Acts 7

Sitipeneyo Kanosolo Ali-kiti-pala

Akenemo

I agome dika dika wa kapene wakoa okoli yatekome eya ago ako odene mekome Akolalike lodo yotokoai tane tobou agome Sitipene yatekome okome i yename neke tanemo-kala ikino, nimini ikiti-pe-kale Sitipeneyo okome atai ame-lawe agale pade oane metekuno, yakoe. Tone kauago Eberame Arane take wete to̱a pome mepameneyake one opiane ta Mesopotemia ta pa eida mekalepa pa̱ teleta tootapeneya meko Akolali pono yamenokome okome ne yemeateku take mepoano, nekameyo-mikiti tewitikoa neke ta-pala to̱ano pa wa akeneya. Nitaneyake one Kaledia ta to̱a pome Arane take mepaneya. Oneketai eida mea tukalepa Akolaliyo wini ta to̱ano pa wa okale tewitikoa kiwi i pitiki take nome menaneya. Einata einapete Akolaliyo one itono nateya dedeyaka yameameneyake okome naniko neeka neeke ta̱amoa pokoi yeneka eni take meo wane mekoane yameou wa Akolaliyo oa pianeya. Eberameyo one mati odeneka wete opiameneyake ni akeneya. Nitikome okome neeke ta̱amoa pokoi yenepa mone take pote mepokoli eni ta pine yename kinikile-kama takamotoa kiwi tika tika toa tete mea toi. Nitikoli mali ketepome kadukoa (400) ponoka toa pa edikoa meku pekete toi. Nitoa mekoli enekene kiwi yopikoa potokakoi yene kibu motokakolupa neeke ta̱ma pokoi yename eni mone ta tewitikoa oto wakapea note mekete anukule takama yawei wa Akolaliyo Eberame-pala oa pianeya. Nitoapa ne yatene auapeouno, dikamene wa oa togotokome one eina auapekome toateka adeka pikome ali yatene kepene teigakete toatekoile yametaneya. Nitaneyake Eberameyo Aisake opia pikome ketepo kakoa (8) ta pataka-pete matiyane kepene teiganeya. Aisakeyoka mana Yekobe opia pikome einakale taneya. Yekobeyoka one ali mati tuku kakoa (12) opikome-kama einakale tokala taneya.

Wa naniko tone kaua-mikiti Yosepe-pala wene poaneya mekete eya taneya. Idipi take panagono pupu-kama takamotoa dekoa moa topo toa kue motaneya. Nitaneyake Akolaliyo einago Yosepe mama moa yopikoa kakome 10 tete motane-pete-kama toa mokala taneya. Nitoapa Idipi ako odene meane tobou ago Perouyo i ago Yosepe wene muno kakene ago tadeko wa wene tomotoa tokome one peku lawetekala taneya. One eni peku noa toma yakale enekome Perouyo one Idipi ta one yapulu yene peya neme yopikoa kamene wa oneke lokoa tobou ago moa mekaneya. 11 Wa naniko Idipi Kenane tatake kobu igi noka matiyame ali atoa kobume tukete welea meaneya. Tone kaua-mikitameka kini noatekoi neepa piamokale tuku tokoa kawa teko tokale wakeneya. 12 Nitoa mekete Idipi take nee pade piko wa okoimo kugu yatekome Yekobeyo one mana-mikiti Idipi take noatekoo nee topo toa mopoatino poe wa wetekakalepa tone kaua-mikiti enipete titimoa Idipi take pekeneya. 13 Wa taku takoapeta Idipi take pokoli Yosepeyo one Yosepe kaku wa one ibini to̱awea akeneya. Nititikaneyake Idipi ako meane tobou agome inapa Yosepe yatene nekete tadiki wa wene taneya. 14 Nitaneyake Yosepeyo etene Yekobe laine wamene-mikiti peya noatino noe wa agale oa wetekakale keti note menaneya. Eina yene kakoi toa oi motokolipa ege odepeta kadukoa wa timini mukitini patukoa padeka pagini (75) kakoa ali atoa kakedekoi. 15 Yekobe Idipi take eida nome mea tuaneya. One mana-mikitika eida mea tukala taneya. 16 Tone kaua-mikiti eida mea tukala taneyake kini tigini leyo leyo toa ta pine lono Sekeme take aua pote tuane ali atoa piai tane kotake pipokala taneya. Eina kotapa Eberameyo Emono mana-mikitaneke kueme topo toa motaneya.

17 Akolaliyo Eberame-pala neeke ta̱wateko yatene auapekene ile tou wa papete oa piane agale wete taatekameneyake tone kaua-mikiti Idipi take eida ta̱amoata nekeneya. Wa naniko one einagale taatekateka tigotokalepa 18 Yosepe wene toamene tobou agome Idipi ta yopia meaneya. 19 Einagome toto yatene oa yotokoa talo toa potokaneya. Nipa kini mati-kitipa tumotono, opitikoa paka lono pote pipokala toe wa tone kaua-mikiti tete motokoa kakeneya. 20 Einapetepa pade adoname koniyo mati Mosese opikete akolono pipameneya kini yapu tokene teboloke pa ukoa mekete adu lawetaneya. 21 Wa naniko akolono moa pikoli Idipi ako tobou agono koname enamutukome one mana mati latikoa tubetekaneya. 22 Nitikalepa Idipi take mane luane-kitame kini peku-mene ya̱amoa lawetekoli noa tokome agale muno kakoa oa padele padeleta wene toa toma pekeneya.

23 Mali timini mukitini patukoa padeka noi kakoa (40) ponokale Mosese one Iserele yeneke ugu pou wa wene pia meaneya. 24 Nitoapa ugu pokome enekale Idipi agome Iserele ago witikale enekome Iserele ago auapekome Idipi ago kibu motokoa wia tukaneya. 25 Nipa one yenamepa no i agome kiwi toa momotoa Akolaliyo moa kakapiadeko wa wene tikino wene pikome taneya. Eni wene pikanake one yatename wene taneya mena. 26 Wa podolikama Mosese eida wakapea pome enekale Iserele agota takuta poita tootakutukoa kakoli enekome okome anu oyata kita wameneta edeyake tete meetakutukoa kaki-pe wa kawikoa enaneya. 27 Nimo okale tete metane agome Mosese-pala wene pokome ete pedekakome okome tota yopia ka wa teyo okale teke toko-pe. 28 Neme abela Idipi ago pade wia tukadeko toa noka opi wia tukade oko-pe wa okale 29 Moseseyopa abelana tokounakamo peyame yakatapeadiki wa piti tokale Idipi ta to̱a pekeneya. Nitoapa Midiane take to̱a pome mekome one matita takuta eida opia kakaneya.

30 Mali lene timini togoikoa padeka noi kakoa (40) ponokale eya taneya. Mosese Kati Sainai tono liti ali piamene take pome meane-pete de yomo deyake toe itipono okoa kaka pakeke edelo ago pade pono yamenokale 31 enekome wene kainya pianeya tokome pinele pome enepaneya. Nitoa pome yatekale Akolaliyo agale okale yakaneya. 32 Yakakoa kakale Akolaliyo okome okome neke kaua ali-mene Eberame-loe Aisake-loe Yekobe-loe einago-mene yopiane kaku Akolali no i kakuna wa okale yatekome tokome enamene piti tokale kolu kolu moa kakeneya. 33 Nitoa kakale okome ne wini kakotapa tipi tanetano, neke kawa yene kotokoa pia. 34 Eya wane ukuno, yaka. Anu yatene Idipi take tete moa kakili enoane komoka oa kakili yakoane tekene toane moadene i nukuno, opi nepa Idipi take wakapea poano pa wane ne moane wetekada wa Akolaliyo akeneya.

35 Mosese einagopa one yatename wakete ekete toto yopia koiso akoa ta wa teyo okale teke toko-pe wa wakene ago. Ni agome toto yatene toa moa talo tomotoa tokome Akolaliyo takoa moa Idipi take eni wetekaneya. Einapa Akolaliyo one edelo ago Mosese kakota imo akapa wa oka toa pome yomo deyake toe itipono okoa kaka pakeke kakome akaneya. 36 Nitaneyake padele padele telekole ali atoa wene kainya pikanele toma pokome one yatene Idipi ta tewitikoa aua pokome Kiane Ue ketoa ali piamene take aua pekeneya. Nitoa ali piamene ta ludu aua yakilepa mali lene timini togoikoa padeka noi kakoa (40) ponoka toa padele padele telekole toma yakome taneya. 37 Mosese einagomepa Iserele yene-pala papete oa pikome okome Akolaliyo no takoa moa kakakana toa tokome kiwi pakeke meka ago pade one agale akamotoa takoa moa kakoo wa oa pianeya. 38 Mosese einagopa ali piamene take ali atoa-pala koua meaneya. Ni Kati Sainai tonoke agale akanane edelo ago-pala opia kakeneya. Ni tone kaua-mikiti-pala koua meaneya. Ni ne yatename yakamotono ta wa Akolaliyo toto mea kama pomotoa toko agale i i wa Mosese yametaneya.

39 Mosese nitane agoke tone kaua-mikitame one agale litia toameneya. Nipa kini wenepa Idipi take pianeya mekete one wakeneya. 40 Nitoapa Erone-pala ko̱ oa kakete ekete toto Idipi ta tewitikoa aua yakanakago Mosesepa Sainai tonoke kawa kakono, one-pala tokale agopa tokono, tuko patu, tuamoko patu. Tone kowitateko gode-kiti latikoano ta. Nipa i ta ludu namolo kakoa toto aua yawatiki gode-kiti adeka pia yomini latikoano ta wa akeneya. 41 Einapetepa eina yename pitimekawe kai tine yomini latia kakakete Akolali tetepo takoa padeya-kiti aua note mea lodo yoai taneya. Nipa kini yoname latikoinakeyake ke ke wa wedia kakeneya. 42 Nitaneyake Akolali mukiti yamea mekomepa eina yename a tibuke kakene lou tokene eya etepea kowitima pomotoa wakeneya. Einapa Akolaline agale akane ago padame eya wa wia mekane toa taneya.

Iserele yene kipala ukumo yakoe. Mali lene timini togoikoa padeka noi (40) kakoake ali piamene ta ludu pima yakete kini pitimekawe kai sipi sipi kai eya wia lodo yoma pokoi. Eni lodopa nooke yotokoiya mena.
43 Moloko einagono mamina yapu latia aua yakete eina yapu keneke lodo yoai tokoi. Ni kini kowitiko ago Lepane one tagoi tibuke a kakona wa one tagoi adeka pia yomini latia aua yakoi. Moloko Lepaneta kowitato wa kini yominike lodo yoma yakoinano, kini ta pine lono ete takoane lititapeane Babilone take ete moane wetekou wa Akolaline agale akane ago padame wia mekaneya.
44 Tone kaua-mikiti ali piamene ta ludu pima yakete meme kai kepeneme latiane yapu-pala aua yakeneya. Nipa Akolaliyo Mosese kotua ko oai tane yapu-pala aua yakeneya. Eina yapupa Akolaliyo Mosese-pala adeka pia akene toa latianeya. 45 Eina yapu-pala aua yawa tua pekete kini mana-mikiti laukoa pekeneya. Wa naniko Akolaliyo Kenane take pitane yatene-kiti ete takoa lititapekale tone kaua-mikiti tobou ago Yosua-pala Kenane take pote awia meketepa eina yapu-pala aua pote kakapaneya. Nitoapa kini mana-mikiti eida opia kakoa tuma note wipitiketepa Depidi opiane-peteka eina yapupa eida pikoa kama pekeneya. 46 Einago Depidi Akolaliyo pewe wia yopikale okome ne meateko yapu oyake wikakou-pe wa yatekale 47 Akolaliyo neme mena wa akeneyake mana Solomono one luku tobou ago mekome wikakaneya.

48 Nitaneyake Ali Muno Akolalipa alime wikakane yapu mekilepa toamoko. Enikepa Akolaline agale akane ago padame Akolaliyo okamo wia mekakome okome

49 Tibupa anu tene pogakoane mekuya. Itonopa anu kawa pogakoane mekuya. Anu edeya yapu wikakadete iki-pe. Alime wikakane yapu kenekepa no edoane memotoa-pe. 50 Tibu itono enika eniya peya anume-kama latiane pikouya.
Eina akenepa Akolaliyo papete akenemo uku wa Sitipeneyo oa kakeneya.

51 Nimo ootokoa Sitipeneyo e Kanosolo ali-kiti-pala okome kepene teigamene pa yatene meki toa kini kabe ko akameneya meki. Nipa kini kaua-mikitame tane toa kimeka Epetane Yomini ete pedekakala tiki. 52 Kini kaua-mikitame Akolaline agale akane ali peya padeka katekameneya tete mema-kala nekeneya. Ni wene ki̱yo akeneya-kama meko ago noatekamo to̱awea oa piane ali-kitika wia tukama-kala nekeneya. Einago taatekoa nokalepa one wia tukakoe wa mone yenane yonoke kime moa pikoina. 53 Akolaline totonopa one edelo ali-kitame papete to̱awea akoa metaneyake kime pikoa kaketeke litia toamekete enile tokoina wa Sitipeneyo oa kakeneya.

Sitipene Kueme Ka̱ua Wia Tukanemo

54 Sitipeneyo nimo okale yatekete e Kanosolo ali-kiti kotimi yotokoi matiyame one-pala eei wa kime kolukoa kakeneya. 55 Nitikolika Sitipenepa oneke Epetane Yomini awia tagatapeneya kakome tibu ate nepikakale Akolali tele pa̱ta tootapeneya kakale enoa ni Yesuka one nimini yono kounoke kakale enoa taneya. 56 Nitikome okome tibu kene peaneya pikolo enoane ni Ali Yatenane Oyago Akolaline nimini yono kounoke kakolo enoane tukuno, enoe-kale 57 e yename agale ta̱yo ootapea kini kale kene yoname ketekoa one unukamoa dekoa motaneya. 58 Nitoapa Yerusaleme ta kago ketepono patukoa lia pitikakete kueme ka̱ua wia tukaneya. Nipa i ago Sitipeneyo Akolali taumada toa okale yatekoo wa akoa akene ali-kitame one wia tukadete kakete kini tokoo kakene mamina kotokoa pala pitikaneya. Nipa tuali pade Solo wa ibini akene agono kawane pala pitikaneya. 59 Nitikakoa Sitipeneyo kowitikome okome Ali Muno Yesu neeke nukuno, anu yomini moa ta wa kowititikoa 60 neuwe tukuketikakome agale telo okome okome Ali Muno i yene kini i poanele tikileke nami wia kibu motokameamene wa ootokoa atu piou toa tukome tuaneya.

Eni yename Sitipene wia tukamotoa kakome eyago Solo kipala odene wene-mene pia kakeneya.

Copyright information for `WIU