Hebrews 7

Akolalike Lodo Yotane Ago Melekisedeke

Melekisedeke einagopa namolo namolo Saleme ta tobou ago mekome ako odene meko Akolalike lodo yotokoai taneya. Nitane agome eya taneya. Eberameyo one-pala poi te̱iane tobou ali-kiti litimoa pome wia atukamotokome wakapea nokale kotupokome Akolaliyo ne mea epetekamotoane uku wa makutukoa motaneya. Nitikale Eberameyo eni tobou ali-kitaneke wia motokanakeya-kiti moke tikilepa lu takutake odeneme pakitikoa-kala (9) one pikome odene ipa neke wa Melekisedekene pikakala taneya. Tone agalekepa tobou ago Melekisedeke wapa ki̱yoke-kama yopia epetekako ago wa ekete oa ni Saleme tobou ago wapa ali atoane tepe kolotini kilikoa pikoa yopiko ago wa ekete oa too. Einagopa one etene ninetapa i ago i atoa wa padameka wene toamoa ni one kaua-mikiti i i wa wene toamoa tiki. Ni one opiane-petepa ipete wa padameka wene toamoa ni one tukilepa ipete taneya wa wene toamoa tiki. Ni agopa Akolaline mana keneya mekomepa ali atoame Akolaline totono tetekaneleke oneke lodo yoa wene kekakoa-kala kama poko.

Melekisedeke einagopa nitane ago-yo. Toto Yu yatene tagaane ago Eberameyoka poi keneke tobou ali-kitaneke wia motokanakeya-kiti moke toapa lu takutake odeneme pakitikoa-kala (9) one pikome odene ipa neke wa Melekisedekene pikakala taneya. Nipa einagopa etene ibini akene ago tetepo takoa nitaneya. Nititikaneyake Moseseyo one totono yametekome tamene wa akene toa tekete Akolalike lodo yotokamotoa moa kakane Lipai yatene ali-kitame eya tiki. Malikeka ete Yu yatene-kitame kini kamoya eya moke toapa lu takutake odeneme pakitikoa-kala (9) kini wa pikete odene katekamoa Lipai ti kinino moati wa pikakala tomotoa tiki. Ete yatene-kitika odene ago Eberameke ta̱ma nekeneyake tiki. Papete Melekisedeke einagopa Lipaike tagene ago menake Eberameyo einakeya-kiti lu takutake odeneme pakitikoa-kala (9) one pikome odene katekamoa Melekisedekene pikakala taneya. Akolaliyo ne auapekene dikou wa oa togotokale yakane ago Eberameneke Melekisedekeyo einakeya motaneya. Nitane agomepa Akolaliyo ne pewe wimotoane uku wa Eberame makutukoa motaneya. Akolaliyo ne pewe wimotoane uku wa panagome-kiti ikilepa nipa ako agome keku ago-pala okoya. Nipa Melekisedeke einagopa etene ibini akene ago wane ekene uku. Opika Lipai time ete Yu yatene-kitaneke kinikiya-kiti pade edikoa motikilepa nipa tuatiki ali-kitame tiki. Papete Melekisedekeyo Eberameneke padeya-kiti motikilepa nipa Akolaline bokuke wia mekane toapa tuamateka agome tou toa taneya. Nitaneyano, totome eya wa amele toko. Lipai time ete Yu yatene-kitaneke kinikiya-kiti pade edikoa moatekoiyake papete Eberameyo onekeya-kiti pade Melekesideke ipa neke wa kei pikome metekilepa oneke ta̱wateka ago Lipai-pala odeneka dekoa kei pikome meou toa metaneya. 10 Lipai einago one kaua ago Eberamene tepene meane tetepo taneya mekakoa Melekisedekeyo Eberame kotupaneyake ni uku.

11 Akolaliyo one totonopa Lipai time-kama pikoa kamotou wa Lipaine mana Erone namolo takoa moa kakaneya. Eni totono litia toatekoi adekake kakoa litia tomotoa Lipai timedo ete Iserele yatene oyake olaukamele too tokapa nipa Akolaliyo Eroneke tama nekene ali-kiti luku weneya ago Melekisedekene yagono ago moa kakamele toamoo toka. 12 Nitamele toamoo tokake Akolaliyo eni totono pikoa kakene yatene wawou wa weneya ali moa kakakomepa kini pikoa kakene totonoka wakome weneya totono yameamele taneya. 13 Weneya alipa Yesu Keraisuke uku. Ni ago tagilepa Lipaike taneya mena. Onepa Yekobene mana pade Yudake tageneya. Papete Yuda-loeke tagene ali-kiti padameka Yu yename poanele tokoike Akolalike lodo yotokameneya. Moseseyoka Akolalike lodo yotokateka yatene i wa takoa ikilepa Yuda yatene wameneya. Yuda yatene takoa wameneyake Yuda-loeke tagene ago Yesu Lipai time tanele toademe nekeneya.

Melekesideke Keneya Ago Keraisuyo

Akolaline Wene Kekakakome Tanemo

15 Kipala ina okouna pine to̱aweane ouno, yakamene. Akolalike lodo yotokou toa one wene kekakane ago pade Melekisedekene yagono ago taatekoa nekeneya tadeko. 16 Lipai yatene ali-kitame Akolalike lodo yoa one wene kekakakilepa nipa kaua ago Lipaike tageneya tekete tiki. Kiwi luku Akolaliyo pade ago moa kakakilepa einago etene telekole toa mea kama poko ago tokale ni taneya. 17 Nitatekalekepa Akolaliyo akene toa panagome wia mekakome okomelodo yotokago tou toa anu wene kekakakilepa pa mea kama peke too. Nipa Melekisedekeyo toka toa nemeka too wa wia mekapianeya. 18 Namolo totono Akolaliyo edikoa katekoa wakilepa ali atoa toto auapeamele toamene totono tokale ni taneya. 19 Eni totonomepa odene agono weneka oyake moa ki̱yo akatapeamele toameneya. Nitamele toameneyake Akolaliyo one mekuta noatiki ka pade epetane ka ino, noatino noe wa toto yametaneya. Nitaneyake Yesu pitia poadete wedia meko.

20 Lodo yotokakago tou toa one wene kekakoa ka patekoa yopimotoa moa kakakilepa Akolaliyo Yesu-pala eya wa oa lutua moa kakaneya.

No Ali Muno agomepa neke toateko wene toopikumo luutukoane ukuno, yakamene. I ago nepa lodo yotokakago tou toa teke anu wene kekakoa ka patekoa yopia kama poo. Neke nitateko wenepa wiane wawamou wa Akolaliyo oa togotaneya.
One namolo totono pikoa kamotoa Lipai yatene takoa moa kakoaka enimopa eni yatene-pala wameneyake Yesu-pala akeneya.
22 Nimo oa togotokaneya tokome totome eya wa wene toko. Yesu einagome i wa eni ka patekoa yametekoa yopiko totonopa etene epetane mati totono tadeko.

23 Lipai yatene ali-kitame namolo totono pikoa kakilepa peya matiyame taneya. Eni totono pikoa kawa mea tuma-kala nekeneya tokolo ni uku. 24 Keraisu einago tuameneya mekome weneya ka yopia-kala kama poko. 25 Nitiko ago tokome Akolali mekota poadete one yoto pitia piki peyapa oneme-kama toa mokala toko. Nipa i yene kini poanele tokoike po letu mekakana kemu toa wamene-ye wa Keraisuyo kini kowitikama-kala poko.

26 Akolalike lodo you toa tone kowitikateko ti toko agopa Yesu tadekolo uku. Onepa ki̱yo akenele-kama toa ni ete-kitame akoa agale oatikileka toamoa ni wene moa koigameneya mea tokolo uku. Nitikagopa Akolaliyo tone poanele toa mekota pilia moa etene ako tibuke ne ako ago mea wa moa mekaneya. 27 Ako odene mekete Akolalike lodo yotokoai tane tobou ali-kitame Akolaline wene kekakakilepa ta patako abuna sipi sipi kai wia lodo yokala tiki. Nipa pinali-kiti kini poanele tokoike nami wia lodo yootokoapa ete-kitame poanele tokoike nami wia lodo yotokakala tiki. Yesuyo pade nitameneya. Poanele toamene ago tokome sipi sipi kai tetepo tootokoa pinali one wa lodo you toa tukomepa Akolaline wene kekakatapeneya. Wa pade tuamoo. 28 Mosesene totono piane toa ako odene mekete Akolalike lodo yotokamotoa moa kakane tobou ali-kitamepa ete yene peyame tiki toa poanele tokala tiki. Eina totono yametekaneyake naniko Akolaliyo ile tou wa oa togotokanakale taatekoa tokome mana ago moa kakaneya. Nipa mea epetekateka kotuke kakoa mekatapeane ago ne mea kamene wa moa kakaneya.

Copyright information for `WIU