Luke 11

Kowitikete Oatekomo Olaukanemo

(Matiu 6:9-13, 7:7-11)

Wa padepete Yesu padeka kowitoa meaneya. Kowititikoa mekale one oyago pade nokome okome Yoneyo one ue motokane yene kowitikete toatekoile olaukane toa toto olaukoa ta-kale okome Akolali kowitiketepa eya wa kowitikala tamene.

Atai, neke ibinipa ali atoame paya tetepo takameneya kei pimotono ta.
Neke ali atoa pawe toa talo toano ta.
Ta patako toa-kama tone noateko nee moa lawetekala tamene.
Tone tokoo poaneleke po letu mekakana keetapeamene.
Toto-pala poanele tokoi yene peya kini eni tokoi poaneleke totome po letu mekakoo toa keetapekete tekete ni oko.
Padele padeleme toto etepea liamomotono, yopikoa kamene wa Akolali kowitikala tamene wa Yesuyo akeneya.
Yesuyo enimo ootokoa okome anu oya-lawe kiwi panago tube likonu ta likale-kiti neke oyagono yapu peke eke anu oyago pade padeka poademe anu yapu dekoa pinoko. Nitikoyake one lawetateku nee piamokono, palawe wane tebolo nami kakoane mouno mea ta wa neme kowitikale okome anu kago keteaneya kako. Anu mati-kitika no-pala atu pia mekino, kamoane meamele toamokono, teko takamea wa-kiti oo. Nimo okaleka mano wa neme oai toa kakale enekome kamoa nokome neke moateko toa-kama moa menoo. Nipa ne i agopa one oyago kakono, moane menada wa moa menokoya mena. Pa neme mano wa oai toa kakaleke nitoo. Nipa kipala eya wane ukuno yakoe. Akolali kowitoa kakolipa yakoa too. Padeya-kiti tuku toa kaketepa enamuoi. Kago wi wi toa kakolipa pinagome kago pekanokale tuapea poi wane uku. 10 Eni uku toa kowitoa kaka agomepa nipa one eni kowitikaya moo. Padeya tuku toa kaka agomepa nipa one eni tuku tokaya enamuoo. Kago wi wi toa kaka agopa nipa pinagome pekanoo. 11 Anu oya-lawe kiwi panago neke mana agome mou pade nouno mea ta wa-kiti okalepa ali tania tukako kaya pade neme yotokoa meoo-pe. 12 Ogada mu nouno mano wa-kiti okalepa ka̱ala pade yotokoa meoo-pe. Nitamoo. 13 Kiwi poanele-kala tiki-kitameke kini mati-kiti epetaneya takoa mekala tiki. Epetaneya takoa moa mekala tiki toa moa patukakome a tibuke meko kiniketaiyopa one Epetane Yomini kiwi meoo. Nipa one kowitikoi ali atoake awipoano pa wa moa wetekoo wa Yesuyo akeneya.

Yesu Belesebule Patu Kautakoa Kakome

Ipono-kiti Takoa Wetekako Wa Akenemo

(Matiu 12:22-30, Make 3:20-27)

14 Wa padepete Yesuyo panagoke awitane ipono takoa pa wa wetekaneya. Agale amele toamene ipono eni takoa wetekaneyake eina agale wamene agome agale titia okale yatekete e ali atoa wene kainya pianeya kakeneya. 15 Nitikete padeka-kitame ekete beita ipa ako odene meko tobou ipono Belesebulene tele patu kautakoa kakome ipono-kiti takoa wetekako wa akeneya. 16 Wa padeka-kitame likoa enekete ekete neke tokolepa Akolali patu kautakoa kake tadekalepa a tibuke padele tubele witakamotono ta wa akeneya. 17 Nitikoli kini tepene pikoi wene tetoa enekome okome ako odene meko tobou agoke lukoa meki yenedo kako poi toa meketepa wete atutapeoi. Odene yapu keneke pitiki-kitika ete oto wa puutakutukoa meketepa nipa yapu-kiti kilia tadatapeou toa tadoa pootapeoi. 18 Edikoapa Setanuno yatene puutakutukoa meketepa edoa mea kamotoa-pe. Mea kawamoi. Noanupa eni tobou ipono Belesebulene tele patu kautakoane kakene ipono takoa poe wane wetekakala tuku wa wini iki. 19 Noanupa Belesebulene tele patu kautakakene ipono-kiti wetekaku wa ikino, kini totono litia tiki ali-kitame ipono-kiti takoa wetekaketepa te patu kautakoa kakete tiki-pe. Anume takoane wetekakene tukuna toa tikino, kime no ina akoa kakinapa kapene wakoa akediki. 20 Akolali patu kautakoane kakene ipono-kiti takoa poe wane wetekakala tukuno, Akolaliyo one ali atoa pawe toa talo tokotapa kiwi pake wini witadeko.

21 Telekagome tue poyo dolo eya mana patu pikoa mekome yapu yopikalepa onekeya peyapa kode moameneya pa eida pia kawoo. 22 Wa one tele moa patukoa tele tube mati tane ago nokome einago moa kautakome eya too. Einagome one tue poyo eya ika iyamepa ete yene wiane litiou wa pikoa kakanakeya-kiti odoa moa onekeya-pala kode moa aua pokome one yene tatia meetapeoo.

23 No-pala lipua meamoko agomepa nipa no-pala poi eni teigome toko. No auapeamoa no mekuta ali atoa koukoa mekamoko agomepa nipa ali atoa tadekoa litikome toko wa Yesuyo akeneya.

Ipono One Mekanata Wakapea Nekenemo

(Matiu 12:43-45)

24 Ipono pade panago takoa pokomepa eya toko. One koo meatekota ta pitamene ta ludu tuku toa kawa teko tokolo wako. Nitoa wakomepa one takoane wawane nokounata wakapeane pone mepou wa wene piitikoa 25 wakapea pome enepokolo einata do pokoa kalotokaneya kakedeko. 26 Nitaneya kakolo enemotokome tuku topokome ipono-kiti tatono kakoa (7) one poanele natele tomotoa poanele pine wia tagoa tiki ipono-kiti enamua einata aua noko. Aua nokolo einakagoke awitikete awitikili tokome one namolo poanele nateleka toa meake wipitikomepa poanele tubele-kama toma yako wa Yesuyo akeneya.

Ali Atoa Kolotine Meatikimo

27 Yesuyo enimo ootokoa kakale atoa pade ali atoa oboa kakoita kakome kayo okome okome i ago ne opia pikoa mea adu tanikakoa meane atoapa kolotine meko-kale okome 28 winipa nimini okoyake kolotine wedoa meki-kitipa Akolaline agale yakatekoa toma yaki-kiti eni wa Yesuyo akeneya.

Yesuyo Padele Tubele Tomotoa

Likoa Enanemo

(Matiu 12:38-42)

29 Ali atoa Yesu kakata note-kala apua takoa kakoli enekome okome ipete kaki yename poanele wedoa toma yakina. Nipa no i ago Akolali patu kakedekalepa padele tubele mati witakamotono ta wa likoa enekina. Nitikiyake Yona einago-pala tubele mati tane toa tokale enoi. Padele pade enamoi. 30 Akolaliyopa i ago Yona one patu kautakoa kakedeko wa Ninepa yename wene tomotoapa Yona einago-pala padele tubele mati taneya. Eina toa Akolaliyopa one patu kautakoane kakedeku wa ipete kaki yename wene tomotoapa Yona-pala tokanakale no Ali Yatenane Oyago-palaka padele tubele mati toono, nepiamene. 31 Ae, Akolaliyo ali atoa takoa eneka-pete Siba take ako meane tobou atoa kamokoa kakome okome Yesu kaka-pete mekoi Yu yene kime toa potokaneya wa kiwi akoa agale oo. Ni edoa-mo. Eina atoa mone atoameke Solomonono peku noademe ta padeka mati mea nekeneya. Nitaneyano, kipala ukumo yakoe. Tobou ago Solomono keku kamotoane no ako ago nukuyake kime pade anu peku noamadete waki. 32 Ae, Akolaliyo ali atoa takoa eneka-pete Ninepa take yeneka kamokoa kakete ekete Yesu kaka-pete mekoi Yu yene kime toa potokaneya wa kiwi akoa agale oi. Ni edoa-mo. Yonayo Akolaline agale Ninepa ta ludu mo wima pokale yatekete eni yene Akolalike tepe kolotini pekoa piitapeneya. Mone yenameke nitaneya. Nitaneyano, kipala ukumo yakoe. Yona einago keku kamotoane no ako ago nukuyake Yu yene kime pade anu peku noamadete waki wa Yesuyo akeneya.

Labo Toleke Pedoa Akenemo

(Matiu 5:15, 6:22-23)

33 Panagome-kiti one labo udukakomepa nipa bokosi wane keneke potipiamoa okolo petene moa pekoa kautamoa tokome eya toko. Labo piatiki walaike-kama moa piko. Nipa ali atoa yapu tuapea nekete eni pa̱pa keleyo toa kakale enemotoa ni toko. 34 Eina toa labo toele yapu pa̱ takalogou toa kini lenetame tepe kolotini eya pa̱ takalogako. Lenetado epetaneya kakepa nipa tepe kolotini pa̱ takatapeneya kawoo. Ae, neke leneta poaneyatado kakepa nipa tepe kolotini yomiyomume agopa takatapeneya kawoo. 35 Tepe kolotini pa̱ takatapeneya meku wa oake yomiyomu keneke mekaya tokale wedoa meamene. 36 Yomiyomu dedeyaka toameneya tepe kolotini pa̱ takatapeneya mekopa nipa labome pa̱ takalogou toa ne pa̱ takatapeneya kawoo wa Yesuyo akeneya.

Parisi Ali-kitika Mosesene Totono Pine

To̱awea Olaukane Ali-kitika Kikoa Akenemo

(Matiu 23:1-36, Make 12:38-40)

37 Yesuyo nimo oa kakaka Parisi ago padame one yapu nee noano noo wa okale nipa pata wa pokome nee mekome nakeneya. 38 Nee noa mekale Parisi agome enekale one yono uele tadameneya pa mekome nakale enekome wene kainya pianeya meaneya. 39 Nitaneyake Ali Muno agome okome ne-pala ukumo yakamene. Parisi ali-kiti kini mete okolo eya abe kogilepa ekolo abe pa kamotoa lede tokoo abe ko̱otapekala tiki. Nipa kepeneme epeteku wa oake kini tepene panagoneya moadiya wa tepi moa enika eni poanele toma yaki. 40 Ae, paya nou toa mekete tiki. Akolaliyo tokoo pikoya-kiti latikilepa ekolo pikoya-kitika latikome latia pianeya. Nitaneyano, tokoo ekoloka abe ko̱otapeamediki. Enipa nimini uku-pe. 41 Kini mete okolo kagono keneke pianeya-kiti tatikoa ponopene ali atoa meteketepa nipa kini mete okolo eya abe ko̱otapeneya piou toa mea epetekoino, nitamene.

42 Ae, Parisi ali-kiti kime dika dika toamene tete moino, nepiamene. Ni edoa-mo. Kini yamanu ludu witakoya nee deya-kiti pilia moa oi moteketepa yonota tua pikolopa odene katekamoa ipa Akolalineya wa takoa pikakala tiki. Ae, ali atoame tanele ki̱yotokoa takoa enoa Akolalike wene mekoa mea enika enile tobou kakoa tamedikiyake toamekete pa natele tokala tiki.

43 Ae, Parisi ali-kiti kime dika dika toamene tete moino, nepiamene. Ni edoa-mo. Losu yapu peketeka ibini akene yene meatikita meada wa pote mepokala tiki. Makesikeka ali atoame Tikisa ago Tikisa ago ke wa kiwi kei pimotada wa yakala tiki. 44 Ae, Parisi ali-kiti kime dika dika toamene tete moino, nepiamene. Ni edoa-mo. Kipa tuane yene oloyo toai taneka tetepo taneya meki. Nitimotoake ali atoame enameneya paya nou toa teteponokala tiki wa Yesuyo akeneya.

45 Nitaneyake Mosesene totono pine to̱a olaukane ago padame Yesu-pala okome Tikisa ago winipa anu yagono-mikiti-pala dekoa akake oko-kale okome 46 Ae, Mosesene totono pine to̱a olaukaki ali-kiti kime dika dika toamene tete moino, nepiamene. Ni edoa-mo. Ali atoa padeya padeya keda tokoya kini kotomaneke moa aukou toa kini wene keda takakala tiki. Nitikiyake eni keda nateya deyaka yapetekoa ate motokamiki. 47 Ae, dika dika toamene tete moino, nepiamene. Ni edoa-mo. Akolaline agale papete to̱wea akane ali-kiti oloyo taneka kalotokoa yapu deya wikakakala tiki. Kini kaua-mikitame eni ali-kiti wia tukama nekeneyake tiki. 48 Nipa kini kaua-mikitame tanelepa epetanele tane tetepo takoa tiki. Kini kaua-mikitamepa Akolaline agale to̱awea akane ali-kiti wia tukama nekeneya. Kimepa eni ali-kiti oloyo taneka kalotokoa pikala tiki. 49 Kime nitoi wa Akolali wene muno meaneya mekome eya wa oa pianeya.One agale akatiki ali-kitika one agale oa aua yawatiki Aposelo ali-kitika kiwi mekoika moane wetekakala tou. Nitikolu nokoli enekete Yu yene kime padeka-kiti wia tukoa wa padeka-kiti tete mekala toi wa oa pianeya. 50 Namolo namolo titimoa kini kaua-mikitame one agale akane ali peya wia tukama-kala nekeneya. Eni wia tukama nekeneke nami papete wiameneyake opi kabe koukoa nami wiapa ipete kaki-kiti kiwi Akolaliyo kibu moono, nepiamene. 51 Titikilepa wamene agome Ebele wia tukaneya. Wipitikilepa tobou losu yapu keneke Sekaraia wia tukaneya. Nipa eyata pake Akolalike lodo yoai tane walai-pala tobou losu yapu olege takoa tipi tane yapu lukuta eniyata pake Sekaraia wia tukaneya. Eni ali-kiti wia tukama nekeneke nami papete wiameneyake opi kabe koukoa nami wiapa ipete kaki-kiti Akolaliyo kibu moademe toko.

52 Ae, Mosesene totono pine to̱a olaukaki ali-kiti kime dika dika toamene tete moino, nepiamene. Akolaliyo talo toko take one peku nopadete ali atoa kago ketepono patukoa ponadete tokoiyake eni kago peatekoi kii kime to̱a pokoina. Nipa kiwi patukoa poamadete wakoiyake ete ali atoa patukoa ponomotoa papukamokoina wa Yesuyo akeneya.

53 Nimo oomotokome pokale Mosesene totono pine toa olaukane ali-kitika Parisi ali-kitika one-pala timini luaneya i i wa pitia yakoai toma pekeneya. 54 Nipa natemoka omotadiya wa kakete one likoa enoai toma pekeneya.

Copyright information for `WIU