Luke 17

Ali Atoa Likoa Eneki Yeneke Pubu Akenemo

(Matiu 18:6-7, 21-22, Make 9:42)

Yesuyo one oya-lawe-pala okome okome ali atoame poanele tomotoa padele padele witakala too. Ae, poanele tomotoa likoa enekoi yename tete mokoa kawei. I mati deya-kiti odeneka padame likoa enekalepa nipa Akolaliyo kibu motokome dika dika toamene tete meoo. Ae, eni tete mea kibu moamomotoapa papete mati wete likoa enameneyake pade alimedo laukakoa tube kue matiyame one kabe kautoa kusa ue muke keti pitikakalepa epetoo. Kipalaka enile takayano, wedoa meamene.

Neke oyago padame ne-pala padele poanele tokalepa kikoa oa moamene. Nitikale one poane wene wia wakalepa nipa one poanele tokanake po letu mekakana keetapeamene.
Nipa ta pataka abuna tatono (7) kakoapeta poanele ne-pala one tokala toake wa tatono (7) kakoapeta ne-pala poanele eina tekene tadeku wa one poane wene wia wakala tokalepa one poanele tokala tokanake po letu mekakana kekala tamene wa Yesuyo akeneya.

Akolalike Wene Tugoa Mekete Toatekole

Yesuno oyali-kitame one-pala ekete Ali Muno Akolalinele akole-kama takama poono, mane mane oano ta-koli Ali Muno agome okome kalipe lenepa dedeyameke witakome leau akatapea witako. Akolalinele edikoado takama peketepa nipa i kako yomo sikamine yomo teke to̱omoa poke kusa ue muke kapa wa okale to̱omoa poo wa Yesuyo akeneya.

Tobou Agono Pupu Takakete Toatekole

Kiwi padago neke pupu takako agomepa neke ipe takoaka neke kai egetekoaka toa peya takamotokome neke yapu wakapea nokale eneke nee wete nonamene wa neme oo-pe. E̱'e mena. Eya wa oo. Nee ue eya nouno, mamina pade moa kawa nee takoa lawetoano ta. Nee nootokoane mekolu neke nee ue eya noano ta wa neme oo. Enile tamene wa okale einagome yakoa tokalepa ke wane uku wa neme oo-pe. E̱'e mena. 10 Akolalinele dikoa takamene. Oneme tamene wa oka toa-kama yakoa teketepa one-pala eya wa amene. Tone toatekole pa eina tokoono, toto pa yene-pala ke wa edoa oade-pe wa amene wa Yesuyo one oya-lawe-pala akeneya.

Yesuyo Kedime Nakene Ali-kiti Latekanemo

11 Yesu Yerusaleme take poademe pokome Galili Sameria tata otoke pake yakeneya. 12 Nitoapa ali atoa pitikoi ta pade pome kakaka kedime nakene ali noi kakoa (10) one kotuadete eka mati witimoa kakete 13 kayo telo ekete ekete Tikisa ago Yesu toto ela moamene-ye wa kayo oa kakeneya. 14 Nitikoli enekome okome Akolalike lodo yotokoai tiki ali mekita pekete kini lene timini yameatino poe wa wetekakale poadete pokoika eina kedime nakene yene takoa pootapeadeka. 15 Takoa pekedekale enekome odene ago Yesu kakata wakapea nekeneya. Nipa Akolali kei telo oa pima nokome 16 Yesuno kawane aua pitakome ke wa akeneya. Einagopa mone Sameria take agomeke nitaneya. 17 Nitaneyake Yesuyo okome kiwi kedime nakene ali noi (10) kakoapa kiwi peya latamokoi-pe. Latekakilepa taneyano, eina pogi kakoa (9) ali-kiti edekoti-pe. 18 Ae, e ali-kiti Akolali kei pinamikiyake o ago odene mone agomeke Akolali ke wa one kei pinoko wa Yesuyo ootokoa einago-pala okome 19 kamokoa pa. Nooke wini wene tugoa mekoleme ne eni latekaneya tokolo uku wa Yesuyo akeneya.

Akolaliyo Ali Atoa Pawe Toa Talo Toateka

Tigotokale Toatekale

(Matiu 24:23-28, 37-41)

20 Parisi ali-kitamepa Akolaliyo ali atoa pawe toa talo tikilepa manipete too-pe wa yatekoli okome Akolaliyo eni talo tokoyapa kini leneme enemotoa keleyo witamoo. 21 One talo tokoyapa ku witakono enoe, e witakono enoe wa padameka wamoi. Akolaliyo talo tokoyapa kiwi pakeke wete witaneya tokolo ni uku wa Yesuyo akeneya.

22 Nimo ootokoa one oya-lawe-pala okome no Ali Yatenane Oyago wakapeane none meatekou ta pataka odene enadiya wa kime wene pia meketeke wa pade enamoi. 23 Enipetepa pade-kitame winago oto noademe ku nokono, enoe wa oa, wa pade-kitame e nokono enoe wa oa toino, eni yene litia poameamene. 24 No Ali yatenane Oyago wakapeane nekenepa katiapale a tibu eka kukata keleyo pi̱atapeko toane pa̱ tootapeneya nokolu peyame enekete enoi. 25 Nitatekuyake namolo takoanepa tete-kala mokoane kawou. Nitimotoa no kaku-pete meki-kitame no tewitikoa wawadete tiki.

26 Eya ago Noa meane-pete ete mekoi peya paya nou toa mekete gerepi po ku̱ ue eyake wene piitikaneya mekete alime atoa moa atoa alike pote tokala taneya. Nipa Noa one tube ue dipi keneke pome mepokaleka edikoa paya nou toa meaneya. Nitoa mekoika ue mea tagatapekome eni yene wia atukatapeneya. Eina toa ali atoa paya nou toa mekakoane no Ali Yatenane Oyago wakapeane nekene kotikatapeane nou. 28 Eyago Loto meane-peteka ete mekoi peyame nee noa eya kuya topo toa moa ipe lene matoa yapu wia enika enile toma nekeneya. 29 Nitoa mekoika Loto one Sodome ta tewitikoa pokale eina eina Akolaliyo tibuke toe-pala itipono okoa kakene kuguta pitikoa wia atukatapeneya.

30 No Ali Yatenane Oyago wakapeane nokou-pete mekoi ali atoameka einago Loto meane-pete tanele pa enile tokoa kawei. 31 Enipetepa panago neke pikoya-kiti yapu keneke pimotoa yapu liti koo meapa nipa mopada wa yapu keneke poameamene. Eida mea pitoa pamene. Panago neke ipe toa kawapa wa yapu wakapea poameamene. Eida kawa pitoa pamene. 32 Loto einagono natono-pala tanele kipalaka takayano, kakoika wete tewitikoa pitoa pamene. 33 Nipa onekele-kama tokome tukaya wa piti tokolo kepene mama motoko agopa one yomini-pala etepea tua poo. Wa padekagome one kepene mama moamokome tukaya wa piti moamoko agopa tukomeka Akolaline take mea kama poo. 34 Eya waneka ukuno yakamene. Enipetepa adona odene walaike atuta pitikoita-kiti pade eida pimotoa Akolaliyo padena takoa moa poo. 35 Atoa takuta kini witi ku̱ kugutukoata kakoita-kiti padatoa eida pa kamotoa Akolaliyo padena atoa takoa moa poo wa Yesuyo okale 37 ekete Ali Muno neme wini okotapa manika patu wa okoli okome ali tuaneya lomua kakota kego naki ini-kiti odepeta koukoa note puka puka toa yaita kawei wa Yesuyo akeneya.

Copyright information for `WIU