Hebrews 13

Akolaline Wene Epetekakete Toatekomo

Anu oya-lawe kini kini ame wa wene mekanali yotekete tiki toa wedoa toomoa pamene-ye. Monekali atoado kiwi mekoika nokolipa nee noatino noe wa makutukoa moamene. Namolo namolo pade ali-kitamepa Akolaliyo moa wetekane edelo ali-kiti makutukoa motikilepa i agopa edelo ago tadeko wa wene toameketeke tokala taneya. Ni po yapu pitiki yene wene kayapeameamene. Kiwika po yapu odeneka pitane tetepo takoa mekete eni yene ugu pote kini wene weye akapokala tamene. Ni tete mokoa kaki-kitika wene kayapeameamene. Kimeka tete mokoa meane tetepo takoa mekete ela moa auapekala tamene.

Ali atoata adona mekilepa Akolaline leneke ki̱yo ootokoa-kama meamene. Nipa mone pade ali atoa koua piameamene. Koua piamatiki ali atoa koua pikolipa Akolaliyo kibu moono, toameamene.

Ni kueke-kama wene piitikaneya meameamene. Kinikiyapa oyake piko wa tepe keaneya meamene wane uku. Akolaliyokiwi tewitikoane wakilepa toamou wa akeneyake ni uku. Akolaliyo nimo akeneyano, totome eya wa amele toko.

Akolali einagopa no auapeko agono, ete-kitame nopala poanele tokoilekeka piti moameneya meou wa toto atiki toa mekete amele toko.
Eya ali-kiti kiwi papete talo toa mekete Akolalinemo olaukane ali-kiti wene taneya meamene. Kini Akolalinele takama pote tuanemoka wene taneya meamene. Nitoapa kini Keraisuke-kama wene tugoa mekete tanele kotukoa mea epetekamene. Yesu Keraisu epene wene-kama piko agopa one eni wene wia wakilepa toamoo. Namolo namolo opi opi naniko naniko epene wene-kama pianeya meko. Pade-kitame emo kumo monekemo titia okoli kime yakoa etepea pokayano, yakameamene. Toto pewe witikome wene weye akakago Akolaline tele patu kautakoa kama pato. Pade-kitame nitameneya padeya nee kekaneya latikoa wawa ni padeya takoa noa tikilepa pata pale tikino, enile toamato.

10 Keraisu pinali one tigini lodo you toa yomo lekaneyake tukilepa toto toa moademe taneya. Meme kai tabeme wikakane yapu keneke kakene tetepo taneya kakete Akolalike lodo yotokaki ali-kitame sipi sipi kai wia lodo yoteketeka toto-pala oyake lipua meamele toamoko. 11 Ako odene mekome lodo yotokako ago Akolali meko lono wa ibini akene yapu luku pikilepa ali atoa peyame tiki poaneleke sipi sipi kai eya wia kamate okolo kagonoke mekoa aua poko. Nitoapa eni sipi sipi kai tigini moa ta ketepono patukoa pome akolono yopoko. 12 Enile tou toa Keraisu tukilepa ali atoa pitikoika eko pimotoa ta ketepono patukoa pome akolono tupaneya. Nipa ali atoame tokoi poanele kogatapeademepa one kamate ponomotoa tuaneya. 13 Nitaneyano, ta ketepono patukoa akolono one ya takoa wia dekaneta pote kapou toa one-pala dekoa ya tokale meato. 14 Itonokepa tone meemoa poateko ta piamokoyake weneya take pia kawateko take meemoa poadete toko wa nepia meko. 15 Nipa Akolaline wene kekadetepa oneke padeya mea lodo you toa tekete Yesu patu kautakoa kakete Akolali kei pia-kala katoane uku. One ibini wedekoa nitikala tato. 16 Nitoa epenele-kama toa kinikiya-pala tatia mekala tamene. Nitikolipa Akolaliyo enipa oneke padeya mea lodo yotane tetepo takoa wedia meoo.

17 Kiwi talo toa meki-kitame tamene wa okoi toa litia tikilepa kiwike poti lukoa mea tamene. Kipala padele takaya tokale talo tikilepa eya wa wene taneya mea tiki. Akolaliyo ali atoa takoa enekomepa eni yene kime talo toa epetekakoi-pe wa pitia yakoo wa wene taneya mea tiki. Kini kolotini to̱aneya mea talo tomotono, tamene wa okoi toa litia tamene. Kini wene keda takaneya meketepa kiwi edoa talo toa auapemotoa-pe.

18 Totome ele kule tikilepa ete-kitame padeya namike akoa oatikileka toamoko. Tone tepeme tamene wa oa epetekako toa-kama toko. 19 Kiwi mekita wida wete wakapeane nomotoa tekete Akolali wedoa kowitikakala tamene.

20 Ali atoa tone tepe kolotini kilikoa pikako ago Akolaliyo tone Ali Muno Yesu tuaneya pikale moa kamotokaneya. Nipa ali atoa toa moateka oi pedoa piane totono pa pia kako totono tele takakome one kamate ponomotoa tuaneyake moa kamotokaneya. Nitaneyano, kipa one sipi sipi kai wa ako odene mekome toto talo toa-kala meko. 21 Nitikono, Akolali-pala eya wane kini kowitikoane uku. Eni yename neke wene pikole-kama tomotono, ele kule toa epetekatiki peku lawetetapeamene. Nipa neke kolotini nakeneya memotoapa Yesu Keraisu patu kautakoa kakete epetanele-kama tomotono ta wane Akolali kowitoane uku. Keraisu einago kei pia-kala kama patoane uku-ye. E̱e nimini.

Wipitikome Akenemo

22 Anu oya-lawe kiwi mama motekene mane mane ikilepa pa tigini wane wiane mekakene ukuno, panagome moa oi motokakalepa poti yakakoa meamene-ye. 23 Tone oyago Timosi po yapu pitaneyake yopiko agome ne pa wa po kotokoa wetekaneya. Einago no i mekuta wete nokalepa nipa kiwi mekita pata wane one-pala wida opiane nou.

24 Kiwi talo tiki yene peya ni Akolaline ali atoa peya poti meamene wa akamene wane uku. Kini oya-lawe i Itali take pitiki-kitameka kiwi peya wete meamene wa iki-ye.

25 Akolaliyo kiwi peya pewe wia yopimotoane kowitikoane uku-ye.

Opa anu agale eni.

Copyright information for `WIU