Luke 15

Katepitoa Pekene Sipi Sipi Kai

(Matiu 18:12-14)

Takesi kue motokama yakene ali-kiti Mosesene totono tagoa toamene yene peyame Yesuyo okamo yakadete one mekata obonokala taneya. Nitikoli Parisi ali-kitameka Mosesene totono pine to̱a olaukane ali-kitameka Yesu akoa lubulubu pikakete ekete i agomepa Mosesene totono tagoa toamiki yene makutukoa moa odeneya opia mekome nee nako wa okoli Yesuyo eya wa pedoa agale akeneya. Kiwi panagome sipi sipi kai ege takupeta kadukoa (100) egetekale-kiti odenedo katepitoa pokalepa pinagome ete (99) sipi sipi kai ali piamene take koukoa kakoika pa kamotoa eina katepitoa atupokana kai pitia tuku toma poo. Nitoa enamua motokome wedia kawa kotomaneke wia apulogoa wakapea noo. Yapu eni nome kakome one oya-lawe one yapu liti mekoi peya kayo oa motokome okome auna katepitoa atupokana sipi sipi kai enamuane moane nekene ukuno, wedikete wediatono noe wa kayo oo. Enipa nimini uku-pe. Eina toa Mosesene totono tagoa toamene ago odenemeka one namolole poanele tewitikoa wakalepa a tibuke mekoi peya wedia kawei. Nipa pade ali-kiti ege takupeta kadukoa (99) kini namolole poanele wete tewitikoa wakeneya tekete wene ki̱yo akeneya mekoi yeneke wedekilepa teketeke einago odene agoke wedoa wedikete kolotine meoi wa Yesuyo akeneya.

Atuane Kue Leneke Pedoa Agale Akenemo

Pade atoame-kiti one kue lene yonota tua pikoyake wa pade odeneka atukolopa nipa eya toko. One labo udukoa yapu do wedoa pokama pokome tuku toa kawa enamua motoko. Enamua motokome one oya-lawe one yapu liti meki peya-pala okome auna atuane kue lene enamuane motukuno, wedikete wediatono noe wa kayo oa motoko. 10 Eina toapa Mosesene totono tagoa toamokome etepea pome atupoka ago odeneka one namolole poanele tewitikoa wakalepa Akolaline edelo ali-kitame ke wa wedoa wedia kawei wa Yesuyo akeneya.

Atupane Ago Eteneke Wakapea Nekenemo

11 Yesuyo eya waka pedoa akeneya. Panagono manata takuta kakeneya. 12 Padepete putunagome etene-pala okome atai neme kadimo oa no tatikoa meatekoya-kiti opi mouno, wete tatikoa meano ta-kale etename tatikoa metaneya. 13 Nitaneyake ta pade-mene lia patakale putunagome onekeya peya moa ta tetemada pome mepaneya. Nitoa pale toa mekome onekeya peya paka wetekamu taneya. 14 Wetekamu taneya pa mekale one eida mekata kobu igi mati witaneya. Nitaneyake kobume tuaneya mekome tokome 15 ta pinago pade mekata pokome okome neke takateku pupu pade piko-pe wa yakapokale tayo lono one kai kakane lono one kai egetekapa wa wetekaneya. 16 Eida egetekakoa mekata kobume tukomepa kai naki neepa nou wa wene pianeyake padameka one noatekaya lawetekile toameneya. 17 Nitaneyake one poane wene wia wakome okome Agetaine pupu takaki yene peya nee noa kitipu-kama mekiyake nopa nee noamoane kobume tuaneya i mekuno, 18 agetai mekota wete wakapeane poada. Pekene ekene atai, Akolaline leneke kakene poanele tokou. Ne-palaka poanele eina tokou. 19 Nopa dikane agono, neke mana wa neme amele toamokono, neke pupu ago tetepo takoa pa pupu yameano ta wane opou wa 20 kamomotokome oneketai mekata poademe pekeneya.

Nitoa noademe nokale etename enekome elame tuku wa teyapea pome kotua tebea nunu oa kakeneya.
21 Nitikale mana agome okome Akolaline leneke poanele tokou. Nepalaka poanele eina tokouno, nopa neke mana wa neme amele toamokono, pa pupu ago tetepo takoa pupu pade yamea ta wa kowitaneya. 22 Nitikaleka etename pupu yene-pala okome manago atupane ago i nokono, tuaneyano wene pikounake i nome kakono, one kawateko mamina epetane mati wete moa kakakoa one yonoke makai wane moa mekakoa kawa yeneka moa mekakoa toe. Togeke wiadete la̱motoa egetekoona pitimekawe kai tine wete moa wia kikakamene. Toge kia wedikete wediatoe wa okale toge nodokoa pia wedia kakeneya.

25 Nitoa kakakoa namolo ago ipe toa kawa wakapea nome yapu liti kakome yatekale tulutu oa kawa pitikoa wedia kakoimo yakaneya. 26 Nitoa yatekome one pupu ago pade ne noo wa kayo oa motokome okome i yatekumopa edele tekete ikiti-pe-kale okome 27 neke wamene opi noka. Nitikale neketaiyo one tuamoa padeleka toameneyano ke wa wedia kakomepa tone togeke kiadete la̱motoa egetekoona pitimekawe kai tine wia kikakakome toko wa okale 28 yatekome kotimi wene luaneya kakome kini wedia kakoita poamademe wakale etene ako lono one kakata pokome ne noo wa kowitikale 29 okome atai, mali peya mati ponomotoane neke agale odepetaka tagameneya meane neke pupu pa takoane kakou. Nitikouyake meme kai tine i metekuno, neke oya-lawe-pala wia kia noa wedia kawati wa odeneka meamokana. 30 Nitamokanake neke mana putunago wakapea nokalepa togeke kiadete la̱motoa egetekoona pitimekawe kai tine wia toge kikakaka. Neke kamoya-kiti moa pokome pamoko atoa-pala opia mekome paka wetekamu taneyake toka-kale 31 etename okome tota odeneyata mea kakoona. Anukuya peyapa nekeno, dekolo wene poaneya kake oko-pe. 32 Neke wamene ago tuane tetepo taneyake opi i noko. Atua pekeneyano wene pikounake opi i eneku. Nikepa ke wa wedia mekilepa tamele toko wa etename akeneya wa Yesuyo akeneya.

Copyright information for `WIU