James 5

Kamo Ali Atoa-pala Pubu Akenemo

Kamo ali atoa kipala i pubu ukumo yakamene. Dika dika toamene tete-kama mokoa kawatikiyano, komo ka̱ta pitikoa kamene. Kini kamoya lomutapeneya pia kini mamina-pala ti̱ome te̱ia tadekatapeneya pia ni kini golo kue leneka silepa kue leneka lame yotokatapeneya pia toko. Eni kuepa tatiamoa kamu tokoa mekoli tokome ni lame yotokatapeneya tadeko wa peyame enekete oi. Eni lamepa pine yene kiwike weamutukome toeme keneya noa te̱ikolokoo. Kinikiya toeme napetapeateko tigotoma nokoyake kamo toma piki. Kini ipe pupu takaki yene yotokakete eni pupu takakoinake nami wia kue meamikili tekete kini kueke komo oa mekino, yakoe. Kini ipe kakoya nee motokane yename komo oa kakimo eya ago edelo ali-kiti lukoa meki ago Ali Munoyo yakakoa meko. Kamo ali atoa itonoke meketepa kini wene witika toa epetaneya-kama takoa moa obokete wedia meki. Nipa oinoke wiatiki kai paya nou toa la̱wa kawou toa kamo yene kiwika wipitia ta patakoa kibu moateko oi paya nou toa kakete kamo toma piki. Nitiki yenamepa nami kawamene ali atoa wia tukatekoi oi pedoa pia pa wia tukakala tokoi. Nipa kiwi ete wa pedekamokolika odene lono pa puputua wia tukakala tokoi.

Ali Muno Wakapea Nomotoa

Poti Wene Piitikoa Nepia Meatekomo

Kamo yename nile-kala tikiyake anu oya-lawe kimepa Ali Muno wakapea nomotoa poti nepia meamene. Ipe toko agome-kiti nee lene matoa kadukatapeapa nodokoa kibutukoa kamotoa poti nepia meko. Nipa namolo takoa noka taame nee lene tumikoa wa naniko noka taame ku̱ tumotoa poti nepia meko. Ali Muno wakapea noateko tigotoma nokono, one nomotoa nepia mekilepa edikoa poti nepia mea togamene.

Anu oya-lawe kini kini ko̱ oa akoa wameamene. Akolaliyo kime poanele tadiki wa kini nami witikaya tokolo ni uku. Koiso pitia yakateko ago yapu kago tuapea noademe dekama nokono, nitameamene. 10 Anu oya-lawe Ali Munono agale to̱awea akane ali-kitame one ibini patu kautakoa kakete tanele wene taneya meamene. Eni yename one agale akama yakete tete-pala moma neketeka onekele poti takama pote toganeyano, kimeka edikama pamene. 11 Ke enekako-peteka Akolalinele takama pote togaki-kitipa Akolaliyo wedikako yene wa totome okoya. Eya ago Yobe one tanemo kime yatekoinakamo uku. Ke enekakale mekomeka ko̱ wameneya poti meaneya. Ke enekakale memotoa wawake wipitikomepa Akolaliyo one papete wene toopikana toa taatekakome Yobe einago pewe wia kakeneya. Enipa kime wene tikimo uku. Akolali einagome ali atoa ela moa mama moa tagatapeko.

12 Anu oya-lawe eya tobou kakoane ukumo yakamene. Ipa nimini uku waka oa ile tou waka eketepa nipa agetai tia tibu tia itono tia enika eniya tia wa wedekoa wameamene. Padele toadetepa e̱e tou wa oa tamene. Toamadetepa e̱'e toamou wa amene. Eni tia pia okoile toamokolipa Akolaliyo kibu moono, iya tia eya tia wa wameamene.

13 Kiwi panago ne-kiti ke enekakale mekepa nipa Akolali kowitamene. Panago ne-kiti kolotine yakepa nipa Akolali kei pia lo oa tamene. 14 Panago ne-kiti yene taneya pitikepa nipa Keraisuno ali atoa talo tiki ali-kitame neke kowitikanomotono, agale oa wetekamene. Nitikale nekete neke kowitikakete Ali Munono ibini wedekoa olipe yomo ku̱ ue neeke pekoa yotokakoa kowitikoa toi. 15 Akolaliyo yakoa too wa kowitikakolipa nipa yatekome yene tane ago latekoo. Latekakomepa einagome poanele tokake po letu mekakana keemu toa waoo. 16 Kiwi yene taneya pitiketepa Akolaliyo latekamotono, kini poanele tokoimo i i wa ete oto wa to̱awea oa ni kini kini ete oto kowitikoa tamene. Wene ki̱yo akeneya meko agome kowitikakolopa nipa one kowitikakamo taatekoa too. 17 Ilaida toto keneya alimepa ta noamomotoa wedoa kowitikale Akolaliyo yakoa taneya. Nitikalepa mali tebolo ponome wa tokeneka ko melepu (6) kakoa ponomotoa ta pitakileka toameneya. 18 Nitaneyake wa kowitikale ta loboa pitakale itono patu padeya padeya eina yano kakoa wa witatapeneya.

19 Anu oya-lawe kiwi panago Akolaline nimini ka pimotoa etepea toma pokale eina tewitikoa wakanakale litia wa tomotoa aua nokagopa eya wa wene takamene. 20 Panagome poanele toma pokale one eni poane wene wia wamotoa tekepa nipa one tua atua poamomotoa neme toa moteke too. Nipa einagome ele kule toka poanele peya mati Akolaliyo moa agopa takatapemotoa teke too wa wene takamene.

Copyright information for `WIU