Acts 28

Molita Take Mekete Tanemo

Toto matanuke eni petoa pote kaketepa eni taapa Molita ta tadeko wa wene tokoo. Eni take meane yename toto mama moa wedoa auapekala tokoi. Nipa ta nokome niti-pala tokale tokome toe moa yotokakete kiwi peya noe wa makutukoa motokoi. Nitikakoa Poloyo toe adali wekotoa moa toele pitikakale toe potome kiimotokale tokome ali wia tukako kaya yomo adali pake meaneya witimotokome nokome Polono yono waneke tanianeya tuka. One yono waneke tanianeya tukale enekete eni take yename ekete ekee i agopa ali wia tukane ago tadeko. Ue nakameneya petoa nokanake kayame tania tukamedekale tuoono, enato wa enekakoi. Enekakoli Poloyo kaya toe pake tadekatekoa kakale one-pala padeleka toamoka. Nitikale one tigini yoa lobutuko patu, one kakota aua pitakome tuko patu wa nepikoa kakoiyake padeleka toamokale enekete kini wene wia wakete ekete i ago tuamokono, pulali tadeko wa okoi.

Eniya liti eya ago Pabiliasi one itono-mene pianeya. Einagopa Molita ta talo toa meane ago. Einagome toto makutukoa motokome ta pataka teboloke one yapu moa mekoa nee epetaneya takoa lawetekala toka. Einagono etene tepe moa poto yene taneya pianeya. One yene taneya pikata Polo pokome Akolali kowitikoa yono pia epetekaka. Nitaneyake eni kusa ue muke piane ta deyakepa yene pitane ali atoa Polo mekata note-kala kakoli epetekakala toka. 10 Nitaneyake eni yename ke wa toto peya pewe wia kakoi. Wa naniko ue dipi padeke mea poadete mekooka tone mea pekete noatekoya eya ue dipike moa pikoai tokoi.

Molita Ta Tewitikoa Lome Take Pekenemo

11 Molita ta tokene teboloke mea kawa pade ue dipike lewia pote mea pokoo. Eni ue dipipa Alesaderia ta pia Molita take nekeneya. Nipa pupulege tadalita taatekoa noka tokene-meneke pa eida pianeya. Eni ue dipipa pinagome pulali Susine manata yomini kayo ekete Kasito Polokosita wa ibini akeneya. 12 Ue dipike peapetekoa mea pote Sairakuse take witapekete ta pataka teboloke eida mekoo. 13 Eida mea tewitikoa pote Risiame take witapokoo. Podolikama pupulege toto nokoo lono titia popokaka. Nitoa popokoa kawa aua pokale ta pataka takutake Puteoli take witapokoo. 14 Eidapa Yesunomo yakoa motane yene kotukolo ekete ta pataka tatono (7) kakoa-peta kipala opia meato wa makutukoa motokoi. Nitikoli eida mea kawa tewitikoa Lome take pokoo. 15 Nitoa ka ludu poadete pokolopa Lome take mea Yesunomo yakoa motane yename toto noatekomo yakamotekete kotua nokoi. Padeka-kitame Apiase Makesike kotua note wa padeka-kitame eni ta patukoa Pasidia Yapu Tebolo wa ibini akene take kotua note tokoi. Nitikoli enekete Poloyo Akolali-pala ke wa oa wene weye akeneya kutu poademe poka. 16 Toto Lome take pote kakolo Lome ta yopia meane yename Polo po yapu pitikamekete yapu pade keneke one yopiateka poyo ago-pala meamele toko wa moa mekakoi.

Polo Lome Take Mekome Tanemo

17 Ta tebolo takoa patakale Poloyo Lome take meane Yu yenane tobou ali-kiti kiwi noe wa agale oa wetekakale obomoa nokoli okome anukameyo toto Yu yatene-pala padeleka toamoane tone kaua-mikitane totonoka tetekamoane tokoluka Yerusaleme Yu yename no dekoa Lomane yenane yonoke moa pikoi. 18 Nitikoli no pitia yakatekoa no i ago wia tukatekole piameadekono, neke yapu pa wa wetekadete tokoli 19 Yu yename mena-kama okoi. Nitikoli ekene kini koiso tokamotono, ako tobou ago Sisayo anu koiso pitia yatekamotoane uku wane okou. Nipa Yu yatene koiso akoane ouno wene piamekeneke okou. 20 Ina ukulekepa anu oya-lawe kipala agale oadene tekene oboa noe wane agale oane wetekakouna. Ete Iserele yename Akolaliyo taatekoa tokale nepia mekete wedia meki toane noanumeka nepiane mekuleke kapa poo kakoa kebetaneya kaku wa Poloyo oka.

21 Nimo okale ekete Yudea Yu yenameka nekemo pade oto wia wetekamoa toto mekota nekene Yu yenameka enika enimo wamoa ne akoa akene agale pademoka wamoa tokoi. 22 Enilepa toamokoiyake ta piko peya pitiki-kitame eni weneya totono litia tiki yene akoa ikino, pinali neke wa kei piatekomo yakoono, 23 ipete wa oto nekete yakoo wa oi mea pokoi. Eni oi nokale eina ali peya mati Polo mekata obomoa nokoli Poloyo Akolaliyo ali atoa talo tokome tokomo i i wa to̱awea oka. Nipa Moseseyoka Akolaline agale to̱awea akane ali-kitameka Yesuke papete oa piane toa pine to̱a olaukakome okome Yesu onepa eina Keraisu wa papete ibini oa piane ago wa onekemo olaukoa meka. Nipa Yesuke wene tugamotoa toa enekome likonu witia titimoa olaukoa mea ta likaka. 24 Nitikale padeka-kitame winipa nimini oko wa one okamo yakoa moa wa padeka-kitame yakoa moamadete wakoi. 25 Nitoa odene wene piameneya tewitikoa pokoika Poloyo agale pade oa metekome okome ae Epetane Yominiyopa tone kaua-mikiti-pala oatekamo Akolaline agale to̱awea akane ago Aisaia wene takakome eya wa akeneya.

26 I yatene kini kaleme yakoa meake yakoa moamoa leneme enoa meake enoa moamoa toi. 27 I yatene kolotini lupi taneya mekete kaleme wedoa yakamele toamokolo mea lene-pala lakaputukoa yawa tiki. Enipa leneme enoa moa kaleme yakoa moa teketepa ipa Akolaline pekuno, noa tato wa nookedo tepe kolotini pekoa pikolipa latekou wa Aisaiayo to̱awea akaneyano, enipa nimini akedeko.
28 Kipala i ukumo yakoe. Akolaliyo ali atoa toa motokome tokomo e ku pa yatene pitiki toa oa pupitikaneya. Nitaneyake eni pa yename one eni tokomo yakoa moi wa Poloyo oka. 29 (Nimo okale yakamotekete e Yu yene one mekata tewitikoa pote agale tetoa oma pokoi.)

30 Polo mali takutake Lome take mekilepa one pitika yapu pinago kue mea topo tootokoa meka. One eni yapu nokoi peya Poloyo ke wa makutukoa mokala toka. 31 Nitoapa Akolaliyo ali atoa talo tokome tokomo Ali Muno Yesu Keraisunomoka i i wa atiki toa mea olaukakala toka. Nitikalepa enika enimo olaukamea wa padameka wamokoi.

Copyright information for `WIU