Colossians 3

Keraisu-pala Lipua Mekete Toatekomo

Kipa Keraisu-pala odeneka moa kamotokane tetepo taneya meki. A tibukepa Akolaline nimini yono kounoke Keraisu tobou ago mea kakono, aida meane kawateku peku noada wa wene pianeya meamene. A tibuke mea kakete toatikileke-kama wene piitikaneya meamene. Pa itonoleke wene piitikaneya meameamene. Kipa Keraisu-pala odeneka tuane tetepo taneya meki. Tuane alime-kiti itonolepa edoa wa tomotoa-pe. Opi Keraisu Akolali mekota mekome one yono tatonoke meati wa kiwi potipia yopikoa kako. Kiwi mea kakako ago Keraisu wakapea nokale kipa onepala odeneka kakete one kaka toa pa̱ teleta takatapeneya kawei.

Namolole Tewitikoa Wenele Toma Pamene

Kipa Keraisu meko toa meoino, pa itonole eya toadiya wa wene pikile tewitikoa wamene. Atoa liou abele tou enika eni poanele ele kule toane potokou ni eya kuya ako-kama mou wa wene pia toameamene. Eya kuya ako-kama mou wa itonoya-kiti tobou kakakilepa Akolali odene tobou kakamele tokoyake tiki. Ali atoame enika enile toma yakili enekome Akolaliyo kibu mou wa kotimi yoa meko. Papete kimeka enika enile toadiya wa wene pia mea etepea tuku pekete tokoi.

Opi pade kinikinakale tewitikoa waketepa eya-kiti toameamene. Kotimi yoa ali atoa-pala bu oa lene pia eko pade ali atoa-pala akoa agale oa tiyo moa toameamene. Ete oto wa kapene agale wameamene wane uku. Kini namolole poanele toma yakoinakalepa namolo mamina takoa wawa eina luku weneya mamina moa kawou toa poane wene wawa epetane wene pianeya yakili tekene ni uku. Widikoa memotoa toko ago Akolali kotu kakoa meadete poti toma peketepa one wene tootapeneya meoi. 11 Nitoino, Akolaliyo pa yatene agoka Yu yatene agoka takoa enamoa ni kepene teigamene yateneka kepene teigane yateneka takoa enamoa toko. E ku pa yateneka kueme topo toa moa egetane yeneka ta pine yeneka takoa enamoko. Ako odene kako Keraisu toto peyake awinaneya mekono, Akolaliyo toto peya odene yatene tetepo takoapa Keraisuno yatene wa oko.

12 Akolaliyo onekele takamotoa kipa one kolotine yene wa takoa motaneyano, eya toma pamene. Yete pade ali atoa mama moa auapeamene. Ni nate wene pianeya mea uutukoa poti yawa tamene. 13 Nipa kiwi padamedo poanele tokalepa poanele ete topo takamekete eina poanele tokake po letu mekakoina keetapea wawa ete oto wa mama moamene. Nipa Ali Munoyo kini poanele-kala tokoike po letu pima nokana kemu toa wakene toa tamene. 14 Nitoapa eya tobou kakoa tamene. Ete oto wa wene mekanali yoma pamene. Nile teketepa epetekoa meatiki toa odene wene-kama pianeya meoi. 15 Keraisuyo one peku lawetekome yametekana toa wene odene pianeya mea tepe kolotini kilikoa pimotoa meamene. Akolaliyo kipa one wa takoa kayo oa motikilepa edikoa meemoa pomotoa tokome taneya. Nipa odene ago Keraisu-pala-kama moa lipukoa odene tigini tetepo takoa taneyano, ke wa okala tamene. 16 Kamoya-kiti mou toa Keraisunomo-kama yakoa moamene. Akolaliyo wene takako toa ete oto wa olaukoa mane mane oa tamene. Nitoa eya kuya lo agaleka Same agaleka ikilepa kini tepene meaneya ya̱wa Akolali-pala ke wa oa tamene. 17 Ele kule toa emo kumo oa tikikaka Ali Muno Yesuno ibini-kama wedekoa one patu kautakoa kakete tamene. Nitiketepa Atai Akolali-pala ke wa okala tamene.

Keraisuno Ali Atoa Mekete Toatikimo

18 Atoa yatene kinikaneke poti lukoa meamene. Ali Munoke wene tugoa meketepa edikoa meamedikili ni uku. 19 Ali yatene kinikatuke wene mekoa mema pamene. Tete eya meameamene. 20 Mati-kiti kiniketai kinika̱uatame okoi toa-kama litia tamene. Nile tadekolipa Ali Munagono wene epetekatekoile tekete toi. 21 Etene yatene kini mana kono-mikiti timini natekatikile toameamene. Kini wene keda taneya mea etepea pokaya tokolo ni uku. 22 Kueme topo toa moa egetane ali atoa kini pine yename okoi toa-kama tamene. Pinago kakakoane no wa kei pimotoane tekene onekele wedoane takatekuyake opi kote aumoane tuku wa pale toameamene. Nitameneya Ali Munagoke poti wene piitikaneya mea kinikile wedoa takamene. 23 Nipa pupu pinagonole takaketeka ipa Ali Munagonole takou toane tuku wa wedoa takakala tamene. 24 Nipa kime edikakolopa Ali Munagome topo takakome one mana kono-mikiti latikakome kini moatekoya kotuke kakoa meoo wa wene taneya mea tamene. Ali Muno Keraisunole takama yakiya. 25 Poanele tiki yene-pala Akolaliyo topo takoa kibu moademe toko. Nipa eni yene peya midi pikoapa kini tane toa nami wia kibu mokala too.

Copyright information for `WIU