Luke 2

Mariayo Yesu Opikome Tanemo

(Matiu 1:18-25)

Einaka einapete ako odene meane tobou ago Sisa Ogasasiyo eya taneya. Ta piko peyake pitiki ali atoane ibini bokuke wia mekoatino toe wa oneke lokoa ta talo tane yeneke agale oa wetekamu taneya. Ali atoa mekoi toa oi eni motikilepa eya ago Kuwiriniusiyo Siria ta talo toa meane-pete titia taneya. Nitane-pete ali atoa kini kini opiane take-kama ibini oa pipokala taneya. Yosepe einagoka nitaneya. Nipa Galili ta keneke piane Nasarese ta kawa Yudea ta keneke Beseleme wa ibini akene take pekeneya. Depidi-loeke ta̱ma nekene ago tokome Depidi opiane Beseleme take ibini eni oa pipaneya. One moademe tu pia kakene atoa Maria-pala opia pome nitaneya. One eni atoapa mati kakeneya mepaneya. Eni takepa one mati opiateka oi nokale ali mati opia pianeya. One namolo mati eni opikome mamina ludume togototapea pitimekawe kai eya nee pikoai taneya waneke moa pianeya. Nipa ali atoa dekoa piai tane yapu edea takatapeneya tokome eida paka lono mea mati opia pianeya.

Edelo Agome Sipi Sipi Kai Talo Tane

Ali-kiti-pala To̱awea Akenemo

Einaka einata ta likale sipi sipi kai talo tane ali pade-kitame kini sipi sipi kai li ludu talo toa kakeneya. Nitikakoa Ali Munoyo moa wetekane edelago kiwi kakoiya liti kotikatapea nome kakale Ali Muno agono pa̱ toologaneya. Nitaneyake pitime tuaneya kakoli okome 10 ali atoa peya wedikateko agale oane metekuno, piti moameo. 11 Opi Depidi opiane takepa kiwi toa moateko ago opianeya piko. Ali Muno Keraisu wa oatiki agoke uku. 12 Ena mati ino enoe wa wene tomotoane tekene one adeka i oane meteku. Mamina ludume togotane matipa pitimekawe kai eya nee pikoai taneya waneke wini pioono, enoatino poe wa edelo agome akeneya. 13 Nitikaka eina eina edelo ago kakata one a tibuke meane yagono-mikiti kotikatapea obomoa note kaatapea Akolali kei pikete ekete

14 ako tibuke pa̱ tootapeneya meko Akolali-pala ke wa one kei piato. Itonokepa one wa takoa motokome pewe wia yopikolo meki-kiti poi wia pitikaneya mekino, ke wa oa kakeneya.

Sipi Sipi Kai Talo Tane Ali-Kitame

Yesu Tuku Toa Enanemo

15 Nimo oomotekete edelo yatene a tibuke wakapea pekeneya. Nitaneyake sipi sipi kai talo tane ali-kitame oote tekete ekete Ali Munoyo ina wetekakale nome okanakale Beseleme take enepatoe wa 16 teyapea pote enekoli Maria Yosepeta eida kakoli enaneya. Eina matika pitimekawe kai nee pikoai taneya waneke pikale enaneya. 17 Nitoa enemoteketepa edelo agome kiwi-pala eina matike to̱awea onokanakamo i i wa oa pupitikama pekeneya. 18 Kini eni oa pupitikanemo yatekoi peyame i ikino yakatoe wa wene kainya pianeya yakakoa meaneya. 19 Nitaneyake Mariayo einaka einamo one lukoa mekome enilepa edele toatekolo toko wa wene kibutukoa meaneya. 20 Sipi sipi kai talo tane ali-kiti kini kawa nokoina lono wakapea pikilepa Akolali-pala ke wa oa one kei piawineya pekeneya. Nipa edelo agome kiwi-pala eina to̱awea onokanakale peya taatekatapeadekale ni taneya.

Matipa Yesu Wa Ibini Akenemo

21 Ta pataka ketepo (8) kakoakepa matiyane kepene teigamotoa aua poatekoi oi nokale Yesu wa ibini akeneya. Nipa Maria mati wete kawameneyake edelo ago nokome ibini to̱awea oa pikana toa taatekoa nitaneya.

Simione-pala Anatame Tobou Losu Yapu

Kakete Yesu Enekala Tanemo

22 Moseseyo one totono yametekome tamene wa akene toa eya taneya. Mariayo mati pene opimoa tokome enipete-mene mati pikoa pia pa witimoa meaneya. Nitoa mea teigakomepa Maria Yosepetame eni mati Akolaline takoa meadete Yerusaleme take aua pekeneya. 23 Nipanamolo takoa opiane ali mati Akolaline takoa meamene wa Ali Muno agono totono wia mekaneya piane toa litia taneya. 24 Nitoa aua pote metekete Akolalike padeya mea lodo yotaneya. Nipaini takuta mayapu takutaka puluma inideya takutaka mea lodo yamene wa Ali Muno agono totono wia mekaneya piane toa nitaneya.

25 Yerusaleme take eya ago Simione meaneya. Einagopa wene ki̱yo akatapeneya mekome Akolalinele-kama takoa meaneya. Nitoa mekomepa Iserele yene ela moa auapeatekago taatekoa nomotoa nepia meaneya. Nitane agoke Epetane Yomini awinaneya. 26 Awinome mekome okome Ali Muno agome moa kakapiane ago Keraisu taatekoa nokale ne tuameneya mea enoano, poti nepia meamene wa papete wene takapianeya. 27 One eni papete okana toa taatekakome Epetane Yominiyo tobou losu yapu poano pa wa Simione wetekakale pokome enekale Maria ana Yosepetame Mosesene totono piane toa tekete mati Yesu Akolaline takoa meadete 28 aua nokoli enaneya. Enetekoa moa tebemoa kakome Akolali kei pia kakome okome

29 Ali Muno ago neme no-pala papete oa pikanakale opi taatekoa tokono, nekele takama nuku ago nopa tepe mataketikaneya tuane pou-ta-la.
30 E ku yatene kakakoa ali atoa toa moade nodokakole anu leneme i enekene tekene ni uku.
32 Ali Muno neke toma pokolepa i matiyame e ku mone yatene i i wa pa̱ takalogou toa wene takakala too. Nitikale eni yename ke ke wa Iserele yene kei pia kakala toi wa Simioneyo Akolali kei pia kakeneya.
33 Nimo okale yatekete etene nineta wene kainya pianeya kakeneya. 34 Nitaneya kakoli Simioneyo kini kowitikakome okome i ali atoata i mati toa pewe-kama wia kamene wa Akolali kowititikoa Maria-pala eya wa akeneya. I matiyamepa Iserele yene padeka-kiti ka̱ia logamotoa toa ni padeka-kiti ate kamotokoa too. Akolaliyo one yatene nani toa moateka adeka pikome i mati moa kakapianeyake padeka-kitame one akoa wawei. 35 Nitaneyake ali atoa peya mati kini tepene pikoi wene keleyo witoo. Neepa kepete tueme lagotaneya meou toa wene kedame tuaneya meoo wa Simioneyo Maria-pala akeneya.

36 Akolaline agale pine wene toa to̱awea akane atoa pade Aana wa ibini akene atoa Yerusaleme take eida meaneya. Einatoapa Aasa ti ago Panuelene kono. 37 Einatoa mali tatono (7) kakoa ponomotoa ana-pala meaneya. Wa naniko ana tukale nepo atoa mekome tobou losu yapuke-kama pome mekala taneya. Nipa ta ete likoa oto likoa Akolalinele takoa mekome nee tekei wawa Akolali kowitikala taneya. Eina atoapa mali ege odepeta kadukoa wa pagini kakoa (84) ponomotoa mea kakene atoa. 38 Einata einapete einatoa nokome Akolali-pala ke wa oa kakeneya. Nitoapa Akolaliyo Yerusaleme yene oto toa moatekale nepia meane ali atoa-pala eni mati koo oa kakeneya.

Nasarese Take Wakapea Pote Mepanemo

39 Ali Muno agono totono pianele toa peya takamotekete Maria ana Yosepetame mati-pala aua kini Galili ta keneke piane Nasarese take wakapea pote mepaneya. 40 Eidapa eni mati tubetoa kakeneya. Nipa tigini kawa wene muno mea tagatapeneya mea tokale Akolaliyo pewe wima pekeneya.

Yesu Tuali Mekome

Tobou Losu Yapu Pekenemo

41 Edelo ago patukane wa ibini akene toge oi penane toa-kama Yesuno etene nineta Yerusaleme take eni toge lobutupokala taneya. 42 Yesu opitikaneyake mali tuku kakoa (12) ponokale eni malikeka einakale toa one-pala Yerusaleme take aua pote toge lobutupaneya. 43 Nitoa mea togamotekete kini take wakapea poadete pekeneya. Wakapea pomotoa mana Yesuyo kita wameneya Yerusaleme take pa eida meaneya. 44 Etene ninetamepa Yesu kita-pala opia yakoina-kiti pake lukoa nokono wene pia pote ta likakete kini oya-mikiti kini yatene ali atoa pake tuku tokoa kaketeke enameneya. 45 Nitimotekete Yerusaleme take wakapea pote tuku topokete 46 ta pataka teboloke tuku tokoa kakeneya. Nitoa tobou losu yapu pote enekoli Akolaline agale olaukane ali-kiti pakeke lukoa mekale enaneya. Nipa eni ali-kitame okoimo yakakoa mea pademo pademo pitia yakoa mea tokale enaneya. 47 One eni oka agale yakane yene peyame ekete pademo pademota i wene toa togatapekono, one topo takoa oko agale yakatoe wa ka̱ oa kakeneya. 48 Eida nitoa meadekale enekete etene nineta wene kainya mati pianeya kakete niname okome anu mati neketai totame ne mama motekete tuku tokoa kakono, dekolo tota wameneya widikoa pa ita meke toka-pe-kale okome 49 dekale tuku toa kakoiya-pe. Agetainele one yapu kene mekene takamedekuno, 50 enipa wene toamekete iki-pe-kale one eni oka agale edoa okoto patu wa wene toameneya.

51 Yesu etene nineta-pala wakapea Nasarese take nome mekome kitame okoile-kama litia taneya. Nitima nekenemo-kama Maria pa one luaneya mekome wene kibutukoa meaneya. 52 Yesu eida tubetema pikilepa tigini kawa wene muno meaneya mea taneya. Nitawineya pokale enekete Akolalika ali atoaka oneke wene mekoa meaneya.

Copyright information for `WIU