Hebrews 2

Akolaliyo Toto Toa Motikilepa

Padele Tubele Tokome Tanemo

Keraisu einagopa edikane agono, eya tato wane uku. Toto etepea pokaya tokolo tone yakoa motokoonakale wedoa toa pikoa meato. Papetepa edelo ali-kitane agale tetekane yene peya Akolaliyo kibu mokala taneya. Nipa einagale litia tootapeamedikiyake padele katekoa toameadiki wa kibu mokala taneya. Opa mana agome tubele tokome ali atoa toa motanemodo totome yakamadete wakolopa Akolaliyo wedoa kibu moo. Kibu moamomotoa tekete manika petoa pomotoa-pe. Ali atoa toa moatekamopa Ali Muno ago oneme titia to̱awea akeneya. One eni okale yakane yenamepa einapa nimini eni akedeko wa toto-pala oa mekala tokoi. Onekemo eni oa aua yakoika Akolaliyo ali atoane wene kainya pikanele ele kule tubele witakakala toka. Nipa ekee, Akolaline tele patu kautakoa kakete ikino, nimini eni akediki wa totome yakoa momotoa toka. Nitimotou wa Akolaliyo eyaka toka. Ele kule toatekoo peku tutu tutu wa lawetekamotoa one Epetane Yomini totoke moa wetekaka. Nipa one wene litikome toka.

Toto Toa Motane Agoke Akenemo

Akolaliyo weneya itono latiateka wene toopia mekomepa edelo ali-kiti kime yopiamene wa yamepianeya mena. Ali atoame yopiatekoi wene toopianeya. Nikepa Depidiyo Akolali-pala eya wa akeneya.

Ae, toto pa keku mekono, edeyake neme wene taneya meko-pe. Totopa pa ali atoano, dekolo mama moa meko-pe.
Neme ali yatene latikilepa pa nateyame edelo ali yatene ako kakoapa ali yatene keku keneya kakoa toka. Nitoake pa̱ teleta tootapeneya meku toa meamene wa ali yatene kei wedoa pika. Nitoapa padeya padeya peya yopia kamene wa neme ali yatene yamepika wa Depidiyo Akolali-pala akeneya.
Padeya padeya peya yopia kamene wa yamepianeyake ikilepa odeneyaka katekameneya peya kikilikoa yamepianeya wa okome akeneya. Peya yamepianeyake opa ali yatename padeya padeya peya wete yopikoa kawameadiki.
Ali yatename padeya padeya peya wete yopiamikiyake Yesu taatekoa nome yopia-kala kako. Pa nateyame edelo ali-kiti ako kamotoa Yesu einago ali latia itonoke nekeneya. Enipa Akolaliyo ali atoa pewe wiateka wene toopiane toa taatekoa tokome ali atoa toto peyake tuaneya. Nitikale tokome Akolaliyopa one a tibuke pa̱ teleta tootapeneya meku toa ne meamene wa one kei pia kakeneya. 10 Padeya padeya peya latitikoa yopia-kala meko ago Akolaliyo one mana kono-mikiti peya mati one pa̱ tootapeneya mekuta nomotou wa eya taneya. Nitou wa oa pikana toa taatekakomepa mana Yesuyo tete moa kamotoa itonoke moa wetekamedekale moa wetekaneya. Nipa toto toa moateka ka patekane agome poanele padeleka toameneya mekome onekele takoa togateka kotu kakoa tomotoa nitaneya.

11 I ali atoapa Akolaline takoane motekene tuku wa tone poanele kogatapea tuane agoka eni ali atoa totoka Akolaliyo odene yatene ali atoa tetepo takoa meko. Nitikono, Yesuyo totopa onekameyo wa amene ya motokoya mena. Ni edoa-mo. 12 Yesu einagome etene Akolali-pala eya wa akeneya.

Atai Akolali ne ko ikilepa anukameyo-pala ou. Ne kowitadete koukoa mekoi peyane lene yoto kakene ne kei piane kawou wa akeneya.
13 Eya waka akeneya.Akolalike-kama wene tugoane meou wa akeneya. Nimo ootokoa kakome okomeAkolaliyo no yametekana mati-kiti-pala i opiane kakene uku wa Yesuyo akeneya.

14 Akolaline mati-kiti wa akene yene totopa tone kaua-mikitike tama noko toa Yesu einagoka tono melepu kakeneya nikilepa ali atoa tukina toane oneka tuou wa nekeneya. Nipa ali atoa tuatiki peku laweteko ago Setanu moa kawikademe eni nome tuaneya. 15 Nipa ali atoa toto tukaya wa piti motaneya-kama meko take eni nikilepa piti takoa wawano, atiki toa poe wa toa moademe nekeneya. 16 Nitane agome edelo ali-kiti auapekoya mena. Eberameke tagene ali atoa toto auapekoya. 17 Nitadene kei ali-kitane yagono ago latitapeneya meamedeku wa tono melepu kakeneya nikilepa eya toademe nekeneya. Ali latitapeneya mekomepa ako odene mekome lodo yotokako ago tou toa ali atoa ela mati motokome Akolalinele wedoa takademe nekeneya. Nipa Akolaliyo ali atoa tone tokoo poaneleke po letu mekakana keemu toa wene keaneya memotoa tokome totoke tuademe nekeneya. 18 Itonoke eni nome mekale Setanuyo likoa enoai tokale ke enekakale meaneya. Nitaneyake Setanuyo likoa eneko-kitipa oneme wene toa auapeko.

Copyright information for `WIU