Hebrews 6

Keraisunomo nana mati olaukou toa pegetoa olaukanemo-kiti totome adekoa yatekoo. Eya wa olaukanemoke uku. Tone namolo pale tokoonakale tewitikoa wawa Akolalike wene tugoa meatekoomo ni ue moatekoomo ni tobou waneke yono pia kowitatekoomo ni Akolaliyo tuane ali atoa moa kamotokatekamo ni poanele toma pokoi yene poane take mea kama poe wa Akolaliyo koiso akatekamo enika enimopa totome adekoa yatekoono, Akolaliyo ka yametekalepa Keraisunomo emo kumo peya yakoa moateko toa yakoa moato.

Keraisunomo yakoa mootokoa onekele takoake wakoi yenepa kini poane wene wia wawe wa panagome edoa wa mane mane omotoa-pe. Pegetoapa eni yene pa̱ takalogou toa Akolaliyo pewe witikome one peku noa toatino toe wa lawetekale Epetane Yomini awia nome menaneya. Nitane yename meke tane nee nou toa Akolaline epetane agale yakoa ni one weneya tibu itonota talo tokome telekole toatekale nami enoa taneya. Nitaneyake kote tokolo wawa etepea peketepa nipa Akolaline manapa yomo lekaneyake wa lokoa wia dekou toa tekete tiki. Nipa ali atoane leneke wa tegene matou toa tekete tiki. Padameka eni yenane poane wene wia wawatiki ka i wa lokoa yameamele toamoko.

Itono pikoka-kiti ta pitakala tokolo ko akaneya pikolo tokome pinagono noa meateko nee wedoa witako. Nitikoka Akolaliyo pewe wia yopiko. Enipa Akolaline ali atoa totoke uku. Wa pade itono pikoka tonipo paya ke eya witakopa nipa tonipo pitaneya tokome Akolaliyo pewe wiamokome poanemo oa wako. Nitoa wipitikome toeme nomotoa wawademe toko.

Anu kolotini yene kiwi edikoane pubu oane pedoane agale ukuyake kipa tonipo pitane itono keneya wane wamuku. Akolaliyo kiwi pewe wia togakomepa toa moademe tokono wene tekene ni uku. 10 Akolaliyo kini tikile pitia enekilepa ki̱yoke-kama toko. Nitikono, kini wini epetekoa toma yakile oneme wene kayapeamoo. Oneke wene mekoa mekete tekete one wa takoa motane yene auapekoina toa wida pa auapekete tikino, Akolaliyo wene kayapeamoo. 11 Kini papete epetekoa toma yakoinakale kiwi peyame wedoa toa togamene wane uku. Nipa Akolaliyo kiwi pewe witikome auapeoo wa one eni tokale kime nepia mea enemotoane ni uku. 12 Onekele kote au keneya moa takameamene wane uku. Kiwi yatene auapekene dikou wa Akolaliyo papete oa togotokana toa taatekoa tokale nepia mea enemotoane ni uku. Nipa one wipitikome meatekoya-kiti moato wa oneke wene tugoa mekete poti nepia mea togaki-kitame tikile kotukoa toma pamene.

Akolaliyo Oa Pianele Etene Taatekoa Too

13 Akolaliyo ne auapekene ile tou wa Eberame-pala oa pikilepa one eni agale tele takakome pinali one ibini wedekakome akeneya. One moa patukoa ako kako agoka kawamokale tokome pinali one ibini wedekakome nitaneya. 14 Nipane pewe wiane kakilepa neeke ali atoa peya mati ta̱ma pomotoane tekene tou wa oa togotaneya. 15 Nitikale Eberameyo e̱e nimini oko wa poti nepia mea kakakoa Akolaliyo tou wa one-pala okana toa taatekoa taneya. 16 Panagome-kiti ile tou wa one agale tele takakome ikilepa one moa patukoa ako meko agono ibini wedekoa okala toko. Koisoke-kiti kakome i i wa ako ago padane ibini wedekakome okalepa ete-kitame e̱e nimini oko wa one okomo yakoa motiki. 17 Akolaliyoka kiwi auapekene ile tou wa one yatene-pala ikilepa one ibini wedekakome akeneya. Nipa one eni toateka wene wia wawamoo wa wene tomotoa nitaneya. 18 One eni toatekale toto poome toameneya nepia memotoa tokome Akolaliyo takutale eni taneya. Ile tou wa one kabunume oa pia ni pinali one ibini wedekoa oa taneya. Nileta tanelepa kapene wakamele toamokolo tokome one wene wia wawamademe toko wa oneke poti lukoa meadete to̱a pokoo-kiti totome amele toko. 19 Nitoa Akolaliyo wipitikome toatekale wedianeya nepia mekilepa ue dipi-kiti mabo kakeneya waname uele lauaneya piou toa poapeneya nepia meko. Nipa tone yomini meaneya etepea poamomotoa tokome Keraisuyo eya taneya. Tobou losu yapu keneke Akolali meko lono wa ibini akene yapu luku olege tane mamina patetoa pome kawou toa a tibuke pome meko. 20 Nitoapa toto naniko nomotoa Yesu eni namolo takoa pome mekome tone kowitikako. Nipa ako odene mekome Akolalike lodo yotokoai tane ago Melekisedeke einagome papete tane toa tone kowitikoa-kala kama poko.

Copyright information for `WIU