Luke 24

Yesu One Tuaneya Pianeta Kamoa Pekenemo

(Matiu 28:1-10, Make 16:1-8, Yone 20:1-10)

Egeme ta tu̱ei teigaka einatoa-mename eina ka̱lono taneya ete pia nodokoa pianeyapa aua pato wa Yesuno tigini pipaneta pekeneya. Nitoa pekete enekoli one pipaneta kota kabunu ketekalogane kue ete koketekaneya kakedeka. Nitoa tuapea pote kakete enekoli Ali Muno Yesuno tigini piameadeka. Nitoa wene kainya pianeya kakoika alita takuta mamina yati yati tane mati kakeneya kotikatapea kini kakoiya liti note kananeya. Nitikoli enekete piti moa keti walikoa kakoika einagotame ekete i kota kenekepa tuane ali atoa piai toatikiyano, yomini meane ago dekolo oto tuku toa niki-pe. Kime tuku toniki agopa wete kamoa poka. One Galili take kakome kipala okana agale wene kayapeaneya tokome ni niki-pe. Eya wa okana. Panagome Ali Yatenane Oyago moa poane ali-kitane yonoke pikale yomo lekaneyake wia dekoi. Nitikolika ta pataka teboloke piane kamoane pou wa okana wa einagotame okoli e winimopa nimini akediki wa one eina okana wene kibutukete akeneya.

Nitoapa Yesu pipaneta tewitikoa one tuku melepu kakoa (11) oyali mekoita pekete kini enoa yatekoinakamo i i wa one oya-lawe-palaka ete yene-palaka to̱awea akeneya. 10 Nipa Yesuno Aposelo ali mekoita pote to̱awea opikilepa eya atoa-mene Magadala Maria Yoanata Yamene nine Maria toa ni kiwi-pala opia pekene atoa-kiti enika eni atoa-kitame to̱awea opaneya. 11 Nitikoli yatekete pamo akene tetepo tokale yakoa moameneya. 12 Nitaneyake Pita kamomotokome Yesu pipaneta teyapea pome kota kabunuke kakome watekoa enekale tigini togotane mamina odene pa pikale enaneya. Nitoapa edele taneya patu wa wene kibutuma pome wakapea pekeneya.

Yesu One Oyata Takuta-pala Emease Take

Opia Poademe Pokome Akenemo

(Make 16:12-13)

13 Einapetepa Yesuno oyata takuta Emease take poadete pekeneya. Emease ta Yerusaleme tata pake tuku melepu kakoa (11) kilomita tadiya pianeya. 14 Emease take eni poadete pekete Yerusaleme take tanemo koota oma pekeneya. 15 Nitoa koota oma pokoika Yesuyo moa tikitikamotokome opia pokale 16 one lene timini agopa motekete pade eina opia pokono wene pia pekeneya. Nipa padeleme kini leneta likatapeane tetepo taneya pekeneya. 17 Nitikoli opia pokome okome koota wini oma pikimopa edemota iki-pe-kale weneta keda taneya witimoa kakeneya. 18 Nitoa kakete panago Keliopasi wa ibini akene agome okome okome Yerusaleme meki peyame wene tomotoake neme odene abela ikonota tanemo wene toameke oko-pe-kale ete kita-pala okome 19 edemoke iki-pe-kale ekete Nasarese Yesuke oko. Einago Akolaline agale akakagome Akolaline lenekeka ali atoane lenekeka padele padele toa pademo pademo oa tikilepa telekole-kama toa toka. 20 Nitima yakanake Akolalike lodo yotokoai tiki tobou ali-kitameka tone ete tobou ali-kitameka eya tokoi. Einagopa mone agome wia tukateka koisoke aua pokoi. Nipa yomo lekaneyake wia dekamotoa wakoi. 21 Inakagopa toto Iserele yene oto toa moatekago taatekoa nokono wene pikoonake wia dekakoi. Eyakeka wene keda taneya meko. Einago wia dekatekaneyake ta patako tebolo eni patukakona. 22 Nika ta tu̱ei teigaka tone oyatoa padeka-kitame one pipaneta enepokoli one tigini piameadeka. Piameadekale enemotekete toto mekoota wakapea nekete tone wene kainya pikakete ekete pulete keneya enekolo one pipaneta edelo ago takuta eida kakoli enekoo. Enekolo ekete inakago kamoa poka wa okoi wa einatoa-kiti toto mekoota note onokoi. 24 Nitikoli tone oya-lawe pade-mene one pipaneta pekete enekoli einatoa-kitame okoina toa tadekale eneketeke Yesu pade enameneya wa einagotame Yesu-pala akeneya.

25 Nimo okoli kita-pala okome okome ae, kolotini lupi toa paya wene pianeya mekete iki. Akolaline agale papete to̱awea akane ali-kitame Keraisuke wia mekapianemo lugutukoa oi mokala teketeke yakoa moamekete tadiki. 26 Keraisuyo eni tete moa meemotokome one pa̱ teleta tootapeneya mekanata wakapea poo wa wene toamokoi-pe wa akeneya. 27 Nimo ootokoapa Moseseyoka Akolaline agale papete to̱awea akane ali-kitameka wia mekanemoke titimoa Keraisuke oa piane agale peya pine i i wa to̱a kibutukakutu toa ootapeneya.

28 Nitoa oma pomepa one oyata pote piatekoita tigotokale patukoa poademe keneya tokale ekete 29 ta lima nokome lou-pala pipademe tokono, tone piatono noo wa kowitikoli nipa piatoe wa yapu tuapea pekeneya. 30 Nitoapa one oyata-pala walaike opia mekome palawe wane moa Akolali-pala ke wa ootokoa popimoa metekale 31 eina eina kini leneta kikatapeneya i agopa Yesu tadeko wa wene tokoli agopa takatapea pekeneya. 32 Nitaneyake oyagota ootakutukakete ekete ataiyo inakago tota-pala ka ludu ko oma nokome Akolaline bokuke wia mekane agale pine to̱a kibutukakutu toa ootapekale kolotine yakama nokoo wa akeneya.

33 Nitoa eina eina kamomotekete Yerusaleme wakapea pekete enekoli Yesuno tuku melepu kakoa (11) ali-kiti ete ali atoa-pala koukoa mekoli enaneya. 34 Nitikoli ekete Ali Muno Saimone Pita mekata ponokome lene timini yametaneyano, one tuake wete kamotadeko wa e yename kita-pala akeneya. 35 Nitikolipa Yesu ka ludu opia nokome akenemoka palawe wane popimoa metekale i agopa Yesu tadeko wa kitame wene tanemoka i i wa to̱awea akeneya.

Yesu One Oya-lawe Pakeke Nome Kakenemo

(Matiu 28:16-20, Make 16:14-18,

Yone 20:19-23, Aposelo 1:6-8)

36 Kitame nimo oa kakoika Yesu kiwi pakeke nome kakome okome tepe kolotini mataketikoa meamene wa okale 37 ekee, yomini pade nome kako wa piti moa kakeneya. 38 Nitoa kakoli okome tepene li̱ li̱ wa kawa pome taneya mea tikino, dekolo tiki-pe. 39 Noanu i kakuno, anu yono kawata enoe. No yominido tokolopa nipa melepu tono eya kakeneya kawamuku wa ootokoa 40 one yono kawata enoe wa yametaneya. 41 Nitikale wedoa wedia kakete i agopa Yesu tadeko wa wene toake kamoa noamene tetepo takoa wene kainya pia kakoli enekome okome no noatekuya pade piko-pe-kale 42 yotane mou kugu moa metekoli 43 kiwi kakakoa moa nakeneya.

44 Nootokoa kakome okome no wete tuamekene kipala opiane yakene eya wane okouna wene takakene ukuno yakoe. Moseseyo one totono yamea ni Akolaline agale to̱awea akane ali-kitame agale wia mekoa ni Depidi-loeme lo agale wene kibututukoa wia mekoa tanepa no nekene toatekoumo i i wa wia mekapikala taneya. Nooke eni wia mekapiane toa-kama taatekoa too wane okouna wa Yesuyo akeneya. 45 Nitoapa Akolaline bokuke oneke wia mekapiane agalepa ipa iyake akeneya, ipa iyake akeneya wa wene takatapeneya. 46 Nitikome okome eya wa papete wia mekapianeya. Keraisu taatekoa nome tete moa mea tukomeke ta pataka teboloke kamoa poo. 47 E ku yatene-kitameka kini tokoi poanele tewitikoa wakolipa eni poaneleke po letu mekakana Akolaliyo keetapea agopa takatapeo. One eni toatekamopa Yerusaleme take titimoa ta piko peyake i i wa Keraisuno ibini wedekoa oa pupitikoi wa wia mekapianeya. 48 Eni papete wia mekapiane toane taatekoane toma nokoule anu oya-lawe kime enekoinano, i i wa oawineya pamene. 49 Agetaiyo i ago moane wetekou wa papete oa pika ago kiwike awinomotou. Einago a tibu mea kiwike awinokome tele lukademe tokono, Yerusaleme take nepia meamene wa Yesuyo akeneya.

Yesu A Tibuke Ate Kamotokoa Aua Pekenemo

(Make 16:19-20, Aposelo 1:9-11)

50 Nitimotokome Yesuyo one oya-lawe-pala Besani take aua pokome one yono ate kamotokoa kakome Akolaliyo i yene pewe wia ta wa kowitoa kakeneya. 51 Nitoa kawa tewitikoa pokale Akolaliyo moa a tibuke aua pekeneya. 52 Aua pekeneyake one oya-lawe neuwe tukupia one kei pia kaamotekete Yerusaleme take wedianeya wakapea pote mepaneya. 53 Nitaneyake tobou losu yapuke-kama oboa mea Akolali-pala ke wa oa one kei piai toa kakeneya.

Copyright information for `WIU