Galatians 3

Mosesene Totonome Moa Lauaneya Meamekete

Keraisuke Wene Tugoa Meatekomo

Ae, wini Galesia take wene meameneya meki-kiti kini wene teyo moa bebo akaneya-pe. Yesu totoke yomo lekaneyake tuanemo wedoane to̱aweane okolu yatekilepa one eni tukale kini leneme enoa mou toa yakoa motokoinake opi yakane tetepo toameneya mekete tiki. Nitikete tikino, eyado yakouno amene. Akolaliyo one Epetane Yomini kiwike moa wetekakilepa Mosesene totono litia tootapekoinake taneya-pe. Yesunomo kipala to̱aweane okounakamo yakoa motokoinake taneya-pe. Yesu einagonole titia takakilepa Epetane Yomini patu kautakoa kakete tokoinano, opi onekele takoa togadetepa kini weneme touno wene pia tikiti-pe. Ae, ele kuleme ke enekakale meketeka Yesunole poti takama yakilepa pa pata pale tokoti-pe. Akolaliyo one Epetane Yomini kiwike wetekatekoa kiwi pakeke padele padele tubele witakakala tikilepa nipa Mosesene totono litia tootapekoinake toko-pe. E̱'e mena. Yesunomo kipala to̱aweane okounakamo yakoa motokoinake ni toko.

Nipa Akolaliyo Eberame-pala-kiti tanemo wene kibutua meamene.Akolaliyo ne auapekene ile tou wa okalepa nimini taatekoa toademe oko wa Eberame oneke wene tugoa meaneya. Nitikale tokome Akolaliyo Eberame poanele toamene ago tetepo takaneya. Nitaneyano, eya wene toa wane uku. Akolaliyopa one oka toa-kama taatekoa too wa oneke wene tugoa meki-kiti Yu yeneka pa yeneka Eberamene mana kono-mikiti tetepo takoa meko. Akolaliyopa e ku pa yatene oneke wene tugoa mekoike poanele toamene yene tetepo takoa pewe wiatekamo i i wa Eberame-pala papete oa pikome okomee ku yatene ta piko peyake pitikoi toane pewe wiane kawou. Nipa ne nooke wene tugoa mekoleke nitou wa Eberame-pala akeneya. One bokuke papete wia mekapianemo eni uku-ye. One oka toa-kama nimini taatekoa too wa Eberame Akolalike wene tugoa meane toa meki-kitipa Akolaliyo Eberame-pala kikilikoa pewe witikome poanele toamene yene tetepo takoa meko.

10 Akolaline wene kekadene Mosesene totono litiane tootapeou wa wene pianeya meki-kitipa Akolaliyo wawa kibu moademe tokolo uku. One bokuke eya wa wia mekanemoke ni uku.Panagome-kiti Mosesene totono litia tokomeke odeneleka katekoa toamokolopa Akolaliyo wawa kibu moademe toko wa panagome wia mekaneya. 11 Mosesene totonome moa lauane ago odeneka Akolaline leneke poanele toamene tetepo taneya kamele toamokolo uku. Akolaline bokuke eya wa wia mekanemoke ni uku.Akolaliyo poanele toamene tetepo takaneya meki-kiti oneke wene tugoa mekete tekete ni mea kama piki. 12 Mosesene totonomedo moa lauaneya kaketepa nipa Keraisuke wene tugoa meatiki toa mena wane uku.Moseseyo tamene wa akenele-kama litia tokagopa one eni totono patu mea kamedeko wa Akolaline bokuke wia mekaneya pikolo tekene ni uku.

13 Totome eni totono litia tootapeamokolo tokome Akolaliyo kipa poane yene wa waoo tokake Keraisuyo oto toa motaneya. Nipa etename oneka poane ago tetepo takakome wamotoa tokome toto luku tuaneya. Eni tuatekalekepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko.Yomo lekaneyake tuko agopa Akolaliyo poanele tane tetepo takoa wakene ago eni wa wia mekaneya piko. 14 Keraisu Yesu edikoa tukilepa Akolaliyo Eberame nepala titiane tokouna toane tekene pa yatene ali atoaka ta piko peyake pitikoika pewe wiou wa okana toa taatekamotoa tokome tuaneya. Nipa oneke wene tugoa mekolo tokome etename Epetane Yomini totoke wetekateka wene toopikana toa taatekamotoa ni taneya.

Mosesene Totonokeka Ni Akolaliyo Eberame

Yatene Auapeou Wa Oa Pianemokeka Akenemo

15 Anu oya-lawe kipala ina ukuna pine piko toane wene takadene eya adeka pikene ukuno yakamene. Ali takutame-kiti dikoa auapenali yato wa oa togotokoimo wia mekakolipa padekagome pademoka katekamele toamoa wa eni pake pademoka lukoa wia mekamele toamoa toko. 16 Eya wane ekene uku. Akolaliyo Eberame-pala ne yatene auapekene dikou wa oa piane toa adini moameneya pa pia kako. Nitikono, ege kadukaka mali pogi kakoapeta (430) ponaneyake Moseseyo yametane totonome eina oa piane agale pademoka katekoa wamele toamoko. Akolaliyopa dikou dikou wa one yono timinike pitikou toa oa pikome Eberame-palaka oneke ta̱watekago-palaka akeneya. Nipa Eberameke ta̱wateka ago wa panagome Akolaline bokuke wia mekakilepa Eberameke ta̱watekoi yene peyake wamokome odene ago Keraisuke akeneya. 18 Akolaliyo toto toa motikilepa Mosesene totono litia tootapekooleke too tokapa nipa Eberame-pala dikou wa papete oa pikana toa taatekoa tokome ni toa motoko wa totome oatekoole piamoo toka. Nitoo tokake Akolaliyo toto one mana kono-mikiti latikoa toa motikilepa Eberame pa pewe witikome dikou wa one-pala papete oa pikana toa taatekakome ni toka.

19 Moseseyo one totono yametekilepa edekale taneya-pe. Papete poanele-kitipa i i wa Iserele yename wene tomotoa tokome ni yametaneya. Ni pade Akolaliyo mone pa yeneka toane motikilepa neeke ta̱watekago kitake tou wa Eberame-pala kikilikoa akene ago Keraisu nokaleka papete pa tekei litia tomotoa yametaneya. Eina totonopa Moseseyo one yatenane pikoa katekamotono, one kakata akapoatino poe wa Akolaliyo one edelo ali-kiti moa wetekaneya. 20 Papete Akolaliyo Eberame-pala i i wa e ku pa yatene ali atoaka toa moateka totono yametekomepa panago neme yametekoano pa wa takoa moa wetekaneya mena. Nitameneya Akolali oneme pome yamepaneya.

Papete Ali Atoa Etepea Pokaya Tokale

Mosesene Totonome Moa Kolago Tanemo

21 Moseseyo naniko yametane totonome Eberame-pala papete akene agale moa kautako wane ekene ukutu-pe. E̱'e mena. Akolaliyopa ali atoame totono pade litia tootapekoike meemoa pamene wa poanele toamene yene tetepo takoa toa moamele too tokapa nipa eni totono litia tane yene takoa toa moo toka. 22 Nitoo tokake itonoke meki peya poaneleme moa labaneya meki wa panagome Akolaline bokuke wia mekakomepa eya wa okome akeneya. Meemoa pikilepa odene agoka one weneme tamele toamoko. Tamele toamokoyake Akolaliyo Eberame-pala papete oa piane toa tekete ali atoa Yesu Keraisuke wene tugoa meketepa meemoa pamele toko.

23 Papete tone wene tugoa meateko ago wete taatekoa noameneyake Akolaliyo toto etepea pokaya tokale eya taneya. Mosesene totonome moa kolago taneya memotoa yopimoa nekeneya. Keraisuke wene tugoa meatekoi ka nani yameou wa taneya. 24 Nipa padane mati-kiti moa egetekane agome tou toa tokome papete Mosesene totonome i i wa toto Keraisuke poatekoo ka yamema nekeneya. Nipa Keraisu nokalepa oneke wene tugakolo Akolaliyo totopa poanele toamene yene tetepo takamotoa tokome nitaneya. 25 Opi Yesuke wene tugoa meateko oipa nekedekono, Mosesene totonome Keraisuke poateko ka i wa yameateko toa mena.

26 Nipa kiwi peya Keraisu Yesuke wene tugoa mekili tokome Akolaliyo one mana kono-mikiti latikako. 27 Keraisu-pala lipua mea ue motokoi-kiti kiwi peya weneya mamina moa kawou toa Keraisu keneya meki. 28 Nitaneya meki-kiti kiwi peyapa Akolaliyo midi pikoa mekome Yu yeneka Geriki yeneka ta pine yeneka ta pine yename moa egetane yeneka ali yateneka atoa yateneka takoa enamokome odene yatene tetepo takoa yopiko. Keraisu-pala lipua mekili tokome ni toko. 29 Nipa Keraisuno yatene ali atoa mekili tokome Akolaliyo kiwi peyapa Eberameke tagene yene tetepo takoa meko. Nitoapa onekeya-kiti ne meou wa Eberame-pala papete oa pikana toa taatekoa tokome kiwika meademe toko.

Copyright information for `WIU