John 18

Yesu Dekoa Motanemo

(Matiu 26:47-56, Make 14:43-50, Luke 22:47-53)

Yesuyo Akolali-pala einaka einamo oomotokome pome one oya-lawe-pala Kiderone wa ibini akene ue ketoa poka. Ketoa pome one oyali-kiti-pala yomo olipe ipeke mepoka. Yesupa one oya-lawe-pala eni ipeke lugutukoa koukoa mepokale tokome one wiateka oi pedoa pianago Yudaseyo kini eni pokoita wene taneya. Eni wene tokome Yudase eida nikilepa poyo ali-kiti-palaka tobou losu yapu talo tane ali-kiti-palaka koua noka. Nipa Akolalike lodo yotokoai tane tobou ali-kitameka Parisi ali-kitameka moa wetekaneyake nokoi. Neketepa peti tole labota udukoa kibutua lama eya-pala aua nidikoa nokoi. Nitaneyake Yesuyopa onepala toatekoile peya wene toopianeya tokome eni yene kotua pokome yatekome okome te tuku toniki-pe-kale ekete Nasarese Yesu wa okoli okome ni agopa no toko-la wa oka. Eni nokoi yene pakeke Yesu wimotoa moa meatekago Yudase oneka kaka. Yesuyopa ni agopa no toko-la wa okaka e yene kutu witimotekete itono aua pitakolokakoi. Nitikoli Yesuyo wa lokoa yatekome okome te tuku toniki-pe-kale ekete Nasarese Yesu-koli okome ni agopa no toko-la wane okounano, kime no dekoa moadete tuku tonadekolipa nipa anu oyali-kiti pa pomotono toe wa oka. Eni okapa Atai neme moa no metekana yene peya talo toane odeneka katekakile toamuku wa papete oa pikana toa taatekamotoa ni oka.

10 Saimone Pitayo one kepete tue luaneya kakome padago wiou wa witimoa kagome nimini yono lono kapidi pine takoa pitikaka. Einagopa ako odene mekome Akolalike lodo yotokoai tane tobou agono pupu ago. Einago one ibinipa Malakasi. 11 Einagono kapidi pine takoa pitikakale Yesuyo Pita-pala okome neke kepete tue wa ete lua. Agetaiyo no noatekou ue mete keneke mekoa metekilepa no tete moatekolu toka. Eni tete edoane momotoa wamoko-pe wa Yesuyo oka.

Yesu Anasi Mekata Aua Nekenemo

12 Poyo yeneka kini tobou agoka tobou losu yapu talo tane ali-kitika enika eni yene peyame Yesu dekoa moa yonotake kapa po kakamotekete 13 Anasi mekata namolo takoa aua pokoi. Anasi onepa Kayapasine natonane etene. Eni malikepa einago Kayapasi ako odene tobou ago mekome Akolalike lodo yotokoai taneya. 14 Kayapasi einagome Yesu tuatekamo ete Yu yene-pala papete oa pikome okome ali atoa peyake odenagodo tukalepa nipa epetoo wa akene ago.

Pitayo Yesu Wakenemo

(Matiu 26:69-70, Make 14:66-68, Luke 22:55-57)

15 Eya agota Saimone Pita-pala Yesuno pade oyagotapa Yesu aua pokoika litima nokoi. Ako odene mekome Akolalike lodo yotokoai tane tobou agomepa Pita-pala opia noka ago wene tokale tokome einagome Yesu koua ako tobou agono yapu pomale pome mepoka. 16 Nitikalepa Pita akolono kago keteponoke pa nepia kaka. Nepia kakalepa ako tobou agome wene tane ago akolono pokome kago ketepono yopia kaka atoa-pala agale ootokoa Pita enemoa yapu keneke aua noka. 17 Nitikale eina kago yopia kaka atoame Pita-pala okome neka einagono oyali-pe-kale Pitayo okome e̱'e mena wa oka.

18 Niti tokale tokome tobou losu yapu talo tane ali-kitameka poyo yenameka totoi moa koukoa toe yokoa kakete kini yono toe yame yame toa kakoi. Nitikoita Pitaka niti paletoa kaka.

Anasiyo Yesu Pitia Yakanemo

(Matiu 26:59-66, Make 14:55-64, Luke 22:66-71)

19 Ako odene mekome Akolalike lodo yotokoai tane tobou agome Yesu one oya ali-kitikeka one olaukanemo-kitikeka pitia yakoai tokale 20 Yesuyo okome ali atoane lene makono-kama kakenepa olaukakala tokou. Nipa sinokoke losu yapu-kitikeka Yu yene peyame oboai tiki tobou losukeka kakene olaukakala tokou. Nitoanepa pademoka paigakoane wamokouna. 21 Nitikounano, no edekolo pitia yateko-pe. Anu agale yatekoina yename anu olaukakouna wene tekete tikino, eni yene pitia yaka wa oka. 22 Yesuyo nimo okaka one kakaya liti kaka poyago padame Yesu yoname witikome okome tobou ago-pala widikoa wamea wa kikoa okale 23 okome oane potokadekolupa anu oane potokakoumo i wa a-na. Oane potokameneya nimini akedekolupa no edekale witikato-pe wa oka. 24 Nitikalepa Anasiyo i ago Yesu ako tobou ago Kayapasike aua poe wa one poyo ali-kitike moa metekale kapa po pa kakeneya aua pokoi.

Pitayo Winago Wene Toamuku Wa

Yesu Akoa Wakala Tanemo

(Matiu 26:71-75, Make 14:69-72, Luke 22:58-62)

25 Pita one yono toe poto yame yame toa kakaka padame yatekome okome neka einakagono oyali-pe wa okoli okome e̱'e, no mena wa oka. 26 Nitaneyake ako odene mekome Akolalike lodo yotokoai tane tobou agono pupu ago pade Pitayo kapidi pine takoa pitikane agono wamenago einagome Pita enekome okome nepa einakago-pala ena ipe kakale enekouno, nimini ukutu-pe-kale 27 Pitayo wa lokoa mena wa okaka eina eina ali ogada ka̱ oa kaka.

Pailaseyo Yesu Pitia Yakanemo

(Matiu 27:1-2,11-14, Make 15:1-5, Luke 23:1-5)

28 Yu yename Kayapasine yapu tewitikoa pote kini ta talo toa meane ago Pailasene yapu Yesu-pala aua pokoi. Nipa likonu witia pokoi. Nitoapa edelo ago patukane wa ibini akene toge nee noadete mekete tekete mone Lomane tobou agono yapu poamadete wakoi. Nipa kini kekanele tekete toge nee noamokaya tokale mone yatene agono yapu poamadete wakoi. 29 Nitikolipa Pailase eni Yu yene kakoita akolono pokome okome edeya namike i ago koiso akoa iki-pe-kale ekete 30 i agopa poane ago toamoo tokapa nipa ne kakota aua noamoo toka-koli 31 Pailaseyo okome kini totono piko toa kini pitia yakoatino, aua poe-kale ekete toto Yu yename ali pade oyake pitia yateketeka wia tukamelepa toamoko wa okoi. 32 Nimo ikilepa Yesuyo one tukene toatekoule i wa oa pika taatekamotoa tokoi.

33 Nitikoli Pailase one yapu keneke wakapea pokome Yesu ne noo wa kayo oa motokome okome nepa Yu yene peya lukoa meki tobou ago-pe wa yatekale okome 34 winimopa neke weneme titia yateke oko-pe. Ete-kitame no ko okoimo yakoa teke pitia yateko-pe-kale 35 Pailaseyo okome nopa Yu ago wene pike oko-pe. Beita, neke Yu yenameka Akolalike lodo yotokoai tiki tobou ali-kitameka ne dekoa moa nooke aua nikino, neme edele tokake tikiti-pe-kale okome 36 noanume itono talo tukuya mena. Noanumedo itono talo tekene tou tokapa Yu yename no dekoa moamomotoa tekete anu oya-laweme poi kamotokoi toka. Nitoi tokake pade ta talo tukuya tokolo poi kamotokamiki-kale 37 Pailaseyo okome nipa nepa ako tobou ago wa eke oko-pe-kale okome nopa ako tobou ago wa neme wini okona. Nopa ako tobou ago memotoa ni opianeya. Ni nimini peku lawetadene tekene itonoke opiane mati latitapeane nokou. Nimini peku noai tiki-kitame anu agale yakoa motiki wa okale Pailaseyo okome 38 nimini peku wapa edemo wa eke okoto patu. Pailaseyo Yesu-pala nimo ootokoapa Yu yene kakoita akolono wakapea pokome okome i agopa one wiane tukatekule pade piameadekono, 39 eya wane uku. Malike-kama edelo ago patukane wa ibini akene toge kikoi-pete kini totono litiane po yapu pitane ago pade po kotokoane wetekakala tukuna. Opi kiwi Yu yenane ako tobou ago po kotokoane wetekamotoa iki-pe wa Pailaseyo okale 40 e Yu yename ete wa kayo telo ekete ekete winago menano, Barabasi moa wetekaka-ye wa kayo okoi. Barabasi einagopa poi kamotokane ago.

Copyright information for `WIU