Galatians 6

Ali Atoa Peya Auapeatekomo

Anu oya-lawe kiwi panagome padele poanele tadekalepa nipa Epetane Yomini patu wedoa kautakoa meki-kiti dikane ago mane oa moamene wane uku. Nipa Setanuyo kiwika likoa enekayano poti mama moa tamene. Nitikaya wa ke enekakale mekete kini kini auapenali yoma pamene. Nitiketepa Keraisuno totono litia toatekoi toa tekete toi. Panagopa pa agomeke ibini akene ago meku wa wene pikomepa pinali one wa eni oa yotokakome toko. Kini toma yakilepa kini wa takoa enekala tamene. Nitiketepa ipa epetanele tadeku wa wene piketepa kini wa kei piamele tokoyake anume tuku toa kimeka tamene wa mate agale wameamene. Kini wene moa keda takanele eya witakoyapa keda tane kopapu tetepo takoa kini kini wia apua pamene.

Keraisunomo olaukane agomepa one kamoya eya one tikisa ago tatia meamedeko.

Ele kule tikilepa eya wa wene taneya mea tamene. Padameka Akolali oa yotokamele toamoko. Ipe pinagome-kiti eya kuya matakoya wakoa moa nou toa panagome epetaneleka poaneleka tikilepa nami wia enatekoyano. Panagome-kiti one poane wene witako toane ele kule poanele toada wa wene pia tokopa nipa pinali one wa wia atukademe toko. Wa panagome-kiti Epetane Yomininele takama yakolopa Epetane Yominiyo topo takoa mea kama pomotoa toko. Nitikono, ete pia oto pia yete pade ali atoa auapekala tamene. Koome tukene waku wa tewitikoa wawamokolipa nipa Akolaliyo nami wiateka oi ponokale tone moatekoya meoo. 10 Nitatekoyano, eko ali atoa-pala padele epetanele tamele toka-pete-kama peya-pala epetanele tato wane uku. Nipa Keraisuke wene tugoa meki ali atoa takoa padele padele epetanele wedoa tato wane uku-ye.

Poloyo Pubu Oa Lionate Oa Tanemo

11 I pipiapa i i wane oane mema mema tuku toa panagome wia mekakoyake opi wipitikene noanu yoname wiane mekaku. E̱e nimini, uoya eni wia mekaneyano, Poloyo wia mekaneya tadeko wa wene tomotoane tekene tukuno, enamene.

12 Kiwi pa yene kini ali yatene kepene teigamotono tamene wa tika tika tikilepa wini Yu yenamepa lede eko Yu ali-kitame kiwi kei pimotoa tekete tiki. Nika eko Yu yename Keraisu yomo lekaneyake tuanele ya tanele tetepo takoa mekete kiwi tete metekaya wa piti motekete tiki. 13 Wini Yu yenepa kini kepene teiganeya mekete Mosesene totono litia tootapeamikiyake pa yene kini ali yatene kepene teigamotono tamene wa tika tika tekete tiki. Mone pa yename Yu yatenane totono litia tiki wa mate agale oadete ni tekete tiki. 14 Noanume anu tukuleke mate agale wamekene Ali Muno Keraisu Yesu yomo lekaneyake tuaneleke-kama ou. Yomo lekaneyake eni tukilepa nipa itono-pala noota yomo lekaneyake one-pala odeneka dekoa witane tetepo takoa tuaneya. Nitaneyano, ele kule itonoleme no wa moa koigamele toamoko. 15 Opi Akolaliyo totopa poanele toamene yene tetepo takakilepa tokoo kepene teiganeyaka teigameneyaka takoa enamokome toko. Totopa weneya yene latitapeneya tokome ni toko. 16 Kipala ina okounakale litia tiki-kitipa Akolali neme ela moa tepe kolotini kilikoa pikoa tamene wane kini kowitikakilepa Akolaline ali atoa peyane kikilikoane kowitikoane uku-ye.

17 Opi eya wane wipitikene uku. Pade-kitame no wikala taneyake anu tigini ipu taneya mekuno, Yesuno adeka pia tetane tetepo taneya mekuno, padameka no wa tete memotoane wamuku. 18 Anu oya-lawe Galesia take meki-kitipa Ali Muno Yesu Keraisu kipala opia yakome kini yomini pewe wia kamotoane kowitikakene uku-ye.

E̱e nimini.

Opa anu agale eni.

Copyright information for `WIU