John 5

Tau Tootokaneya Piane Ago Epetekanemo

Nititikaneyake Yu yene kini losule tekete toge kia mekoi-pete Yesu Yerusaleme ate wakapea poka. Yerusaleme take sipi sipi kai wa ibini akene kago pikane lono ue mine pade meaneya. Eni ue mine matanuke ali atoa todo takatekoya ko kakoa wianeya kakeneya. Eni ue minepa Iberu agaleke Beteseda wa ibini iki. Eni todo takatekoya keneke eya ali atoa leneta lianeya kawa okeaneya tau tootokaneya piane ali atoa oboai taneya. Nipa ue bua bua wa ka̱umotoa nepia meai taneya. Padepete-kiti Akolaline edelo ago ue muke ketipea nokale ue bua bua okala toka. Nitikalepa uele namolo takoa pome pitikagopa one tanele epetekakale latoa pekeneya. Nitanetapa panago tau tootokaneya pia mekale mali padeka tuku kakoa (38) penaneya. Einago pikata Yesu nokome enekale eida tau tootokaneya pia kakeneyano wene tokome yatekome okome nepa latoa poade oko-pe-kale okome kamo koniyali nopa eni ue bua bua okoka auapea aua poatekago toamokolo pa piane meku. Eni ue muke ketipeane poadene wili toane mekulu panago namolo takoa patukakala toko-kale okome wete kamokoa neke tatia pitikoya-pala moa aua pa wa okale eina eina latoa kamokakome one tatia pitikaya-pala moa aua poka. Yu yene kini ko mea pupu toamatekoi-petepa enile toka. 10 Nitikale e Yu yename eina latoa poka ago-pala ekete opi Yu yene tone ko mea pupu toamateko-pete kekaneya latikakole toa neke tatia pitikoya-pala aua ponokopa tone kekanele wini toko-koli okome 11 no epetekoa wetekakagome neke tatia pitikoya-pala moa aua pa wa okolo tuku-kale ekete 12 eni neke tatia pitikoya-pala aua pa wa okagopa te-pe wa yakaneya. 13 Nitikolipa eina latane agome one epetekakanakago agopa motaneya. Nipa ali atoa kabeta pake Yesu wete witimotokome pokale tokome ni agopa motaneya.

14 Naniko Yesuyo einago tobou losu yapu kakale kotukome okome anu oyali nepa opi latoa kakono, neke namolona tane yene moa patukoa naniko wa ke tubeya enekakayano, neke toma poka poanele-kiti wake wamene wa okale 15 yakamotokome eina Yu yene mekoita pokomepa one latekakagopa Yesu tadeko wa opaneya. 16 Yesuyo enika enile tikilepa Yu yene kini ko mea pupu toamatekoi-peteka tokale tokome enipete titimoa one tete meai tokoi. 17 Nitikolipa Yesuyo okome Agetaiyopa i pupu-kama toko. Noka one peku noane pupu-kama tuku wa oka. 18 Nimo okamoke Yu yename Yesu wia tukadete wedoa wili toa kakeneya. Nipa kini ko mea pupu toamateko-pete kekaneya latikakole pupu eni tokono, Akolalipa oneketai waka oa tokono, onepa Akolali-pala midi piane tetepo takakome oko wa ni wioukete taneya.

Mea Kama Poadetepa

Yesu Patu Kautakoa Kamene

19 Nitaneyake Yesuyo okome nimini ukuno yakoe. Padeleka noanu weneme titiane toamuku. Agetaiyo tokole enoane kotukoane tuku. Nipa Agetaiyo peku lawetekolo one mana noanume noane tuku. 20 Agetaiyo nopa one kolotini ago one mana wa nooke wene mekoa mea tokome one peku lawetoa tagako. Agetaiyo eni yametekana toa moa patukakome padele padele telekole toatekoule yameoo. Nipa kini wene kainya pianeya memotoa tokome nitoo. 21 Agetaiyo tua pekene ali atoa mea kama poati wa moa kamotokako toane one mana noanumeka ali atoa anu weneme takoane motekene mea kama pomotoane tuku. 22 Agetaiyo ali atoa kini toma yakoile pitia enoapa poane takeka epetane takeka takoa wetekakoya mena. Nitameneya kini toma yakoile neme pitia enoapa poane takeka epetane takeka takoa wetekakamene wa Agetaiyo no moa kakapika. 23 Nipa ali atoamepa one kei piai tiki toa one mana noka kei piai tomotoa tokome toka. One mana no kei piamiki ali atoamepa Agetai no moa wetekakago kei piamekete tiki. 24 Etene nimini ukuno yakoe. Anu agale yakoa motekete no moa wetekakagoke wene tugoa meki-kitipa mea kama piki. Nipa kini poanele-kala toma yakike nami wiane kibu moamukulupa poane ali atoa tua pote atuatiki ta tewitikoa mea kama piki. 25 Etene nimini ukuno, yakoe. Tua pekene ali atoame Akolaline mana noanu tobotobo yakakoa kawatiki tigotoma nome dekanoko. Enilepa wete taatekoa toko. Nitikono, anu tobotobo yatekoi-kiti kamomotekete mea kama poi. 26 Agetai one weneme mea kama noko agomepa one mana noanuka anu weneme meane kama nomotoa toka. 27 Nipa no nepa Ali Yatenane Oyagono, one patu kautakoa kake ali atoa takoa enamene wa moa kakapika. 28 I ukulu yatekimoke wene kainya piameamene. Nimini taatekoa toatekomo ukuno, yakamene. Oloyo tane yene peyame Ali Yatenane Oyago anu tobotobo yakamotekete 29 kiwi oloyo taneka tewitikoa kamoa poi. Nipa epetanele toma yawa tukoi yene kamoapa mea kama poi. Poanele toma yawa tukoi yene kamoa pokolipa kini poanele-kala toma yakoike nami wiane koiso akoane kibu mou. 30 Noanu weneme padeleka titiane toamuku. Nipa ali atoa takoane enekilepa Akolaliyo olaukakome oko toane tuku. Nilepa anu wene litiane toamuku. No moa wetekakagono wene pikole-kama tou wane tuku. Nitikuno, kini koiso yakoane ile tadiki wane ikilepa ki̱yoke-kama tuku.

Yesu Kei Piki-kiti

31 Pinali anu wa keido pikenepa nimini ekene wamou. 32 Panagomepa no kei pikoya. Einagome anukumo to̱awea akedekopa nimini akedekono wene tuku. 33 Pitia yakatekoi yene Yone kakata kime moa wetekakoli nokoli Yoneyo anukumo to̱awea akedeko wane uku. 34 Nimo ukuyake padameka no auapea kei piatiki toa mena. Kipa nooke wene tugakoli toane moada wane wene piane tekene Yoneyo anukumo to̱awea akedekomo wene takakene ukuna. 35 Yone einagomepa labo keneya ali atoa pa̱ takalogakoya. Nitane tokale kime one pa̱ke wedia meato wa oneke tegetekapote me me tokoina. 36 Yone einagome anukumo to̱awea ikilepa pa nami deya akeneya. Agetaiyo tamene wa no yametekana toane toma yakilepa nipa ali atoame no i agopa Agetaiyo moa wetekakago tadeko wa wene tomotoane tuku. 37 Agetai no moa wetekakagomeka anukumo to̱awea okoya. Kime Agetaine agale yatekileka toamoa one lene timini-pala enekileka toamoa tiki. 38 Agetaiyo moa wetekakago nooke wene tugamekete tekete one agale kime yakoa luamele toamoko. 39 Mea kama poatekomo Akolaline bokuke e wia mekaneya pikono, oi moato wa kime one boku lewea tuku tokala tiki. Ae, Akolaline bokuke wia mekane yename no ko-kama akeneyake kime no wene toamiki. 40 Nipa mea kama poono wene piketeke nooke noamadete wakala tiki.

41 Ali atoame no kei piamikilika kei pikilika nitoa kamotoane pa atiki toane meku. 42 Kini tepene piko wene keleyo tetoane enekulu Akolalike wene mekoa meameadiki. 43 Agetai patu kautakoane kakene nukuluka kime no makutukoa moamikino, oneke wene mekoa meameadiki. Ae, panago one wenemedo kiwi mekoita wini nokalepa ke wa makutukoa moi. 44 Akolali wa oko agopa odene ago kako. Einagome kiwi kei piamikilika tokamota wa paya nou toa mekete kini kini ete oto wa kei pinali yokala tiki. Nitikino, nooke edoa wene tugadete-pe. 45 Kini poanele-kala toma yakoilepa Agetai-pala i i wane kiwi akoane wamouno, no i agome kiwi akoane ou wa wene piameamene. Mosese einagopa kiwi mape moatekago wa wene pianeya mekiyake einagome kiwi akoa agale oo. 46 Moseseyo one boku-meneke no ko oa wia mekaneya. One wia mekanemo kime yakoa moi tokapa nipa anume ukumoka yakoa moi tokake 47 Moseseyo nooke wia mekapianemo yakoa moamikino, anume ukumo edoa yakoa moadete-pe wa Yesuyo oka.

Copyright information for `WIU