Hebrews 11

Namolo Ibini Akene Ali Atoa

Akolalike Wene Tugoa Meanemo

Akolalike wene tugoa mekilepa nipa Akolaliyo papete oa pikana toa taatekoa tokale enou wa totome wedianeya nepia mea toko. Nipa one yameatekoya-kiti opi leneme enamukuyake nani enou wa wene tugoa meko. Namolo namolo papete tone kaua-mikiti oneke edikoa wene tugoa mekoikepa Akolaliyo kei pia kakeneya.

Oneke edikoa wene tugoa meketepa eya wa wene toko. Itono tibuta ludu pia kawa tokoya peyapa Akolaline agaleme-kama witakakala taneya. Nipa enika eniya peya tone leneme enekoya-kiti eni latikilepa tone leneme enamokoya moa latia pianeya wa wene toko.

Ebele Inoketa Noa Toa Akolalike

Wene Tugoa Meanemo

Ebele Akolalike wene tugoa mekome tokome oneke padeya mea lodo yotikilepa wamene ago Keine moa patukoa lodo yoa epetekaneya. Oneke wene tugakome eni tokale enekome Akolaliyo one kei pikilepa poanele toamene ago tetepo takoa taneya. Ebele einagopa namolo papete wia tukaneyake tone Akolalike wene tugoa mekete toatekoole eni yamepianeya.

Eya ago Inoke Akolalike wene tugoa mekome tokake i ago tumotoane wamuku wa Akolaliyo a tibuke moa pekeneya. Einago edoa pokato patu wa ete yename tuku toa kawa teko tokale wakeneya. Akolaliyo moa pekeneya tokome enamuameneya. Enilekepa Akolaline bokuke eya wa wia mekaneya piko. Inoke einagopa a tibuke wete poameneyake Akolali wedikaneya.

Akolalike wene tugoa meamoko agomepa Akolali wedikakile tamele toamoko. Akolalike tegetekoane mepou wa wene piko agomepa eya wa wene toko. Akolali wa iki agopa nimini meko. Ni agomepa one tuku toa meki-kiti pewe wia kako wa wene toko.

Eya ago Noa Akolalike wene tugoa mekome eya taneya. Akolaliyo papete pubu oopiane toa wete taatekameneyake one yapulu yene toa moademe ue dipi wane latipianeya. Edikakilepa ete ali atoa kini poanele toa mekoile Noayo pitigamu taneya. Nitaneyake einagopa nooke wene tugoa mekono, anu mati moane latikou wa Akolaliyo poanele toamene ago tetepo takoa yopianeya.

Eberame Akolalike Wene Tugoa Meanemo

Eberame einago Akolalike wene tugoa mekome eya taneya. Akolaliyo ta pade nee yameouno, wini ta to̱a poano pa wa kayo okalepa nitouno ta wa pegetoa poamene take to̱a pekeneya. Nitoapa Akolalike wene tugoa mekome eyaka taneya. One eni yametane takepa mone take mepou toa monekago tetepo taneya pome mepaneya. Nipa meme kai eya tabeme tekei yapu wia yawa pitikilepa mana Aisake kaua mati Yekobeta-pala opia yawa pitaneya. Akolaliyo eina ta Eberame yametekilepa einakagota kikilikoa kini wa yamepianeyake edikoa odeneka yawa pitaneya. 10 Eberame nitima yakilepa Akolaliyo wene kibutukoa mea latiane take wipitikene pone mepou wa taneya. A tibuke pia-kala kawateko taake uku.

11 Ni Akolalike wene tugoa mekome Eberameyo mana Aisake opianeya. One ada toa mea natono Sera tiobo atue deya mea tekete mati opiamele toameneyake kitame mati opimotou wa Akolaliyo oa pikana toa etene taatekoa too wa wene tugoa mekome mati opianeya. 12 Einago ada toa tuateka ago oneke-kama Iserele ali atoa ege egeta wa-kala kadukoa ta̱ma nekeneya. Nitaneyake a tibuke kako tagoi ni kusa ue matanu piko ue kibi pia toko toa ta̱ma nekene matiyame wa oi moamele toameneya.

13 Eina namolo ali atoapa Akolaliyo kiwi auapekene dikou wa oa pikana toa nimini taatekoa too wa oneke wene tugoa mea tuma-kala nekeneya. Nipa keleyo taatekoa tokale enameketeke padeka mati kakete nami enou toa keneya ke wa enoa moa tukala taneya. Nipa kipa itonoke pa tekei meateko yene wa monekali atoa tetepo taneya mea tukala taneya. 14 Opi enika enimo iki yenamepa itonopa kini pine ta mena wa ekete iki. Nipa kini pine ta pa tuku tokoa kako wa ekete iki. 15 Nitane yene kini wenepa kini mea togane take pimotoa note kepene pa meoi tokapa nipa eni take wakapea pamele tokale poi toka. 16 Nitoi tokake kini eina take wene piitikameneya mekete a tibuke latiane ta epetaneyake wene piitikaneya meaneya. Nitaneyake Akolaliyopa eni yename onepa kini Akolali wa kei pia okoli yatekaya wa ya motokoya mena. Kini mea kama poatekoi taapa oneme latia pikaneya tokome ya motokoya mena.

17 Eberame Akolalike wene tugoa mekome eyaka taneya. Akolaliyopa mana Aisake moa oneke lodo yamene wa Eberame-pala ikilepa papeteAisake einagoke neke ti ali atoa ege egeta kadukoa ta̱ma poi wa oa pianeyake akeneya. Oneke wene tugoa mekome tokale tetoa enademe ni okale Eberameyo nitouno ta wa mana Aisake moa lodo yoademe taneya. One peku mati odene agoke taneya. 19 Nipa Akolaliyo tuane alika oyake moa kamotokamele toko wa wene kibutukoa mea yoademe taneya. Nitademe tokale enekome Akolaliyo oyakeno wa wa ketekakome tuane ago moa kamotokou toa mana Aisake Eberame ete wa metekome metaneya.

Aisake Yekobeta Yosepe Toa

Akolalike Wene Tugoa Meanemo

20 Aisake einago Akolalike wene tugoa mekome eya taneya. Manata Yekobe Isota kini mea epetekatikile i i wa kinita wedoa meatekoi agale oa pianeya. 21 Ni Akolalike wene tugoa mekome eyaka taneya. One tuateka tigotoka-pete Yosepene manata takuta wedoa memotoa tokome agale oa epetekaneya. Nitoapa iti tigine kakome Akolalike nate wene pia kowitaneya. 22 Ni einago Yosepe one tuateka tigotokale mekomepa Iserele yene Idipi ta to̱a poatekoimo i i wa oa pianeya. Nipetepa one tono-pala aua pamene wa oa pikilepa Akolalike wene tugoa mekome akeneya.

Mosese Akolalike Wene Tugoa Meanemo

23 Mosesene etene nineta Akolalike wene tugoa mekete eya taneya. Idipi ako odene meane tobou agomepa Iserele yene kini pene opiane ali mati peya wia tukamotoa akeneyake eina adoname one akenemo piti moameneya meaneya. Nipa mati opia pikete enekoli koniyo mati tadeko wa eneketepa tokene teboloke potipianeya.

24 Mosese Akolalike wene tugoa mekome eya taneya. Wetiniya kakomepa Idipi ako odene meane ago Perouno kono kamo atoane mana wa ibini amene kote tokale wakeneya. 25 Nipa Idipi yene kini kolotini natekaneleke wene piitikaneya mea etepea poanele toma pokoile pa tekeika litia toamademe wakeneya. Nitoapa Akolaline yatename tete motiki toane onemeka mou wa kipala kibutua tete motaneya. 26 Ete-kitame one tegene matoa poanemo okolika naniko taatekoa noatekago Keraisuke toa eni tete motaneya. Nipa Akolaliyo one kamo takou toa pewe wimotoa nepia mekome Idipi yenane kamoya paya tetepo takoa wakeneya.

27 Nitoapa Akolalike wene tugoa mekome eyaka taneya. Idipi ako tobou ago Perouyo tete metekaya piti moamokome Idipi ta to̱a pekeneya. Nipa leneme enamateka ago Akolali one-pala opia pokale enane tetepo takoa pekeneya. 28 Ni Akolalike wene tugoa mekomepa edelo ago patukane wa ibini akene toge yopikome Iserele yene-pala eya wa pubu akeneya. Akolaliyo Idipi take moa wetekateko edelo ago kini kini meki yapu patukatapea pomotono, sipi sipi kai kamate kagoke tadekamene. Kini namolo takoa opiane ali mati yatene wia tukakayano, nitamene wa pubu akeneya.

29 Ni one Iserele yene Akolalike wene tugoa mekete Kiane Kusa Ue ketakilepa itono matanu ludu pou toa ketoa pekeneya. Nitikoli Idipi poyo yene kiwika ketoa poo wa muke litimoa pokoli ueme atukatapeneya.

Ete Yene Akolalike Wene Tugoa Mekete Tanemo

30 Ni Iserele yene Akolalike wene tugoa mekete eya taneya. Kue pawe kago unukatapeane Yeriko ta pitikaline taapa ta pataka tatono (7) kakoapeta kawa pitikoa yawa unukakala taneya. Nitaneyake eina pawe kago bu wa kilikatapeneya. 31 Nipetepa pamoko atoa Reabe Akolalike wene tugoa mekomepa ete Yeriko yene Akolaline agale tagoa toamene yene-pala dekoa tuaneya mena. Papete Iserele ali takuta poi katepa te̱ia Yeriko take nokoli enekome one yapu noe wa makutukoa moa potipikanake Iserele yename one wateaneya.

32 Ina ukuna toane pa okoane piane-pe. Eya ali-kiti Gidione ni Barake ni Samesone ni Yepesa ni Depidi ni Samuele ni Akolaline agale papete to̱awea akane ali-kiti enika eni ali peya mati Akolalike wene tugoa mekete tokala tanemo oateku pake piamoko. 33 Nipa Akolalike wene tugoa meketepa eya toma-kala nekeneya. Pitikali-pala poi toa moa kawikoa ni kini yene talo toa epetekoa ni Akolaliyo papete kiwi auapekene dikou wa oa pikana toa taatekoa tokale enoa ni laione kai moa kawikoa atiki toa mea 34 ni tube toe mineke moa pitikaneya kakete toe tugoa moa ni tueme kagoiyake petoa pote ni taba taneya meake popeyo nokale telekole toa ni pitikalime poi toma nokolika poi lene kianeya kakete ete pedekoa lititapea taneya. 35 Ni pade atoa-kiti Akolalike wedoa wene tugoa mekoli kini mati tukala taneyake moa kamotokaneya.

Ni Akolaline totono litia toamene yename pade-kiti po yapu moa pitikakete ekete Akolalinele takoa wakolipa kini yapu wetekoo-koli ekete tuake kamomotekete a tibuke mea kama poono, nitamoo wa tete mokoa kawa tukala taneya.
36 Ete yenamepa pade-kiti tegene matoa ni po wapime wia ni pade-kiti po yapu pitikou wa kapa po kakoa 37 ni pade-kiti kue pitikoa wia ka̱ua ni pade-kiti soome te̱itakutukoa ni pade-kiti tueme ka̱wa tukoa taneya. Ni pade-kitipa pa ponopene ali atoa sipi sipi kai meme kai eya tabeme latiane mamina kakeneya yawa pitaneya. Nipa ele kuleme ke enekakale mea tete moa yawa pitaneya. 38 Enika eni yene ali piamene ta luduka tono tono kakene ta luduka kota kene pikokaka koa kene pikokaka yawa pitaneya. Eni yename ki̱yo akenele toma yakete tekete ete ali atoa-pala opia meamele toameneya.

39 Dikane yene peya Akolalike wene tugoa mekete taneleke kei pianemo one bokuke wia mekaneyake kiwi yatene auapekene dikou wa papete oa pikana toa taatekoa tokale enameneya pa mea tuma-kala nekeneya. 40 Ni edoa-mo. Akolaliyo eni yene auapeateka wene toopia mekomepa ipete meko-kiti toto peya odene kikilikoa auapekene auapeou wa wene toopianeya. Nipa toto peya mea epetekateko kotu kakoa memotoa tokome one namolo wene toopikanakale moa patukoa padele akole toateka wene toopianeya.

Copyright information for `WIU