Jude 1

Yude nopa Yesu Keraisunole takama yaku agome i pipia i i wane wiane mekakenepa Atai Akolaliyo wene mekoa one wa kayo oa motane yene-pala uku. Nipa Yesu Keraisuyo pawe toa talo toko yene-pala uku.

Copyright information for `WIU