James 3

Kini Keke Wedoa Talo Tamene Wa

Mane Mane Oa Olaukanemo

Anu oya-lawe tikisa ago meou wa togo togo wameamene. Wipitia ta pataka-pete Akolaliyo tikisa ali-kiti toto pitia yatekome tone natemo okoomo natele tokoole peya pine to̱a akoo tokolo ni uku. Ete yene edikoa pitia yakamoo. Padele padele tikilepa toto peyame lugutukoa petekakete pale tokala toko. Panagome-kiti poanemo ikileka toamokomepa nipa one mea epetekateko kotu kakoa mekome pinali one yono kawa eya wedoa talo tamele toko. Osi kai tone wene pikoka pomotoa one kimane kene kapa tigini deya tanikakoa eniya po kakoa lauaneya talike mea poko. Dedeyameke yeka pome yukuka pome tomotoa eni po ete oto li li toa mea poko. Ue dipi-kiti tube mati pikoyake pupulege-pala u̱u okoa kako matiyame popokoa aua poademe tokaleka yopikagome one wene litia pomotoa yomo tigini wane dedeya ue dipi tene lono uele tukaketikaneya kakome ete peke oto peke tokome aua poko. Nitiko toa tone kekepa nateya deyameke ele kule tubele mati toane kamotokaku wa mate agale okala toko.

Yakoe, toe kagalia dedeyameke kau taneya pakeke pome pitakomepa itipono oa yomo kakoya eya odepeta napetapeko.
Kekemeka toeme eni toko toa poto tanele kamotoka kamotoka toko. Tone yono kawata tigini wago eya pake kako ago tone keke oneke padele padele poanele tagome tigini eya peyake weamutukakome toa potokakala toko. Tobou iponame one poane peku lawetekolo panago-kiti noa toma pokopa nipa toe witakome eya kuya peya noawineya pou toa kekemepa pinali one wa toa potokama poko.

Yoko tue ini kaya mou eya kuya peyapa alime oiake moa kawikamele tokolo padeka-kiti takoa moapa kini agale yakoa tomotoa egetekala tiki. Nitikiyake odene agoka pinali one keke wa kawikamele toamoko. Kekemepa eteleka otoleka koiga koiga tokome kayame ali tania tukou toa enile toko. Tone kekemepa padepete Ali Muno Atai Akolali kei pia wa padepete panago-pala poanemo oa toko. Akolaliyo one keneya kamotoa latiane ago-pala poanemo eni oko. 10 Tone kekemepa kei pikomoka poanemoka okala toko. Anu oya-lawe totome edikoa meameamedeko. 11 Ue lene togilepa meke tane ue-pala poane ueta edoa odeneka lene to̱a yomotoa-pe. Nitamele toamoo-li. 12 Yomo pikikepa yomo olipe ku̱ oyake tuamele toko-pe. Nitamele toamoo-li. Gerepi po ludukepa yomo piki ku̱ oyake tuamele toko-pe. E̱'e mena. Edikoapa poane ue wa meke tane ue latia yoamoo.

Akolaline Peku Noa Toatekomo

13 Anu oya-lawe kiwi pakeke wene muno meane ali-kitika pademo pademo wene toa iki ali-kitika meketepa nipa ete-kitame e̱eno, kipa dikane ali-kiti tadeko wa wene tomotono, mea epetekamene. Nipa wene muno meane yene meatiki toa nate wene pianeya mekete padele padele epetanele toma yamene. 14 Nitameneya ete yene-pala kotimi yoa wene poaneya mekete ako ago kawou wa ete oto pilinali yoma yaketepa kini wa kei piameamene. Akolaline nimini peku edikoa moa agopa takatapeoino, nitameamene. 15 Dikane ago one nako pekupa Akolaliyo lawetane peku mena. Eni pekupa kini kaua-mikitame lawetane peku. Epetane Yominine weneke titianeya mena. Tobou iponame titia lawetekoya. 16 Ete oto wa wene poaneya mekete ako ago kawou wa wili toma peketepa nipa wene wili walai akeneya mekete ele kule poanele-kama toawineya pekete toi. 17 Akolaline peku nako agome nitameneya eya toko. Titikomepa poane wene takoa koikaneya meko. Nitoa mekome poi te̱iane yene odene wene pikoa ni poti ko akene wene pia ni ete yename kowitikoile yakoa toa ni eko ali atoa ela moa tagatapea ni ele kule epetanele toa ni ponopene yeneka kamo yeneka takoa enamokome ali atoa peya midi piane tetepo takoa ni odene wene-kama pia meko. 18 Poi wia pitikatiki peku laweteki yenamepa nipa nee lene ipele wedoa witou toa ali atoane tepene wene ki̱yo akenele-kama witakakala tiki.

Copyright information for `WIU