John 7

Yesuno Wamene-mikitame One-pala Akenemo

Nititikaneyake Yu yename one wia tukadete tokoli tokome Yesu Yudea ta ludu yawamademe Galili ta ludu pima yaka. Einapetepa Yu yene kini losule tekete aga kelekoa yapu wia toge kiatekoi tigotokalepa Yesuno wamene-mikitame one-pala ekete tone Galili ta tewitikoa Yudea take poano pa. Neme toma yakolepa neke agale yakoa tiki yename enemotono pa. Panagome-kiti ibini akene ago meou wa wene pikomepa one toma yakole kebono take yawa paigakoa keneya toamokono, neke ile toma yakepa ta piko peyake keleyo toma poano pa wa Yesu-pala akeneya. Nipa one wamene-mikitika oneke wene tugamekete okoi. Nitikoli okome kini toatikilepa kini wene litiapa ipeteka kupeteka tamele tokolo tikino, no pade nitamuku. Anu toatekule taatekoane tuku-petepa opi mena. Itono peku noai tiki-kitame kipala kotimi yoa meamele toamoko. Anumepa eni yene kini tikilepa poanele-kama tiki wane akoane ukulu tokome nopala kotimi yoa meki. A Yerusaleme togeke kini poe. No pade poamuku. Anu toatekule taatekoane tuku-petepa opi menano, poamuku wa Yesuyo ootokoa one Galili take pa eida meka.

Yerusaleme Take Aga Kelekoa Yapu

Wia Toge Kia Mekoita Yesu Nokome Tanemo

10 One wamene-mikiti wete pote toge lobutupokoli Yesu oneka pokome keleyo poameneya paigakoa keneya poka. 11 Nitaneyake tobou meane Yu yename toge kikoa mekete Yesu tuku toa kakete ekete Yesupa edekato-pe wa oa kakeneya. 12 Nitikolipa pa ali atoa kini kini oboa kakete ekote ekota oi oi wa kakete pade-kitame ekete Yesu einagopa epetanele tokago wa oa wa pade-kitame ekete einagome ali atoa oa yotokakome toko wa oa taneya. 13 Nimo oa kaketeke kini tobou ali-kiti piti motekete tekete Yesu ko keleyo witoa akaya wa mama moa meaneya.

14 Toge kia meane tiginalo tadiya Yesu tobou losu yapu pokome olaukoa kaka. 15 Nitikale yatekete e Yu yename ka̱ oa kakete ekete i agopa tone totono pine to̱a olaukaki ali-kitame olaukameneyake imopa i okono, edoa wene toa okoto patu-kale Yesuyo okome 16 anu olaukoane ukumopa anu weneme pade titiane wamuku. No moa wetekakagome akoano ta wa okomo-kama oane mekala tuku. 17 One wene pikole toada wa tiki-kitamepa anu olaukakumopa anu weneme titiane olaukadekoluka Akolaliyo akoano ta wa okomo olaukadekoluka oyake takoa enamele too. 18 Padago one weneme pademo pademo titia okomepa ali atoame one kei pimotoa tokome ni oko. Ali atoame one moa wetekakago kei pimotou wa wene pia oko agomepa pademoka kapene yokamoa niminimo-kama oa mekala toko. 19 Moseseyo one totono yametaneyake kiwi padameka litia toamiki. Eni totonodo litikete toi tokapa no wia tukadete wili toamoi tookano, dekolo tiki-pe wa Yesuyo okale 20 peyame ekete nepa teyo wia tukademe wili toa kako-pe. Beita, neeke ipono awinome mekolo teke ni oko-koli okome 21 tone ko mea pupu toamateko-peteka padele telekole toane pade ago epetekakoule kime enekoina tekete wene kainya pianeya ko̱ oa kaki. 22 Moseseyo eya wa akeneyake tiki. Kini ali mati opiketepa one kepene teigamotamene wa oa pianeya. Eni oa piane toa litiapa ali matiyane kepene teigatiki oi ponokolopa kini ko mea pupu toamatiki-peteka teigakina. Nipa Moseseyo one kaua-mikitame tanele litia tokome akene toa tikina. 23 Nipa Moseseyo akenele tetekamedekolo kini ko mea pupu toamatiki-peteka ali matiyane kepene teigakete pupupa eni tikina. Nitikinano, opi kini ko mea pupu toamatiki-peteka ali pade pupu toane epetekakolu tekete nopala kotimi yoa mekino, dekolo tiki-pe. 24 Padame tanemo pine enameneya kaketepa pa akoa agale wameamene. Pine pitia yakatapea ki̱yoke-kama to̱a okala tamene wa Yesuyo oka.

Yesu I Agopa Keraisu Taatekoa Noko Patu

25 Einapete Yerusaleme yene padeka-kitame ekete Yesu i agopa tobou ali-kitame wia tukadete wili toa kaki ago patu. 26 Ekee, i keleyo nome kakome okoyake pademoka topo toa ikile toamikino, tone tobou ali-kitame i agopa Keraisu wa papete ibini oa piane ago taatekoa nekedeko wa wene tiki patu. 27 Beita, i ago one tobotoi ta totome wene toko. Keraisudo taatekoa nokalepa one tobotoi ta i wa padameka wene toamoi wa okoi.

28 Nitaneyake Yesu tobou losu yapu eida pa olaukoa kakome agale telo okome okome kime nopa i ago wa wene toa ni no kawane nokouna ta i waka wene toa iki. Eni wenepa tikiyake anu weneme nokouya mena. No moa oto wetekaka agome niminimo-kama okoyake kime pade one wene toamiki. 29 Wene toamikiyake one wenepa anume tuku. Einago mekota kawane nuku. No ne pa wa oneme no oto wetekakono, einago wenepa tuku-kale 30 one dekoa moadete wili toa kakoiyake one moatekoi-pete wete taatekameneya tokome one dekoa moamokoi. 31 Nitikolika eida oboa kakoi-kiti kainya mati Yesuke wene tugakete ekete Keraisu taatekoa nokomepa i agome telekole tokole moa patukademe toko patu. E̱'e mena wa oneke wene tugakoi.

Yesu Dekoa Motokapomotoa Poyo Yene

Moa Wetekanemo

32 Eida oboa kakoi yename Yesuke einaka einamo oi oi wa okoli Parisi yename yakaneya. Nitaneyake Akolalike lodo yotokoai tane tobou ali-kitame Parisi yenameka tobou losu yapu yopiane poyo ali-kiti Yesu einago dekoa motokapoe wa moa wetekaneya. 33 Wetekakoli nokoli Yesuyo okome kipala opiane me me tootokoanepa wakapeane no moa wetekakagoke pou. 34 Pokolupa kime no tukupa teketeke oyake enamoi. No pone kawatekutapa kiwi oyake noamoi. 35 Yesuyo nimo okale e Yu yene kini kini yakate tekete ekete totome tuku toa enamateko takepa maida poademe oko patu. Toto yatene ali atoa Geriki take to̱a pote mekika i agoka pokome Geriki agale yakoa iki yene olaukapademe okome okoto patu. 36 I agomepa one tuku tekete enamoi wa oa one pone kawateku takeka kiwi noamoi wa toto-pala oa tokono, edemo okome okoto patu wa oa kakoi.

Ue Lene To̱a Ue Yokoa Kama Poatekomo

37 Toge kikoa mea wipititapeane-pete Yu yename kini tobou kakoa kiatekoi toge eni kia peya takakoi. Nitikolipa Yesu oneka nome kakome agale telo okome okome ue nodome tuki-kitipa ue noukete nooke note nonamene-ye. 38 Akolaline bokuke papete wia mekapiane toapa nooke wene tugoa meki-kiti kini tepenepa ue lene to̱a ue-kiti yokoa kama poo wa Yesuyo oka. 39 Nipa oneke wene tugoa mekoi-kitike pene awinome meateka Yominike okome oka. Einapetepa Yesu one pa̱ teleta tootapeneya mekana take wete wa moa kakameneya tokome Epetane Yomini ali atoake wete awinome meameneya.

Ali Atoa Ete Otota Puutakutukanemo

40 Yesuyo eni oka agale yakane yene padeka-kitame ekete i agopa Akolaline agale to̱awea akatekago taatekoa nekedeko wa oa 41 wa padeka-kitame ipa Keraisu wa papete ibini oa piane ago taatekoa nekedeko wa oa taneya. Nitaneyake padeka-kitame ekete Keraisu wa papete ibini oa piane agopa Galili ta edoa taatekoa nomotoa-pe. 42 One noatekalekepa panagome Akolaline bokuke eya wa wia mekapianeya. Keraisu einagopa Depidi-loeke ta̱wa noo wa oa Depidi meane Beseleme take taatekoa noo wa wia mekapianeya. Enipa totome nimini okoto-pe wa akeneya. 43 Nipa Yesuke e ali atoa ete oto wa puutakutukoa agale to̱a kakoi. 44 Nitoapa padeka-kitame one dekoa moadete okoiyake padameka dekoa moamokoi.

Tobou Ali-kiti Yesuke Wene Tugamenemo

45 Tobou losu yapu yopiane poyo ali-kitipa Akolalike lodo yotokoai tane tobou ali-kiti Parisi ali-kitika koukoa mekoita wakapea nokoli ekete Yesu einagopa dekolo aua noamiki-pe wa okoli ekete 46 namolo okoli yakamokoonakamo einagome oa kaka tokolo dekoa moadete poteke wawa noko-koli 47 Parisi yename ekete einagome kiwika oa yotokakome toka patu. 48 Tobou ali-kiti toto odene agoka oneke wene tugamoko. 49 Beita, i oboa kaki ali atoame einagono agale yakoa motikilepa Mosesene totono wene toamekete tiki. Akolaliyo dikane ali atoa poane take pomotoa wako wa Parisi yename akeneya. 50 Nimo okoli kini yagono ago pade Nikodimasi namolo Yesu mekata pekene agome e yene eya wa yakaneya. 51 Tone totono litiapa panagono koiso akakete eya toamoko-pe. Pinali one kei pikome okomo wete yakameneyake neke tanele ile tadeko wa totome akoa agale oko patu. E̱'e mena wa Nikodimasiyo okale 52 e yename ekete neka Galili ago kake teke ni oko-pe. Akolaline boku moa lewea oi moamene. Nitikepa Akolaline agale to̱awea akane ago odeneka Galili take taatekoa noameadeko wa wene too wa oomotekete 53 kini kini yapu yapu tadoa pootapeneya.

Copyright information for `WIU