Hebrews 4

Akolaline Ali Atoa Ko Meatikimo

Akolaliyopa kini ko mepatiki taapa i wa yamepianeya. Kiwi ko meatiki wene wia wawamokono, kiwi pade pata paka pokaya wa piti motaneya meamene. Eina epetane ko totome yatekilepa tone kaua-mikitame papete yakanemo eni yatekoo. Eina yename yateketeke Akolalike wene tugamekete tekete pata pale toa yakaneya. Nitaneyake Akolalinemo yakatekoa oneke wene tugakoo-kiti totopa one ko mekota oyake lobutua pamele toko. Nitamele tokoyake oneke wene tugamene-kitike Akolaliyo eya wa oa ka ketekaneya.

Yono timini mukitinike pitikou toane eya wane kotimi yoane meane tukakou. I yene kipa no ko mekouta etene lobutua nikileka toamoi wa akeneya.
Tibu itonota latia mea peya takane-pete laigoa one ko meemoa nokomeke akeneya.
Akolaliyo tatono (7) takoa ta patakale tanemoke one bokuke panagome eya wa wia mekaneya.Tatono (7) takoa ta pataka-pete Akolaliyo one pupu toa peya takatekoa ko meaneya wa wia mekaneya. Akolaliyo tone kaua-mikitike akene toa eya waka wia mekaneya piko.No ko-kama mekouta nikileka toamoi wa wia mekaneya.

Ali atoa padeka-kiti eida pote mepatekoiyake onekemo namolo yakane-kitame yakamadete wakete tekete pote mepameneya. Nitaneyake nani mati Akolaliyo ali atoa padeka-kiti eida ko mepatekoi oipa ipete wa pade oi metekome akeneya. Nipa Depidi-pala okome okomeipeteka no Akolaline agale yateketepa kini kolotini lupi tootokaneya meameamene wa akeneya.

Namolo namolo eya ago Yosuayo Iserele yene ko meatekoi take aua poo tokapa nipa Akolaliyo Iserele yene kini ko meatekoi-petepa ipete wa oi pade naniko meamoo toka. Eina oi taatekoa noka-pete one yene toto Akolali-pala ko meamele too. Nipa Akolali tatono (7) takoa ta pataka-pete laigoa ko meemoa nekene toa nitamele too. 10 Akolali ko mekata poka agomepa nipa one pupu tewitikoa wawa poo. Nipa Akolaliyo papete one pupu toa peya takatekoa ko mea-kala kako toa nitoo. 11 Tone kaua-mikitame Akolaline agale yakamadete wakete etepea pekene toa toto padeka-kiti pata paka etepea pokayano, eida ko meemoa pouketepa wili-kama tokoa katoane uku.

12 Akolaline agalemepa yomini meaneya tou toa ele kule telekole tokala toko. Nipa eka okata olo kakene tueme-kiti tono puou toa aline wene yominita oyake moa leteamele toko. Ele kule toada wa tone wene pikole-pala tetoa enetapeamele toko. Nipa peyane tepene piko wene i i wa keleyo yameamele toko. 13 Akolaliyo latikanakeya odeneyaka oneme enekaya kekoa potipiamele toamokolo uku. Einago tone koiso pitia yakateko agomepa padeya padeya peya keleyo-kama enetapeko.

Keraisuyopa Ako Odene Mekome

Akolaline Wene Kekakanemo

14 Ako odene mekome Akolalike lodo yotokako ago tou toa ibini akene ago Akolaline mana Yesuyo tone kowitikademe a tibu patukatapea etene mekota pome mepaneyano, Yesu einagoke wene tugoane meku wa pegetoa to̱awea oa wene tugoa mekoona toa oneke wedoa wene tugoa meemoa patoane uku. 15 Ako odene mekome Akolalike lodo yotokou toa kowitikako agomepa i ali atoapa taba ali atoano, waye wa Akolaliyo yakakoa tone kowitikakala toko. Nipa Setanuyo ali atoa toto likoa eneko toa oneka likoa enaneya tokome toto mama moa kowitikakala toko. Nipa likoa enoai tokaleka poanele padeleka toamene agome toko. 16 Nitikono, ali atoa pewe-kama witikago Akolali one mekoya liti pote kapamele toko wa one leneke atiki toa kakete kowitatoane uku. Ke enekakale mekoo-pete-kama toto ela motokome auapeoono, nitatoane uku.

Copyright information for `WIU