Hebrews 12

Toneketai Akolaliyo Toto Mane Oa Motoko

Ali atoa peya mati Akolalike edikoa wene tugoa mema-kala nekeneya. Nitoapa opi toto ipete meko-kitipa edoa meki patu wa wedo pia unukatapeou toa kakete enekete tiki. Nitikete tikino, eni yene meane toa meato wa teyapea moa patukanali you toa eya tato. Ele kuleme ka ketekakoya peya tewitikoa wato. Nipa tone poanele tokoleme toto lakabele takakoya-kiti wawa tone poatekota pitimoa pato. Nitato wa Yesu enekoa patoane uku. Yesu einago Akolalike wene tugoa mea tagatapeneyano, one pitia patoane uku. Yesu einagome wipitikenepa kolotine meou wa wene toopianeya tokome eya taneya. Yomo lekaneyake wia dekaneya kakomepa ete yename tedu mea ya motokoa tomotoake ko̱ wameneya tuaneya. Nitoa tuumotokomepa Akolali meko walai waneke nimini yono lono pome mepaneya.

Ae, poanele tane ali-kitame one kote motekete ele kule toa tete memotoake ko̱ wameneya poti mekome tanele wene taneya meamene. Kipa tepe we taneleke pitime tuku wa Akolalinele takoake wakaya tokolo ni uku. Akolalike wene tugoa mekete ele kule poanele ete pedekama nokoli kiwi padeka wete wia tukameneyano, onekele edoa takoa wawadete-pe. Akolaliyo kipa one mana kono-mikiti latikoa mama motokome oa pianemo one bokuke wia mekaneyake wene kayapetapea meki-pe. Eya wa akeneya.

Anu mana nepala ukumo yakamene. No Ali Muno agome ne kibu motekene mane oane motokoumo pamo tetepo takameamene. Ni ne kikoane akakolupa no i agonole edeya weike takaku patu wa wene keda taneya meameamene.
Anu kolotini yene kikoane akoane ni anu mana kono-mikiti latikoane yopiku-kiti kibu moane tuku wa Akolaliyo akeneya.
Nitaneyano, ke enekakale mekoi-pete-kama inapa Akolaliyo nopa one mana tetepo takoa mane oa moa tadeko wa ko̱ wameneya meamene. Etename-kiti one matiyame poanele tokolopa kibu moa mane oa moa toamoko patu. One mana-mikiti talo toapa peya kibu moa mane oa mokala too-li. Akolaliyo kiwido mane oa moamokomepa nipa one mana-mikiti tetepo takamokome pakele mati-kiti tetepo takakome too. Itonokepa toneketai-laweme toto peya kibu moa mane oa mokala tokoi. Nitikoli kote tokolo yakoane moamuku wa wamekete kiwi kei pia kakoo. Nitikoono, toneketai a tibuke mekome toto mea kama pomotoa mane oa motokolopa yakoa moamoko patu. Etene yakoa moo-li. 10 Toneketai-laweme kibu moa mane oa motikilepa pa tekei tokoi. Nipa toto auapeatekoi wene kibutukoa mea tokoi. Akolaliyo toto mama motokome kibu moa mane oa motikilepa one wene ki̱yo akeneya meko toa memotoa tokome toko. 11 Edikoa kibu motokoloka inapa tone wene keda takanele witako wa wedia meamoko. Wa naniko kibu moa mane oa moa togakale yakoa motokoi yenepa witi ku̱ tumia witakome ku̱ wedoa tuou toa itonoke tepe kolotini kilikoa pimotoa wene ki̱yo akaneya meoi.

Mane Mane Oa Pubu Oa Tanemo

12 Nitaneya meoino, yono kawa weye wameneya meou toa Akolalinele wedoa takama poamiki yenepa kini yono kawa weye akaneya mea onekele wedoa takama pamene. 13 Kawa okeaneya yawou toa Akolalinele wedoa takama yawamiki yene paka pokaya tokolo kini poatiki ka ki̱yo akoa nodokakapiamene. Kini kawa epetekou toa tekete Akolalinele takatikile i i wa yameamene.

14 Yete pade ali atoa-pala odene wene pia enekala tamene. Ni wene ki̱yo akeneya mea epetanele toadete wili toma pamene. Edikoa meamoko agomepa Akolali enekile toamoko. 15 Kiwi padeka-kitamepa Akolaliyo ali atoa pewe wia talo tokota petekatapekayano, wedoa yamene. Ni kiwi ete oto wa wene poaneya memotoa tokoyapa kiwi pakeke witakome peya matike weamutukayano, wedoa meamene. 16 Ni pamoko mea enile poanele takayano, wedoa yamene. Ni itono peku-kama nakene ago Isoyo tane toa toameamene. Iso einago namolo ago tokome etenaneya pine wia moatekoyake kobu tokale meane-pete etene luku kakome moatekaya-kiti paya tetepo takoa eya taneya. Wamene ago Yekobene nee moa noademepa one eni moatekaya-kiti topo toopia wakeneya. 17 Wa naniko Akolaliyo one pine wia pewe wimotono, kowitikamene wa Isoyo etene Aisake kowitaneya. Komo oa kowitoa kawake one eina namolo tokanakale oyake moa koikamele toameneya. Enipa nimini uku-pe.

18 Opi kimepa Akolali kakakoa kowitikilepa tone kaua-mikiti kini Kati Sainai kakoya liti kakete tane toa tikiya mena. Einapete Kati Sainaike toe itipono okoa kakene matiyameke yomiyomume agopa takoa pupulege mati popokoa tokale tepene piti wia lukaneya yakoa kakeneya. 19 Nitoa yatekoli bera pia agale ludu oa tokale yatekete ekete agale oyake yatekoono, wa-ye wa tone kaua-mikitame kowitoa kakeneya. 20 Nipa agale ludu nokome okomekiwika kini pitimekawe kaika i tono kakoya liti nokolipa kue pitikoa tukamotoane ukuno, noameo wa Akolaliyo okale pitime tuaneya kakete kowitaneya. 21 Moseseyokapiti tanele enekene kolu kolu motuku wa piti mea taganeya kakeneya.

22 Anu oya-lawe kime Akolali kowitikilepa Kati Sainai kakoya liti kakene tetepo takoa tikiya mena. Opa Kati Saione note kakene tetepo takoa meki. Nipa Akolaline edelo ali ege egeta wa-kala kadukoa koukoa wedia mekika nekene tetepo taneya meki. Kati Saione wane ukupa tuameneya meemoa poko Akolaliyo a tibuke latiane Yerusaleme take uku. 23 Nipa one namolo mana kono-mikiti kini ibinipa one a tibuke piko bokuke wia mekane-kiti koukoa mekika pote mepane tetepo taneya meki. Ni ali atoa takoa eneko ago Akolali mekota ni wene moa ki̱yo akane yene a tibuke mea epetekatekoi kotu kakoa mea epetekaneya mekika pote mepane tetepo taneya meki. 24 Ni Akolaliyo tone weneya totono yamemotoa tokome tuane ago Yesu one mekota meane tetepo taneya meki. Nipa one kamate kiwike tadekaneya meki. Yesu einagono kamate ponokomepa eya ago Ebelene kamate ponokome tane toa moa patukoa etenane wene kekakaneya.

25 Kiwi mane oa motoko ago Akolaliyo okamo yakoa moamokayano, wedoa yakamene. Papete itonoke Kati Sainaike agale ludu nokome okale kini kaua-mikitame yakoa moamokoli Akolaliyo yono lukoa meamokome kibu motaneyano, opi a tibuke mekome i i wa toto pubu okale yakoa moameketepa nipa edoa petoa pato-pe. 26 Papete Akolaliyo agale ikilepa itono muku takoa akeneyake opi eya wa pubu oko.Wa padepete itono moane muku takakenepa tibuka odeneka moane muku takouno, nepio wa oko. 27 Padepete wa ikilepa one moa muku takatekoya eya kuya oneme latia pianeya-kiti takoa pomotou wa okome oko. Muku takamatekoya-kiti pa pia kamotoa tokome nitoo.

28 Muku takamatekoya-kiti wa ikilepa Akolaliyo toto oneke lukoa memotoa talo toa-kala kawateko ta eni yameademe okome okono, ke wa one kowitoa meateko toa oneke nate wene pia piti-pala moa kowitatoane uku. 29 Tone Akolaliyo poanele tiki ali atoa kibu motikilepa toeme nootapeou toa kibu moa atukoo tokolo ni uku.

Copyright information for `WIU