Luke 10

Yesuyo One Oya-lawe 72 Takoa Motokome

Akolalinemo Oa Pupitikamotoa Wetekanemo

Wa naniko Ali Munoyo one oya-lawe ege odepeta kadukoa wa lene kolo kakoa (72) ali-kiti takuta takuta wa takoa moa wetekakala taneya. Ali atoa ta latia pitikika tayo yapu luduka one nani noateku toa kiwi namolo takoa pima yawatino poe wa wetekaneya. Wetekakome okome ipe nee kakoya wakoa momotoa nodokoa kibutukakoa kakoyake eni ipe ludu wakoa moatiki yene natetekoa kakino, Akolali eya wa kowitikamene. Ipe nee kakoya wakoa mou toa neke ali atoa motokamotono, neke pupu yene wete takoa moa wetekoano ta wa Akolali kowitamene. Poatino poe wane wetekakilepa lene pianeya yo tane tue-kiti yakika sipi sipi kai tine moane wetekou toane tukuno, eya toma pamene. Kue ka ua poamoa ni padeya-kiti uatiki kaka ua poamoa ni kawa yeneka mekoa poamoa tamene. Pake pake ali atoa kotuketeka ko wameneya pa ponokala tamene. Yapu pade tuapea peketepa i yapu pitiki-kiti tepe kolotini mataketikoa meamene wa namolo takoa amene. Nitoa ootokoa kakete enekoli wene ko akeneya mekago meadekalepa kini okoi agale einagoke weamutukome one tepe kolotini mataketikoa mekoo. Dikane ago pade eida meameadekalepa nipa kini oa metekoi agale pedekome pinali-kiti kiwike weamuoo. Panagono yapu tuapea peketepa pa eida-kama meamene. Nee ue eya takoa metekoiya moa namene. Ni edoa-mo. Panagome-kiti panagono pupu takakolopa one eni pupuke kue eya moateko toa pupu pinagome meamedekolo ni ukuno, yapu yapu pima yawameamene. Ali atoa ta latia pitikoika pokoli makutukoa motekete ue nee eya takoa lawetekoli padeya kekaneya latikameneya peya moa namene. Nitoapa yene taneya pikoi-kiti kini tane yene latekoapa eya wa oa tamene. Akolaliyo ali atoa pawe toa talo toateko tigotokama noko wa amene. 10 Wa ta padeka pokoli makutukoa moamokolipa nipa kini yapu ludu patukakete ekete 11 kini ta ludu piko doo tone kawake kakeneya opi tadekakilepa kiwi pubu ekete tokono, eya wa wene taneya meati. Akolaliyo ali atoa pawe toa talo toateko tigotoma noko wa eni yene tewitikoa pamene. 12 Ae, wipitia ta pataka-pete Akolaliyo ali atoa takoa enoa kibu motokomepa kiwi makutukoa moamokoi yene dika dika toamene tete meoo. Nipa Sodome take yename poanele tubele-kama tokoike nami wia tete meteka toa moa patukoa tete ako mati meoo wa Yesuyo akeneya.

Korasine Besaida Kapaneame Ta-meneke

Pitikoi Yename Yesu Wakeneyake Akenemo

(Matiu 11:20-24)

13 Ae, Korasine ta-pala Besaida tata pitiki yene kiwi pubu ukumo yakoe. Kiwi pakeke ele kule tubele mati toma yakounakale mone Taia Saidone tata ludu toma yawou tokapa nipa kini namolole tewitikoa wakete palu watea kuku yotokatapea toi toka. Mone yenameke dikoa wete toi tokake kime pade nitamokoina. 14 Akolaliyo ali atoa takoa enoa kibu motoka-petepa mone Taia Saidone tata pitane ali atoa tete meoo. Ae, eni tete meteka toa moa patukoapa Korasine Besaide tata pitiki yene kiwi dika dika toamene tete meoono, nepiamene. 15 Ae, wini Kapaneame take pitiki yenepa Akolaliyo kiwi a tibuke moa kamotokoono wene pianeya meki-pe. Akolaliyo nitameneya poane take poe wa kiwi moa pitikoo.

16 Anu oya-lawe kini agale yateki yenamepa anu agale-pala dekoa yateki. Kini agale yakamoa kiwi waki yenamepa anu agale-pala dekoa yakamoa no waki. Anu agale yakamoa no waki yenamepa no moa wetekaka agono agale-pala dekoa yakamoa one waki wa Yesuyo akeneya.

Moa Wetekane Ali-kiti Wakapea Nekenemo

17 Yesuyo ege odepeta kadukoa wa lene kolo kakoa (72) moa wetekane ali-kiti one mekata wedianeya wakapea nekete ekete Ali Muno neke ibini wedekoa ta wa okoole poane ipono-kitameka yakoa tokoi-koli okome 18 Setanu a tibu kawa pitakitikakale enekou. Nipa katiapale tane tetepo tootapekome pitakale enekou. 19 Yakoe. Ali tania tukako kaya-kitika ka̱ala-kitika wia kautakoa ni kiwi-pala poi te̱iane ago Setanuno tele moa kawikoa toino, anu tele patu kautakoa kakete nitoi wane eni toatekoi tele lukakouna. Nitikounano, padameka kiwi toa potokamele toamoo. 20 Takoa poe wa ikili ipono-kitame yakoa tikike wedia kawameamene. Nitameneya, Akolali a tibuke mekome kini ibini one bokuke wia mekaneyano, kee wa wedoa wedia kamene wa Yesuyo akeneya.

Yesu Wedia Kakome Akolali Ke Wa Akenemo

(Matiu 11:25-27, 13:16-17)

21 Einata einapete Yesu Epetane Yomini patu kautakoa kakome wedikome okome Atai Ali Muno itono tibuta yopia kako ago nepala ke wane uku-ye. I uku agalepa pa nana mati keneya meki-kiti i i wa neme wene taka taka tokoyake itono peku wene toa naki-kiti wene takameke pa neke luaneya mekono, ke wane ni uku. Atai, neke widikakepa neke epene wene-kama piko toa litiapa dikou wa wene toopikanakale taatekoa toko wa Yesuyo Akolali-pala akeneya. 22 Nimo ootokoa okome Agetaiyo one tele patu kautakoa kama pamene wa one peku no lawetetapeka. Nopa dikane ago wa padameka wene toamikiyake Atai Akolaliyo wenepa toko. Atai Akolali onepa dikane ago wa padameka wene toamikiyake one mana noanume wene tuku. I alime i atoame Agetai wene tomotou wane takoane moane kakaku-kitameka Atai Akolali wene tiki wa Yesuyo akeneya.

23 Nimo ootokoa kakomepa ete-kitame yakamomotoa one oya-lawe kakoi lono ete peketapekome okome kime i enoa kakile-kiti enoa motiki ali atoapa kolotine meoi. 24 Kipala i ukumo yakoe. Kini leneme enoa kaleme yakoa tikiya-kiti ali kainya matiyame enoane yakoane toadiya wa papete nepia meaneya. Nipa Akolaline agale to̱awea akane ali-kiti ni ako meane tobou ali kainya matiyame nepia meake enoa yakoa toameneya mea pa tuma-kala nekeneya.

Sameria Take Agome Yu Ago Auapeanemo

25 Mosesene totono pine to̱a olaukoa tane ago pade Yesu kakata nokomepa i agopa wene meane ago patu wa pitia yatekome okome Tikisago, edele tekene meane kama pou-pe-kale okome 26 neme wini okolekepa Moseseno totonoke edemo wa wia mekaneya-pe. Eni agale oi motikilepa edemo wa wia mekanemo oi motoko-pe-kale okome 27 neke Ali Muno Akolalike wedoa wene mekoa meamene. Nipa neke tepe kolotinime toa neke yominime toa neke teleme toa neke weneme toa tamene. Ni pinali neke wa wene mekoa mama motoko toapa yete pade ali atoakeka wene mekoa mama moamene wa wia mekaneya piko wa okale okome 28 neme wini okopa nimini eke okono, wini okana toa toma pekepa nipa mea kama poo wa akeneya.

29 Yesuyo nimo okale one wene muno meaneya mekome akene tetepo takamotoa okome okome Moseseyo yete pade ali atoake wene mekoa mama moamene wapa edane ali atoake okome akeneya-pe wa okale Yesuyo eya wa pedoa agale akeneya. 30 Panago-kiti Yerusaleme ta piimotokome Yeriko take keti poademe pekeneya. Poademe pokomepa ali wia kinikiya odomoa pokala tane ali-kiti kotukale one mamina eya odoa moa layo toua witaneya. Nitikete einago tuademe pimotoa pekeneya. 31 One eni tuademe pikata Akolalike lodo yotokoai tane ago pade ka ludu naniko nokome enetekoake pa pimotoa eka kebonoke kokotokoa patukoa pekeneya. 32 Wa naniko Lipai yatene ago pade einata einago tuademe pikata nokome enetekoake eina toa pa pimotoa eka kebonoke kokotokoa patukoa pekeneya. 33 Nitikala taneyake mone Sameria take ago ka ludu nome enekale einago tuademe pikale enetekoapa ela moa 34 pinele pome one witaneka peto-pala gerepi po ku̱ ueta pekoa yotokatapea togotokaneya. Nititikoa one dogi kai tali waneke mekoa ali atoa dekoa piai tane yapuke aua pome pikoa meaneya. 35 Nitoapa podolikama tewitikoa poademe kakome eni yapu talo tane ago kina takuta metekome okome i ago pikoa meano ta. Nee ue eya lawetekoya-kiti i kueme topo toa motokakale adameadekalepa nipa oto wakapeane nekene nami wiane kue pade meou wa pekeneya. 36 Eni witane ago tuademe pikata ali tebolo nokala taneyano, odene agome einagopa one oyago tetepo takaneyano, mani ago-pe-kale okome 37 one ela moa auapeka agopa einago eni wa okale okome nipa one eni tane toa toomoa pamene wa Yesuyo akeneya.

Maasa Mariatane Yapu Yesu Ugu Pekenemo

38 Yesuyo pato wa one oya-lawe-pala kutu pome ali atoa ta latia pitikoi take witapaneya. Nitikale atoa pade Maasa wa ibini akene atoame one yapu ne noo wa makutukoa motaneya. 39 Nitaneyake eina atoane wamene atoa Maria wa ibini akene atoa Yesuno kawane nome mekomepa one olaukoa oka agale yakakoa meaneya. 40 Nitoa mekaka Maasa one pupu nami namita kakale tokome tepe we taneya mea Yesu mekata nokome okome anu wamene atoame anu kidene nee eya takoane pupu tomotoa wawa i nome mekono, neme no ela motekepa nipa no neke wamene atoa auapeano pa wa wetekamene wa okale okome 41 ae, anu oyatoa Maasa ne-pala ukumo yakamene. Pa pupu toatekoya-kala tokoa kake teke wene keda taneya mea tepe-pala we tokolo winipa oko. 42 Padele epetaneledo katekoa neme toameadeko. Enilepa Mariayo anu i laweteku peku noada wa yakakoa meko. One i yakoa motokoya padame katekoa moamele toamoko wa Yesuyo Maasa-pala akeneya.

Copyright information for `WIU