John 4

Yesuyo Sameria Atoa-pala Ko Oa Kakenemo

Ali atoa ue motokakilepa Yesuno oya-laweme tokoiyake Yesuyo pade nitamoka. Yesuyo nitamokoyake pade-kitame ekete Yesuyo ali atoa ue motokakilepa Yone moa patukoa toko wa okoi. Kini eni okoimo kugu Parisi ali-kitame yakadekoli Yesuyo one oya-lawe-pala Yudea ta tewitikoa Galili take wakapea poademe poka. Galili take eni poademe Sameria ta patukoa pamedeka. Nitoa pokome Sameria ta keneke piko Saika take pome kaka. Namolo namolo Saika ta liti Yekobeyo one itono pade oto pia mana Yosepe yametaneya. Eni yametane taapa Yekobeyo oloyo pade eida moa ue mekaneya. Nitaneta Yesu ka ludu noka matiyame koome tukome eina oloyo kabunuke ko mepoka. Nipa lou matai ponome kakaka (lou pini 12 kilokoke) tadiya eida pome ko mepoka.

Eida mekakoa one oya-laweme nee topo toa moadetepa ali atoa pitikoika kutu pokoi. Nitikolipa Sameria atoa padame ue nomoademe nokale Yesuyo okome ue nouno, mano wa okale okome nepa Yu agomeke no Sameria atoa ue nouno, mano wa wini okono, dekolo oko-pe wa akeneya. Nipa Yu yene Sameria yenetapa etene pilia kakeneya tokome ni akeneya. 10 Nitikale Yesuyo okome Akolaliyo ne moa meatekoya wene toamoa ni ue nouno, nomoa mano wa okago wene toamoa toko. Eni wene too tokapa nipa noateku ue pade nouno, nomoa mano wa neme noanu-palaka oo toka. Nimo oo tokapa lene to̱a yoa-kala kawateko ue meou toka-kale okome 11 kamo koniyali i oloyopa keti kokaketikaneya mati pikono, ita ue nomoateko mete pade ne toamokono, yoa-kala kawateko uepa neme edoa nomoa no meteko patu. 12 I oloyopa tone kauago Yekobeyo papete moa pikaneya. Nitaneyake onemeka one mana-mikitameka one egetaneya-kitameka i oloyoke-kama ue nonokala taneya. Yekobeyo enile taneyake neme pade ue meou wa wini okopa tone kauago Yekobeyo tane toa moa patukake oko-pe-kale Yesuyo okome 13 i oloyo moa mekane uepa padame nomoa nakomepa wa nodo tokala too. Nitatekoyake noanume meateku ue nakomepa wa ue nodo toamoo. 14 Noanume meateku uepa ali atoane tepene ue lene peleou toa yoa-kala kawoo. Nipa kiwi mea kama pomotoa too wa Yesuyo akeneya.

15 Nimo okale einatoame okome kamo koniyali wini oko uepa no nouno, mea ta. Eni ue nakolupa wa nodo toamokale mekene i ue nomoai toamou-kale okome 16 nekane oto noo wa kayo oano pa. One-pala oto neke namene-kale okome 17 anukane pade kawamoko-kale okome winipa nimini oko. 18 Neke ali ko kakoake pokala toka. Opi poke mekagopa nekane mena. Enipa nimini oko-kale okome 19 kamo koniyali winimopa nimini okono, nepa Akolaline agale to̱awea akakago tadekono, eya wane ne yatekene uku. 20 Tone kaua-mikitame yete tono waneke-kama Akolali kei pia kowitoai toma nekeneya. Nitaneyake Yu yene kime ekete toto peyame Akolali kei pia kowitikilepa Yerusaleme take-kama tamedeko wapa iki-kale okome 21 anu oyatoa nepala ukumo yakoa moamene. Naniko Agetai kei pia kowitikilepa yete tonokeka Yerusaleme takeka kowitamekete kini kini mekika tokala toi. 22 Sameria yene kipa kini kei pia kowitikiyapa agopa tokolo pa etepea kowitoa meki. Akolaliyo ali atoa toa motikilepa toto Yu yene pake titia toko. Nitikono, toto Yu yenepa tone kei pia kowitikoyapa i wa wene toko. 23 Nitikoyake eya toatiki etene tigotoma noko. Agetai kei pia kowitikete toatiki toa kowitiki yenepa Akolali weneke luaneya mekete nimini peku noa tekete tepene kowitikala toadete tiki. Akolaliyo dikaki-kitame one kei pia kowitimotoa okono, nitadete tiki. 24 Akolali onepa yomini-kama toko. Onepa nitane agono, one kei pia kowitiki yenepa Akolali weneke luaneya mekete nimini peku noa tekete tepene kowitikala tamediki wa Yesuyo akeneya. 25 Nitikale einatoame okome eyago Mesaia noademe tokono wene tuku. Einago nokomepa Akolalinemo-kama toto-pala to̱awea akoo-kale okome 26 neta kakome ko oa kakagopa einago eni wa Yesuyo akeneya. Einatoame Mesaia wapa Keraisuke okome akeneya.

27 Einata einapete one oya-lawe wakapea nekete enekoli Yesuyo mone atoa-pala ko oa kakedeka. Nitadekale wene kainya mati pianeya kaketeke edeya moade oko-pe. I atoa-pala dekolo ko oko-pe wa Yesu yakamokoi.

28 Nitaneyake einatoame one ue mete eida piilogoa one yene pitikoika wakapea poka. Pome kakome one yene-pala okome 29 noanume toma nokoule-kama to̱awea okagopa ku mekome toko. Einagopa Keraisu wa papete ibini oa piane ago patuno, enoatino noe wa akeneya. 30 Nitikale yakamotekete Yesuke noadete nekeneya.

31 Noadete nokoika Yesuno oya-laweme one tika tika toa kakete ekete Tikisa ago neke nee pade moa na-koli okome 32 no noateku neepa pade pikoyake kime pade wene toamiki-kale 33 one oya-lawe yakaate tekete ekete padame one nee pade wete moa lawetaneya patu-koli okome 34 no moa wetekakago one wene pikole toane oneme tamene wa okole-kama toane peya takakupa anu noateku nee eni. 35 Kime eya wa pedoa agale ikina. Tokene tuyono patukakalepa ipe ludu kakoya nee wakoa moa yapu ludu piato wa ikino, noanume ukumodo yakoe. Ipe kakoya-kitipa wakoa moateko toa opii nodokoa kibutua kakono, enoe. 36 Wakoa motokako agomepa nipa mea kama poatikiya eni wakoa moma poko. Wakoa motokama pokoka pinagome ke wa nami wia pupu poi motoko. Nipa matakago-pala wakoa motokakagota wedikete wedia meki. 37 Kini pedoa agale ikina toapa panagome ipe matama pekeneka padame wakoa motokama poko. 38 Nipa poliga yoameneya ipe matama poamenekeka eniya wakoa motokama poati wane kiwi wetekakouna. Ete-kitame poliga yoa ipe eida matama pekeneka eni yene luku pekete eni yenaneya wakoa motokama piki wa Yesuyo oka.

39 Einatoa pitika take yenepa Yesuke wete noameneyake kainya mati oneke wene tuganeya. Nipa noanume toma nokoule-kama kuyagome to̱awea oka wa einatoame okale yatekete tekete Yesuke wene tuganeya. 40 Nitimotekete Yesu mekata nekete kowitikete ekete toto pitiko take noke meano, noo-koli pokomepa ta taku-peta patamotoa eida mea kaka. 41 Nitoa mekome okale yatekete eni yene padeka-kitika oneke wene tugakoi. 42 Nitikete einatoa-pala ekete namolopa nemena i agome tokale kotukoa onokanakedo oneke wene tugakoo. Opipa i ago toto pake kakome agale oa metekolo yatekete tekete oneke wene wedoa tugako. I agopa ali atoa toa moatekago tadeko wa okoi.

Yesuyo Tobou Agono Mana Epetekanemo

43 Ta taku-peta patatekaneyake Yesuyo eni ta tewitikoa Galili take pome mepoka. 44 Yesu eni pokapa eya wa okanake poka. Akolaline agale to̱awea akakagopa one take yename paya tetepo takoa wakiya wa okana. 45 Galili nome mekale eina yename one makutukoa motokoi. Nipa edelo ago patukane wa ibini akene toge kia mekoi-pete Yesu Yerusaleme take pome mekome telekole tokanakale-kama enekoiya tokome ke wa makutukoa motokoi. Nipa kiwika eina toge lobutupekete one telekole tokoinakale enekoiya tekete one makutukoa motokoi.

46 Yesu Galili ta ludu pima yakome Kena take pome mepoka. Nipa pa ue moa gerepi po ku̱ ue latikana take wa pome mepoka. Nitikata ta talo tokagoke lukoa meane tobou ago pade one mana Kapaneame take yene pimotoa wawa Yesu kotua noka. 47 Nipa Yesu Yudea ta kawa Galili take nome kako wa okoimo yatekoya tokome noka. Yesu kakata eni nokomepa one mana pene tuademe pikono, Kapaneame take poke epetekakoano poa ta wa kowitikakale okome 48 Agetaine peku noane tukule padele telekole toane kini wene kainya pikakule enameketepa nipa nooke wene tugakile toamoi-kale 49 tobou agome okome kamo koniyali oto lukakoa tukayano, wete pata wa kowitikale okome 50 neke mana tuamoono, poano pa wa okale einagome Yesuyo nimini oko wa wene tokome one take wakapea poka. 51 Poademe pokale one pupu yene kotua nekete ekete neke manapa tuameneya pene latoa meko wa onaneya. 52 Nitikoli manipete lataka-pe wa okale ekete abela lou matai tetekakale (lou pini 1 kilokoke) one poto yene te̱itaka-koli 53 etename wene moa pitikakome abelana Yesuyo neke mati tuamoo wa okale eina eina latakome tadeko wa wene taneya. Nitaneyake einago one yapu pitikoi peya-pala Yesuke wene tuganeya. 54 Yesuyo ele kule telekole tikilepa Yudea ta tewitikoa Galili take pome mekome telekole taku takoa eida tokome enile toka.

Copyright information for `WIU