Galatians 4

Papete Egetiniya Meake

Opi Akolaline Mati-kiti Mekomo

Eya wane ekene okou. Etename-kiti onekeya peya mana agome mootapemotoane uku wa kadimo oa mea tukoyake papete matikepa wetini yename egetinago tetepo takoa yopiki. Nipa etename i ago wetinago kakale one moatekoya peya meetapeamene wa metane oi wete noameneyakepa papete wetini yename eni matika one moatekoyaka etename okana toa tekete yopikoa kaki. Eina toa totoka papete Keraisu wete noameneyake mati keneya mekete itono peku noa tokoi yeneke lukoa mekoo. Wa naniko one metane oi noka-pete Akolaliyo mana Keraisu atoane tepene mea nomotoa moa wetekaneya. Poano pa wa moa wetekakale nome mekome Yu yenane totonoke lukoa meaneya. Nipa totoka papete Yu yenane totonome moa lauaneya meko-kiti oto toa moademe tuaneya. Akolaline mana kono-mikiti latikademe ni taneya.

Kiwika one mana kono-mikiti meko wa wene tomotoapa Akolaliyo manane Yomini kini tepene lobutuano pa wa totoke moa wetekaneya. Nipa Atai Atai wa kayo okala toko Yomini eni wetekaneya. Nitaneyano, kipa one mana kono-mikiti meki. Pa egetini mati-kiti keneya meamiki. Nipa Akolaliyo kipa one mana kono-mikiti moa latikakilepa onekeya-kiti kiwi meou wa toko.

Poloyo Galesia Yene Mama Motokome Akenemo

Papete kime Akolali wene toameneya mekete paya gode-kitipa Akolali tetepo takoa eniya-kitike egetiniya keneya lukoa mekoi. Opi pade nitameneya Akolali wene taneya meki. O'o, Akolaliyo kiwi wene taneya meko wane ikinakeya. Ae, nitaneya meki yename kini namolole tewitikoa wakoinake opi wa tekete tiki. Eni paya-kitike egetini mati keneya wa lukoa meadete iki patu. 10 Nitoa kini namolo losu tanele tekete i ta pataka-pete ile tato, i tokeneke ile tato, i malike ile tato wa toge kia lodo yoa enika enile etepea tuku pekete tiki. 11 Ae, kiwi pakeke Yesunole takama yakounake ipe yolo enadene keneya einapa pata pale tekene tadeku wane wene pikene uku.

12 Anu oya-lawe kime Yesunomo yakoa momotoane tekene Yu yatenane totonoke lukoane meaneke waatekoane kiwi pa yene mekoina toane mekounano, opi anu tukule-mene tamene. Kime no-pala padele poanele tokoina mena. 13 Namolona wida none mekene Yesunomo to̱aweane ikilepa no yene tokale tekene pade-mene meane to̱aweane okouna. Enipa nimini ukutu-pe. 14 No yene taneya mekolu eneketepa ae ni edato patu wa no kote moa paya tetepo takamokoi. Nitamekete eyaka tokoi. Akolaline edelo ago nekene tetepo takoa makutukoa motikilepa no Keraisu Yesu tetepo takoa tokoi. 15 Ae, kiwi namolo kolotine mekoinake opi edikoa meamekete tikino, edekolo tikiti-pe. Namolona anu wene epetekadetepa kini lene to̱a moa meamele too tokapa kini leneka no meoi tokake opipa pade wene pianeya mekete tiki. 16 Niminimo oane metekulu tekete nopa kipala poi te̱iane ago tetepo takoa waki-pe.

17 Einapa no oa ketekakoina yename kiwi oya kakoa enekilepa pale toatiki wene pianeya meketeke tekete tiki. Nipa no ete pilia wawa kinikile wedoa takama pomotoa tekete ni tiki. 18 Wini yename kiwi oya kakoapa kipala epetanele toatiki wene pia tikipa nipa toa epetekaki. Kiwi pakeke mekoluka padeka mekoluka enabuna wini yename edikoa toa epetekamotoane uku. 19 Anu mati deya niname-kiti mati opiademe welea kawou toane kiwi Keraisuno yagono-mikiti wa latikou wane wene keda taneya meku. 20 Ta padeka mekene i pipia wiane wetekakilepa kiwi kakakoane ko oadiya wane wene pikene tuku. Nipa kime tokoileke wene kainya mati pianeya mekene kipala edemo uku patu wane tuku.

Eeka Seratame Ali Mati Opikala Tanemo

21 Kiwi padeka-kiti Mosesene totonoke wa lukoane meou wa wene piki-kiti kipala eya wane yateku. Mosesene totono wia mekaneya pakeke Eberameyo opiane ali matita takutake akenemo wene tiki patu. Pade matipa one kueme topo toa moa egetekale pupu takane atoa Eekayo opikaneya. Padena matipa ta pine atoa Serayo opikaneya. 23 One pupu takane atoa Eekayo Eberamene mati opikakilepa atoa yatename mati opikina toa epene atoa mekome opikaneya. Nitaneyake padena atoa ta pinatoa Serayo one mati opikakilepa Akolaliyo papete oa pikana toa taatekoa taneya. 24 Eina atoatame mati opikala tanepa eya adeka pikene uku. Akolaliyo ali atoa auapeane talo touno dikamene dikamene wa oa togotane totono takuta adeka pikene uku. Eeka wane ibini uku atoapa Mosese Sainai tono waneke kakome motane totono adeka pikene uku. Oneke tagene tetepo takaku yenepa egetini yatename ta pine yenane pupu-kama takou toa Mosesene totonoke lukoa meemoa niki. 25 Eeka einatoaka oneke tagene tetepo takaku yeneka egetiniya meou toa Mosesene totonoke lukoa meki. Dikane yeneke ikilepa Arebia take kakene Sainai tono wane adeka pikene uku. Sainai wane ukupa Yu yenane Yerusaleme ta wane koniyo wene pikakene uku. 26 A tibuke piko Yerusaleme ta wane ikilepa ta pine ago Akolaline peku mati tagene ta wane adeka pikene uku. Eni taapa tone nine tetepo takoane uku. 27 A Yerusaleme wane adeka piane uku atoakepa Aisaiayo Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya.

Tiobo atoa nepa wedia meano ta. Mati mukiti nakolo welea opiamekeke Akolali-pala ke wa kayo oa kolotine meano ta. Tiobo atoameke mati opikala tikilepa ete atoa-kiti moa patukoa too tokolo ni uku wa wia mekaneya.
28 Akolaliyo papete oa piane toa taatekoa peku mati Aisake opiane toa anu oya-lawe kiwi mone pa yeneke one peku mati-kiti latikaneya meki. 29 Atoa yatename mati opikina toa opiane ago Eekane mana agomepa eya taneya. Niname Epetane Yominine tele patu kautakoa mekome opiane ago Aisake tete meai taneya. Eina toa opika Mosesene totonoke lukoa meki-kitamepa Epetane Yominiyo Akolaline peku mati latikane yene tete meai tiki. 30 Nikepa Akolaline bokuke agale dikoa piko.

Kueme topo toa moa egetane atoa-pala one matita paka lono moa pitikamotoane uku. Etename kadimo oa meatekoya-kitipa ta pine atoane mana agome mootapemotoane tekene ni uku. Padena atoane mana agome padeyaka moamoo wa Akolaliyo akene toa panagome wia mekaneya.
31 Nipa ina adeka pikene ikilepa eya wane ekene uku. Anu oya-lawe totopa eina egetane atoake ta̱ma noko yene mena. Totopa ta pine atoake ta̱ma nokoya.

Copyright information for `WIU