Ephesians 2

Keraisu Patu Kautakoa Kakete

Meemoa Poatekomo

Kipa papete Akolaline totono tetekoa poanele toma yakete tekete tuane ali atoa tetepo tokale meaneya. Papete nitima yaketepa pa itonole-kama toma yakoi. Nipa tibu tiginalo mea potokaki yene yopikoa kako agome toe wa okale-kama litia tokoi. Akolaline totono tagoa toamiki yene peku laweteko ago Setanu kekutu. Papete toto peya eni yene-pala opia mea odenele toa mekete tone poane wene ponoka toa litiapa ele kule poanele toadiyano wene pia toma yakoo. Nipa ete yename etepea tuku pekete tokoi toa tone weneme-kama Akolaliyo kibu moatekale toma yakoo.

Nitikoyake kaku metekaya wa ela mati moa meko ago Akolali totoke wene mekoa meko matiyame eya toka. One totono tetekama pokooke tone yomini takoa pome atupane tetepo tokale meaneyake mea kama pamene wa toto Keraisu-pala moa lipukoa kamotokaka. Nipa pa pewe witikome toto toa motoka. Keraisu-pala eni moa lipukoa kamotokakomepa one-pala odeneka a tibuke mea kawatekota i wa yamepika.

Enipa Keraisu Yesu-pala lipua mekolo toto edikoa mama moa pewe-kama wia tokamopa mali ponoka abuna peyame yakamoata pomotoa tokome ni toka. Akolaliyo kiwi toa motikilepa kini Keraisuke wene tugakoileke ni pewe witikome taneya. Kini padele epetanele tokoike nami tukukome taneya mena. One weneme pa pewe witikome taneya. Padele epetanele tokouke ni toka wa kime mate agale akaya tokale ni taneya. 10 Nitika agome one latikanakeya totopa Keraisu Yesu-pala moa lipukakilepa ele kule epetanele toma pomotoa tokome toka. Nipa tone padele padele epetanele toatekoole papete i i wa wene toopikana toa toma pomotoa toka.

Akolaliyo Yu Yeneka Pa Yeneka

Keraisu-pala Lipukoa Yopikome Tokomo

11 Nipa eya wa wene taneya meamene. Papete kiwi mone yatene-kiti etepea pa mekoi. Nitimotoa Yu yene kini wa kei piketepa kepene teiganeya meko yene wa oapa kiwi mone yenepa kepene teigamene yene wa paya tetepo takoa wakoi. Yu yename kepene teigilepa kini kaua-mikitame toma nekenele litikete kini tiginike tokoo pa yoname adeka pia teiganeya. 12 Eya waka wene taneya meamene. Papete Keraisu-pala lipuameneya meketepa Iserele yene-pala pilia mekoi. Nipa Akolaliyo Yu yene auapekene yopiou wa papete oa pikana toa taatekoa tokomepa kiwi mone yatene-kiti wakome auapeameneya. Nitaneyake oneme auapemotoa nepia meamele toamokale kiwi pa yename Akolali meamene tetepo takoa mekoi. 13 Papete kipa ta tetemada meou toa Akolali-pala lipuameneya mekoiyake opi Keraisu Yesuno kamateme oto toa motaneya mekili uku.

14 Papete kiwi pa yename Yu yene-pala poi te̱ia mekoiyake poi teigoa wawe wa Keraisuyo odene wene moa pikaneya. Nitane agomepa odene yagono yateneta meati wapa toto ete oto wa pilia memotoa olege tane mamina iyakatapeneya. 15 Nipa Yu yename litia toatekoi totonopa Keraisuyo eni katekakilepa one tigini lekane yomoke dekaneya kakale taneya. Nipa poi teigoa wamotoane tuku wa ali takutake odene ago latiou toa toto yateneta pinali one-pala moa lipukademe ni taneya. 16 Nipa yomo lekaneyake eni tukomepa eni yatenetame Akolali nepala poi teigoa wamotoane tukuno, odene yatene tetepo takoa moamene wa Akolali yametaneya. 17 Keraisu einago itonoke eni nokome toto yateneta mone pa yatene-pala Yu yateneta poi teigoa wawe wa mo wima yakeneya. Nipa kiwi pa yatene ta tetemada meou toa Akolali-pala lipuameneya meki-kitika ni one take meki Yu yeneka odene wene moa pikaneya. 18 Ni ago Keraisuyo taneleke Akolaline Yomini toto yatenetake awinome mekomepa Atai Akolali mekota poatiki ka i wa toto yametekala toko.

19 Nikepa Akolaliyo kipa pa yene wa wamoa one Yu yene pakeke pa tekei meatiki yene tetepo takamoa toko. Nitamokome one takoa motokana yene-pala kikilikoa yapulu yene wa yopia meko. 20 Nika kipa yapuya wa moapa eya toko. One agale papete to̱awea akane ali-kitika one Aposelo ali-kitika motene wa oa Keraisu Yesupa pigi wa oa tokome kiwi pa yene eni yene patu kautakoa meamene wa yapu wiko. 21 Nipa Akolaliyo toto peya Keraisu-pala moa lipukoai tikilepa Ali Munagono tobou losu yapu wikakama pou toa eni toko. 22 Ni kiwi pa yatene ali atoaka einago-pala moa lipukoai tikilepa Akolaliyo one Yomini nome meateko yapu wikakakome toko.

Copyright information for `WIU