Ephesians 4

Odene Wene Pianeya Meamene

Kipala ina ukulekepa eya tamene wane wedoane kowitoane uku-ye. Nipa Ali Muno agonole takama yakouke po yapu moa pitikaneya meku agome uku. Akolaliyo onekele takakete toatekoile i i wa kiwi kayo oa moa yametekana toa wedoa takama pamene. Nipa oneke nate wene pia ua mootokoa poitali atoa mema pamene. Nitoa poanele ete topo takamekete ete oto wa wene mekoa auapenali yoma pamene. Epetane Yominiyo kiwi odene wene moa pikoa yametekana toa edikoa pa mema pote enato wa poi teigoa wawou toa odene wene pianeya mema pamene. Enipa Akolaliyo kiwi peya kokotukoapa odene tigini tetepo takoa meko. Ni one Epetane Yomini odene ago kiwi peyake awinome meko. Ni Akolaliyo noe wa kiwi kayo oa motikilepa nipa padele toatekale odeneleka tobou kakoa nepia memotoa tokome toka. Ni tone Ali Muno wa oko agopa odene ago Yesu Keraisu kako. Ni oneke wene tugoa mekilepa toto peya odene wene pia toko. Ni ue motikilepa toto peyame odenele toa motoko. Ni Akolali ali atoa toto peyame atai wa oateko agopa odene ago kako. Ni agopa oneke-kama toto peya lukoa meateko ago toto peya-pala lipua mekilepa one patu kautakoa kama pomotoa toko.

Toto peya edikoa odene yagono-mikiti mekoloka Keraisuyo one peku lawetekilepa one peku odeneya peku-kama lawetekoya mena. Nitamokome one peku lawetemo lawetemo toateka wene toopikana toa tokome panago padeya peku lawetoa wa pade ago padeya peku lawetoa toka. One eni toatekalekepa Akolaline bokuke agale dikoa oa pianeyano, yakamene.

I to̱aweane uku agopa a tibuke atepea pokomepa po yapu pitane yene peya mati noe wa moa pekeneya. Ali atoa eya kuya peku-pala lawetekala taneya wa enile wete tane tetepo takoa papete wia mekapianeya.
Atepea pekeneya wapa edekale akeneya-pe. Enipa einago namolo takoa tibu mea itonoke ketipea noo tokale okome akeneya. 10 Eina ketipea nekene ago wane ikilepa itono tibutake meetapeademe tokome tibu patukatapea ate wakapea pekene agoke uku. 11 Ni agome ali atoa eya kuya peku lawetekilepa padeka-kiti takoa Aposelo ali-kiti latia kakoa ni padeka-kiti one agale to̱awea akamotoa takoa moa ni padeka-kiti onekemo oma yamotoa takoa moa ni padeka-kiti ali atoa yopia olaukoa tamene wa takoa moa kakoa taneya. 12 Nipa Akolaline ali atoame Keraisu einagonole ele kule takaketepa one tigini pewe kakeneya kamotoa tokome eni yene takoa peku lawetekala taneya. 13 One eni peku noa toma pote togaketepa nipa oneke-kama wene tugoa mea ni Akolaline mana one mekole i i wa wene taneya meoo. Wene odene pianeya mekete nitoa meoo. Nipa wetini ali atoa meatiki toa mekilepa Keraisu meko toa kotu kakoa meoo.

14 Nitikete nana mati mekete tokoona toa wawa toamokolopa pa agale wene kibututukoa okoi-kitame toto tolopi toa oa yotokamele toamoo. Nipa ueme-kiti ue tagi nidikoa aua poko toa ni pupulegeme-kiti do popokoa aua poko toa toto ete oto wa liku pekete tamele toamoo. 15 Edikoa meamekete yete pade ali atoake wene mekoa mea niminimo-kama oma pato. Nitoapa Keraisu tone tobou wane tou toa ako meko ago one adeka piane toa-kama litikete one-pala lipua-kala mema pato. 16 Ni ago Keraisuyo toto kipa one lene timini yono kawa eya wa tetepo takoa yopia mekome one-pala lipua piateko toa moa pia kibutukakala toko. Nipa tone tone ete oto wa auapea wene mekanali yoma pekete one tigini la̱ama pomotoa toko.

Keraisu Patu Kautakoa Kakete

Wenele Toma Yakomo

17 Nikepa Ali Munono ibini wedekoane eya tamene wane ukuno, yakamene. Mone pa yatene ali atoame paya wene kibututukoa tiki toa wawa toameamene. 18 Dikane yenepa kini wene yomiyomume moa agopa takatapeneya meki. Kini wene logonipa keteaneya tokome Akolalinemo yakoa moameneya pa meki. Nipa one patu kautakoa kawamekete pata paka etepea yaki. 19 Nitiki yename ya tanele tamene ya moameneya mekete abele toada wa ele kule poaneleke-kama wene piitikaneya mea tokala tiki.

20 Kime pade Keraisunole takakete toatekoimo yatekilepa enika eni poanele litia toatekoimo yatekoina mena. 21 Onekemopa one nimini peku noa tanele i i wa totome olaukakolo yatekoina. 22 Ele kule poanele toada wa papete wene pia tokoinakaleme kini wene moa koiganeyano, kiwi olaukane toa tekete eni poane wene wia wawe. 23 Kini namolo tepene pikoi wene wawa wenele litia tamene. 24 Nipa Akolali kako toa adekake kakoa weneya ali atoa latitapeneya mekete ki̱yo akenele-pala epetaneleta toomoa pamene.

25 Toto peyapa odene ago Keraisuno tigini tetepo tootapeneya mekono, kapene wakoa agale wawa ete oto wa niminimo-kama oma pamene. 26 Yete pade ali atoa-pala kotimi yoteketeka Akolaline totono tetekoa poanele toameamene. Lou wete pipameneyake eni kotimi yotokoina teigamene. 27 Setanu kiwi pakeke lukoa menokayano, one ka pikatekole pade toameamene. 28 Kode ago nepa kodeya motikilepa wa toameamene. Nitameneya ponopene ali atoa auapeou wa neke yoname nimini pupu tokoa kawa auapekala tamene. 29 Kini kabunumepa pademo poanemo kailapagale eya a̱wa ikileka toameamene. Nitameneya yete pade ali atoa auapekete oatikimo amele tokalepa mane mane oa auapeamene. 30 Akolaliyo papete kipa one wa oto toa moateka adeka kini tiginike pia tetou toa Epetane Yomini kiwike moa wetekaneyano, one Yominine wene potokameamene. 31 Nika yete pade ali atoa-pala wene poaneya meamoa ete oto wa kotimi yoonali yoamoa timini yoamoa bu neno wamoa akoa agale wamoa tamene. Enika enile peya tewitikoa wamene. 32 Nitoapa kini kini ete oto wa oya kakoa mama moa tamene. Nipa Keraisuyo taneleke Akolaliyo kini tokoi poaneleke po letu mekakana keemu tane toapa kini kini ete oto wa poanele tokoike po letu mekatakutukakoina keetapea wamene.

Copyright information for `WIU