoapa Keriti tame pupulege pedeka lono kokotoa Salomone ta patukoa ponokoo. Keriti matanu eko keneya pimotoa potii wa kutu kokotoa ponete kusa ue ko̱ianeka tugaponokoo. Nipa Lasia ta liti pupulege popokamoko lono ue dipi pinoai taneta tugaponokoo.

Ta kainya mati patakamotoa eida mea kakoo. Mea kakooka Yu yene kini losule tekete nee tekei wawa noamatekoi oipa wete penaneyake pupulege tadalita u̱u wa noka tokene taatekoa nome kaka. Nitaneyake Poloyo eya wa pubu oka. 10 Ame-loe opido mea pokolopa ue dipi wia ka̱ua kopapu atua ali-kiti tua too wa pubu oka. 11 Nitikaleka tobou poyo agome Poloyo okamo yakamokome eya agota ue dipi yopikago ue dipi pinagota kini agale yakoa toka. 12 Eida ue dipi pinoai tane takepa pupulege tadalita taatekoa noka tokene-mene poti kilikoa piamele toamokale tekete ue dipike mekoi-kiti peya matiyame Pinikisi ta kutu pipote enato wa oi pedoa pikoi. Keriti ta keneke latiane Pinikisi taapa pupulege wedoa popokoa kawamene ta tokome ni tokoi.

Pupulege Tadalita U̱u Wa Noka Matiyame

13 Wa nani keneya pupulege poti kawia popokakale eneketepa kini oi pedoa pikoona toa Pinikisi take oyake mea tugapoo wa wene pikete eni ta tewitikoa pokoi. Nitoa Keriti ta matanu eko keneya pimotoa kokotoa ponokoi. 14 Eni ta pene tewitikoa pokooka pupulege mati Keriti lono titimoa popokawineya noka. 15 Nitoa ue dipi dekoa popokakale pupulege pine wia noka lono poadete wili toa kawa teko tokale wakolo pupulegeme dekoa aua poka. 16 Nitikale paka katekoa mea penekete tube kusa ue muke piane ta Kooda wa ibini akene ta patukoa ponokoo. Eni de taame pupulege pedekale peneketepa po kakamoa lia aua nekene ue dipi deya oto tube ue dipike liimoa kakadete wili tokoa kakoo. 17 Ate liimoa kakatekoapa tube ue dipi pilage wia pedoa pitakaya tokale pupu yename ue dipi kouna lono poome lutua tagatapekoi. Nititikoapa pupulegeme ue dipi Libia ta matanu liti ue kekulu kibi tono keneya kakeneta popokoa aua pokome wia mitikoa kaugaya tokale eya tokoi. Ue dipi pigike lekane yomoke tukane mamina petene ke̱awea moa pikoi. Nitikoli pupulegeme ue dipi pa popokoa aua poka. 18 Podolikama pupulege u̱u wa popokoa kawa aua pokale pupu yenamepa ue dipi yaapemotoa kopapu moa kusa uele pitikakala tokoi. 19 Wa podolikama ue dipi wa yaapemotoa ue dipi pupu toatekoiya wane-kiti po eya moa kusa uele pitikakala tokoi. 20 Nitoapa ta pataka pade-mene lou tagoi wedome agopa takatapeneya pa mea ponokoo. Nipa pupulege tadalita pa u̱u wa okoa kaka matiyame toto peya tua atuamedeko wa wene pia mekoo.

21 Pupu ali-kiti nee wawa noameneya pa pupu tokoa kakoi pake Polo kini lene yoto pome kakome okome ame-lawe Keriti ta opi tewitikoa poameo wane okounakale yakoa tikinakeya. Yakoa toi tokapa nipa i ke enekakoa kawa kinikiya tadoa atua padele toamoo toka. 22 Opi wene yaapeaneya meamene. I ue dipi uele atuatekoyake odene agoka tua atukile toamoono, piti moameo. 23 Akolaliyo nopa one wa takoa motoka tokolo onekele takama puku agome uku. Ete piapa oneme wetekane edelo ago no kakouta nokome okome 24 oya Polo piti moamea. Nepa ako tobou ago Sisane leneke poke kamedeko. Nitamedekono, Akolaliyo ne pewe witikome wini yene peyapa nekeya-kiti wa neke yonoke pikano, odene agoka tua atukile toamoo wa edelo agome onokano, 25 wene yapeaneya meati. Akolaliyo eni akedekopa taatekoa too wane oneke wene tugakene uku. 26 Kusa ue muke piane ta deya eni matanuke i ue dipi pewikoa pitikatekoyake uku wa Poloyo oka.

27 Atoa leme (14) kakoa ta pataka-pete pupulege pa popokakoa kakomepa ue dipi Ederia wa ibini akene kusa ue lono ete otota pa popokoa aukoa kaka. Nitikale tube likonu pupu yename pade ta nami kunuka piko patu wa eya tokoi. 28 Ue kekulu piane itono pikome tokole enadete po namike kue ua tukatekoa eina adeka pikutu toa enema pokoi. Itono kebonoke tugakaya wa tokoi. Nitoa titikete po uele pitikoa limo limo toa motekete yonota lido akoa kotu pia enekolipa kapidi (20) kakoa adekake itono tadeka. Kuku keneya pekete wa pitikoa limoa enekoli wagene melepu (15) kakoa adekake itono tadeka. 29 Ue tigotoma pekedekale eneketepa ue kekulu tube kue pikata pewikoa pitikakaya tokale eya tokoi. Ue dipi pa lauaneya pimotoa tekete mabo kakeneya wane tuyono tene lono po kakoa uele pitikakoi. Pitikatekoa ta wete pata pata wa kowitoa kakoi. 30 Nitoapa pupu yene tube ue dipi to̱a poadete eya tokoi. De ue dipi ue talike moa tukaketikakoi. Nipa mabo kakeneya pade-mene ue dipi timini lonoka uele pitikadete keneya lede eni yotokoa tokoi. 31 Nitikoli enekome Poloyo poyo tobou ago kakata pokome okome wini pupu ali-kiti tube ue dipi keneke toto-pala odeneka meamokolipa Akolaliyo kiwi toa moamoo-kale 32 poyo ali-kitame de ue dipike kakoa tukane po-mene wakamu toa de ue dipi paka pomotoa wakoi.

33 Ta pene patama nokaka Poloyo e yene kowitikome okome ta pataka atoa leme (14) kakoa-peta ke enekakale mea nee noameneyano, nee pade opi moa noe. 34 Kipala padeleka toamoono, ue dipi katepitoa poadetepa nee noatino noe wa ootokoapa 35 e yene kakakoa palawe wane moa Akolali-pala ke wa oa popimotokome naka. 36 Nitikale enekete peyame ke wa wedia mea moa nakoi. 37 Eni tube ue dipike toto meko yene ege kadukaka oi moapa koome kadukoa wa lene timini togoikoa kolo (276) kakoa meadekoo. 38 Nee adekoa nootokoapa pupu ali-kitame ue dipi wa yaapetekakoi. Nipa ue dipi keneke lobutua pikoina witi ku̱ moa kusa uele pitikakoi.

Ue Dipi Kusa Ue Matanuke Wia Mataloganemo

39 Ta patakale enekoli e taapa maida ta patu wa padeka lono kusa ue ko̱ianeka kibi piitapekale enekete ue dipi kuka tugakoa pia enato wa eya tokoi. 40 Ue dipi lauaneya pimotoa uele pitikakoinakeya-mene po wakamu toa wakoi. Nititikoapa ue dipi ki̱yotokoa pomotoa tene lono poome kebetoa kakane yomo peteneta po keetapekoi. Timini lonoka mamina petene pigike lekane yomoke ate moa tukakoi. Pupulegeme ue dipi matanuke popokoa aua pomotoa tekete ni tokoi. 41 Nitikoli pupulegeme ue dipi popokoa aua pokome ue kekulu kibi tono keneya kakeneta wia matalogaka. Tene anakoa kamotoa wago ue kibike wia mataloganeya kaka. Nitikale tene lonopa ueme lokokoa kawa pedoa tadekakolokaneya. 42 Nitaneyake poyo ali-kitamepa po yapu pitikatekoi yene yonoto pia paka petoa pokayano, wia tukato wa wene pikolipa 43 kiwi yopikagome Polo toane mouno wene pikome tokome wia tukameo wa oka. Nitikome okome uele yonoto pia wene tiki-kiti kiwi namolo takoa uele pitoa matanuke yonoto pia poe. 44 Ete-kiti kipa yomo pilage-kitika ueme wia pedekolokane yomo-kitika tebetaneya pia pamene wa oka. One eni okana toa petoa peketepa padeka ue nakameneya peya matanuke witoa pokoi.

Copyright information for `WIU